مروری بر تأثیر کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در درمان ضایعات داخل استخوانی پریودنتال

  • حمید مقدس استاد، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ايران
  • امید مقدس استادیار، گروه پریودنتیکس، واحد دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ايران
  • Hamid Moghaddas Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  • Omid Moghaddas Assistant Professor, Department of Periodontics, Islamic Azad University, Dental Branch, Tehran, Iran

چکیده

مقدمه: کاربرد فاکتورهای رشدی در زمینه درمان‌های رژنراتیو مورد بررسی قرار گرفته‌اند و این عوامل بر تکثیر، کموتاکسی، تمایز و سنتز ماتریکس خارج سلولی و سلول‌های مؤثر در التیام زخم نقش داشته و در نتیجه باعث تسهیل ترمیم انساج پریودنشیوم و رژنراسیون آن‌ها می‌شوند. هدف مطالعه حاضر، مروری بر مطالعات موجود در مورد تأثیر کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در کنار مواد پیوندی متفاوت در حضور و عدم حضور غشاء در درمان‌های رژنراتیو ضایعات داخل استخوانی بود.

شرح مقاله: جستجوی الکترونیکی در PubMed و Medline برای مطالعات کارآزمایی بالینی کنترل شده با حداقل دوره پیگیری 6 ماهه که از پلاکت تغلیظ شده در درمان ضایعات داخل استخوانی استفاده کرده بودند، صورت گرفت. مقالات تا پایان ماه آوریل سال 2011 جمع‌آوری شدند. معیارهای ورود در مطالعات مورد بررسی شامل حداقل عمق ضایعه استخوانی 3 میلی‌متر و حداقل از دست رفتن چسبندگی 5 میلی‌متر بود. تعداد 20 مقاله واجد شرایط شناخته شده مورد تأیید و بررسی قرار گرفتند. پارامترهای مورد بررسی شامل تغییرات عمق پروب، پر شدن ضایعه استخوانی و افزایش حد چسبندگی بود.

نتیجه‌گیری: در محدوده مطالعات انجام شده در این رابطه، کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت اثر مضاعفی را در بهبود پارامترهای کلینیکی در درمان‌های رژنراتیو در ضایعات داخل استخوانی به هنگام کاربرد غشا نداشته است، اگرچه در عدم کاربرد غشاء، کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در همراهی با مواد پیوند استخوانی اثرات مثبتي را به دنبال داشته است.

کلید واژه‌ها: بیماری پریودنتال، پلاسمای غنی از پلاکت، کارآزمایی بالینی

چاپ شده
2013-07-01
استناد به مقاله
1.
مقدسح, مقدسا, Moghaddas H, Moghaddas O. مروری بر تأثیر کاربرد پلاسمای غنی از پلاکت در درمان ضایعات داخل استخوانی پریودنتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1جولای2013 [ارجاع شده 4دسامبر2022];9(3):273-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/654

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد