بررسی آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر کرمانشاه در ارتباط با بیماران مبتلا به اختلالات خون‌ریزی دهنده

 • مریم حقی استادیار، گروه پريودنتيكس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ايران
 • مرجان حقی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، دانشكده پرستاري، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ايران
 • بیژن کبودی پزشک عمومی، کرمانشاه، ايران
 • سیروس نصیری پزشک عمومی، کرمانشاه، ايران
 • اسداله محبی دندان‌پزشك عمومي، کرمانشاه، ايران
 • یاسمن محمودی زنگنه دندان‌پزشک عمومی، فلوریدا، آمریکا
 • Maryam Haghi Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran
 • Marjan Haghi MS Student at Nursing, Department of Nursing, School of Nursing, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
 • Bijan Kaboudi GP, Kermanshah, Iran
 • Sirous Nasiri GP, Kermanshah, Iran
 • Asadolah Mohebi DDS, Kermanshah, Iran
 • Yasaman Mahmoudi Zangeneh DDS, Florida, USA

چکیده

مقدمه: لازم است دندان‌پزشکان درباره تأثیر بیماری‌های انعقاد خون بر نحوه برخورد با بیمارانشان آگاهی کافی داشته باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف از تحقیق حاضر، تعیین آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر کرمانشاه در زمینه اقدامات لازم در بیماران با اختلالات خون‌ریزی دهنده بود.

مواد و روش‌ها: این تحقیق به روش مقطعی و در سال 1391 با انتخاب تصادفی 90 دندان‌پزشک در بخش دولتی و خصوصی در شهر کرمانشاه انجام شد. سطح آگاهی با استفاده از پرسش‌نامه خودایفا درباره شرایط پر خطر برای خون‌ریزی در اقدامات دندان‌پزشکی (11 امتیاز) و آزمایشات انعقاد خون (هشت امتیاز) بررسی شد. جهت بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون همبستگی Pearson و آنالیز واریانس یک‌ طرفه استفاده شد (05/0 = α).

یافته‌ها: از 90 نفر دندان‌پزشک، 79 نفر به پرسش‌نامه طرح به طور کامل پاسخ دادند. میانگین امتیاز سطح آگاهی از سقف 19 امتیاز برابر 2/3 ± 9/10 بود. 3/63 درصد دارای آگاهی قابل قبول (نمره برابر یا بیشتر از 60 درصد کل امتیاز) بودند. در بخش اقدامات دندان‌پزشکی پر خطر برای خون‌ریزی حدود 40 درصد دندان‌پزشکان در این بخش امتیازی کمتر از هفت داشتند. در بخش مربوط به آزمایشات و برخورد با اختلالات انعقادی تنها 34 درصد دندان‌پزشکان امتیاز بالای 5 کسب کردند. با افزایش سابقه کار، میزان احتیاط و استفاده از آزمایشات کنترل وضعیت انعقادی، کاهش يافت (02/0 = p value).

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های به دست آمده در این مطالعه، ميزان آگاهي دندان‌پزشكان در مورد اختلالات خون‌ریزی دهنده کافی به نظر نمی‌رسد. اجرای برنامه‌های آموزشی دراین زمینه توصیه می‌گردد.

كليد واژه‌ها: آگاهی، دندان‌پزشکان، تست‌هاي انعقادي خون

چاپ شده
2013-05-27
استناد به مقاله
1.
حقیم, حقیم, کبودیب, نصیریس, محبیا, محمودی زنگنهی, Haghi M, Haghi M, Kaboudi B, Nasiri S, Mohebi A, Mahmoudi Zangeneh Y. بررسی آگاهی دندان‌پزشکان عمومی شهر کرمانشاه در ارتباط با بیماران مبتلا به اختلالات خون‌ریزی دهنده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27می2013 [ارجاع شده 19می2022];9(2):178-85. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/634

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد