بررسی رابطه‌ی پلی مورفیسم ژن سیتوکین‌های پیش‌التهابی (اینترلوکین یک آلفا و بتا) با بیماری پریودنتیت مزمن

  • شیرین امینی استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • هدایت اله گلستانه استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • شهرام جلیل زاده دستيار تخصصي، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • محمدرضا غفاری دستيار تخصصي، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • طیب رمیم پزشک عمومی، مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  • Shirin Amini Assistant Professor, Department Of Periodontics, School of Dentistry, Khorasgan branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Hedayatollah Golestaneh Assistant Professor, Department Of Periodontics, School of Dentistry, Khorasgan branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Shahram Jalilzadeh Postgraduate Student, Department Of Periodontics, School of Dentistry, Khorasgan branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Mohammadreza Ghafari Postgraduate Student, Department Of Periodontics, School of Dentistry, Khorasgan branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Tayeb Ramim Sina Surgery and Trauma Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده

چکیده

مقدمه: بیماریهای پریودنتال بيماری‌هاي چند علتی هستند كه در حضور باكتري‌ها و تحت تأثير عوامل محيطي و ژنتيكي ايجاد می‌شوند و کنترل عوامل زمینه‌ای می‌تواند در پیشگیری از ابتلا به آن‌ها کمک کننده باشد. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه پلي‌مورفيسم ژن اینترلوکین یک آلفا و بتا با پريودنتيت مزمن بود.

مواد و روش‌ها: مطالعه به‌صورت مورد-شاهدي در 36 بيمار پریودنتیت مزمن و 36 فرد سالم از نظر پريودنتالي؛ از جمعیت ايراني، نژاد‌آریایی و قومیت اصفهانی در بخش پريودنتولوژي دانشكده‌ی دندان‌پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان انجام شد. پس از استخراج DNAاز خون محيطي افراد، پلي‌مورفيسم ژن اینترلوکین یک آلفا‌ و بتا بررسي شد.آناليز داده‌ها با آزمون Chi-squareو
Fisher’s exact test انجام شد (05/0=α).

يافته‌ها: بين فراوانی ژنوتيپ 2/2،889-‌اینترلوکین یک آلفا و پریودنتیت مزمن و هم‌چنين بين فراوانی آلل1،889- ‌اینترلوکین یک آلفا و سلامت پريودنتال (03/0 =p value ) ارتباط معني‌داري وجود داشت. بين فراوانی هيچ يك از ژنوتيپ‌هاي3954+ اینترلوکین یک بتا و پریودنتیت مزمن (14/0 =p value ) و نيز بين فراوانی هيچ يك از آلل‌هاي3954+ اینترلوکین یک بتا و بيماري فوق (06/0 =p value ) ارتباط معني‌داري مشاهده نشد.

نتيجه‌گيري: طبق نتايج مطالعه‌ی حاضر، وجود ارتباط پلي‌مورفيسم ژن889- ‌اینترلوکین یک آلفا و پريودنتيت مزمن در جامعه‌ی مورد بررسي، وجود اين ژن را به‌عنوان يك عامل خطر در ابتلا به بيماري پريودنتيت مزمن مطرح مي‌كند. در عین حال عدم ارتباط بين پلي‌مورفيسم ژن 3954+ اینترلوکین یک بتا با پريودنتيت مزمن استفاده از اين ژن را به‌عنوان يك نشان‌گر در استعداد ابتلا به بيماري فوق مورد ترديد قرار مي‌دهد.

كليد واژه‌ها: پريودنتيت مزمن، پلي‌مورفيسم ژنتيكي، ‌اینترلوکین یک آلفا، اینترلوکین یک بتا، ژنوتيپ

درباره نویسندگان

شیرین امینی, استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
هدایت اله گلستانه, استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
شهرام جلیل زاده, دستيار تخصصي، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
محمدرضا غفاری, دستيار تخصصي، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
طیب رمیم, پزشک عمومی، مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
Shirin Amini, Assistant Professor, Department Of Periodontics, School of Dentistry, Khorasgan branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
Hedayatollah Golestaneh, Assistant Professor, Department Of Periodontics, School of Dentistry, Khorasgan branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
Shahram Jalilzadeh, Postgraduate Student, Department Of Periodontics, School of Dentistry, Khorasgan branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
Mohammadreza Ghafari, Postgraduate Student, Department Of Periodontics, School of Dentistry, Khorasgan branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
Tayeb Ramim, Sina Surgery and Trauma Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چاپ شده
2013-11-06
استناد به مقاله
1.
امینیش, گلستانهها, جلیل زادهش, غفاریم, رمیمط, Amini S, Golestaneh H, Jalilzadeh S, Ghafari M, Ramim T. بررسی رابطه‌ی پلی مورفیسم ژن سیتوکین‌های پیش‌التهابی (اینترلوکین یک آلفا و بتا) با بیماری پریودنتیت مزمن. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6نوامبر2013 [ارجاع شده 10آگوست2022];9(5):393-01. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/718

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد