مقایسه خارج دهانی روش اسیداچ متداول با دو سیستم سلف اچ در میزان ریزنشت درمان فیشورسیلانت دندان‌های دا‌‌یمی

  • ماریه هنرمند استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ايران
  • نرجس امیری طهراني زاده استاديار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران، تهران، ايران
  • آرمان خزاعی دستيار تخصصي، گروه ارتودنسی، دانشكده دندان ‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ايران
  • علیرضا حسینی باب اناری دستيار تخصصي، گروه ارتودنسی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ايران
  • فاطمه خلفی نژاد دستيار تخصصي، گروه ارتودنسی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ايران
  • Marieh Honarmand Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Zahedan University of Medical Sciences, Zahdan, Iran
  • Narjes Amiri-Tehranizadeh Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Tehran Branch, Azad University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  • Arman Khazaei Postgraduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • Alireza Hosseini Babanari Postgraduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • Fatemeh Khalafinejad Postgraduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده

مقدمه: به تازگی استفاده از پرایمرهای سلف اچ به علت سادگی مراحل کار جهت فیشور سیلانت پیشنهاد می‌شود. هدف از این مطالعه، مقایسه خارج دهانی روش اسید اچ متداول با دو سیستم سلف اچ در میزان ریزنشت درمان فیشور سیلانت دندان‌های دایمی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی، 45 عدد دندان پرمولر سالم انسان انتخاب شد، سپس شیارهای سطح اکلوزال دندان‌ها به اندازه نوک فرز روند 4/1 Fresh شده و در نهایت به 3 گروه 15تایی تقسیم شدند. در گروه اول بعد از اچ کردن سطح با اسید فسفریک
37 درصد سیلانت ‍‍Clinpro روی شیارها قرار گرفت. در گروه دوم از سیستم باندینگ سلف اچ دو مرحله‌ای Clearfil SE bond و در گروه سوم از سیستم باندینگ سلف اچ يك مرحله‌اي AdheSE one قبل از قرار دادن سیلانت استفاده شد. سپس دندان‌ها 1000 دور تحت چرخه‌ای حرارتی (55-5) درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. دندان‌ها به مدت 24 ساعت درون فوشین بازی قرار گرفت و پس از تهیه مقطع به صورت باکو لینگوالی، نفوذ رنگ در زیر سیلانت‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها توسط آزمون‌های آماری Kruskal-Wallis و Mann-Whithney مورد آنالیز قرار گرفت.

یافته‌ها: در میزان ریزنشت بین سه گروه تفاوت معنی‌دار وجود داشت (001/0 > p value). در مقایسه دو به دو بین گروه Clearfil SE bond و اسید اچ تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (902/0 = p value)، اما ریزنشت در گروه AdheSE one به میزان قابل ملاحظه‌‌‌‌‌‌ای بیشتر از دو گروه دیگر بود (001/0 > p value).

نتیجه‌‌گیری: میزان ریزنشت فیشور سیلانت در هنگام استفاده از سیستم سلف اچ دو مرحله‌ایClearfil SE bond مشابه روش اسید اچ متداول بود، اما در سیستم سلف اچ یک مرحله‌ای بیش از دو گروه دیگر بود.

كليد واژه‌ها: شيارپوش، نشت دنداني، اسيد فسفريك، باندينگ
چاپ شده
2013-05-27
استناد به مقاله
1.
هنرمندم, امیری طهراني زادهن, خزاعیآ, حسینی باب اناریع, خلفی نژادف, Honarmand M, Amiri-Tehranizadeh N, Khazaei A, Hosseini Babanari A, Khalafinejad F. مقایسه خارج دهانی روش اسیداچ متداول با دو سیستم سلف اچ در میزان ریزنشت درمان فیشورسیلانت دندان‌های دا‌‌یمی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27می2013 [ارجاع شده 19می2022];9(2):135-43. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/636

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد