ارزیابی ارگونومیکی وضعیت بدن(Posture) در حین کار به روش ارزیابی سریع تمامی اندام‌های بدن و شیوع اختلالات اسکلتی–عضلانی در دانشجویان دندان‌پزشکی

  • سمیرا برکات دانشیار گروه دندانپزشکی ترمیمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • مهرداد جوان کارشناس بهداشت حرفه‌ای، اصفهان، ايران
  • حبیب اله دهقان استاديار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • احسان اله حبیبی دانشيار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • Samira Barakat MS Student , Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mehrdad Javan Expert at Occupational Health, Isfahan, Iran
  • Habibollah Dehghan Assistant Professor, Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Ehsanollah Habibi Associate Professor, Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

چكيده

مقدمه: احتمال بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی در حرفه‌ی دندان‌پزشکی به‌واسطه‌ی وجود حرکات تکراری و طولانی مدت انجام آن‌ها و نیز برخی وضعیت‌های کاری نامناسب ارگونومیکی قابل توجه است، به‌همین سبب شناسایی وضعیت‌های نامناسب و میزان خطر شاغلین این حرفه از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. هدف از این مطالعه ارزیابی ارگونومیکی وضعیت بدن در حین کار به روش(Rapid Entire Body Assessment) REBA  در دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی و به لحاظ زمانی مقطعی بود که بر روی نمونه‌ی تصادفی شامل 70 نفر (34 زن و 36 مرد) از دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. برای تعیین شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی از پرسش‌نامه نوردیک استفاده شد، سپس ارزیابی وضعیت‌های کاری دانشجویان به روشREBA  با مشاهده‌ی مستقیم محقق به مدت 20 تا 30 دقیقه صورت گرفت و اطلاعات ثبت گردید. داده‌ها به صورت درصد فراوانی نسبی و میانگین گزارش گردید. تجزیه و تحلیل داده‌های پرسش‌نامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون آماری مجذور کای انجام شد و جهت مقایسه‌ی میانگین نمرات به تفکیک جنسیت از آزمون من ویتنی  Mann-Whitneyاستفاده شد.

یافته‌ها: شایع‌ترین اختلالات اسکلتی-عضلانی در دانشجویان با 2/41 و 7/31 درصد به‌ترتیب مربوط به شانه و قسمت تحتانی پشت بود. میانگین نمراتREBA  در سمت چپ و سمت راست بدن13/5 و 01/5 بود. وضعیت بدن 90% و 10% دانشجویان به‌ترتیب در سطح خطر متوسط و بالا قرار داشت. وضعیت کاری دانشجویان هنگام جراحی از خطر بالایی برخوردار بود. تفاوت معنی‌داری میان نمراتREBA  دو جنس وجود نداشت (239/0 = p value).

نتيجه‌گيری: طبق نتايج مطالعه‌ی حاضر، با توجه به سطح خطر متوسط و بالای افراد مورد مطالعه، دانشجویان دندان‌پزشکی نیازمند آموزش مداخله‌ی ارگونومیکی می‌باشند.

کلید واژه‌ها: وضعیت بدن، اختلال اسکلتی-عضلانی، دندان‌پزشک

درباره نویسندگان

مهرداد جوان, کارشناس بهداشت حرفه‌ای، اصفهان، ايران
حبیب اله دهقان, استاديار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
احسان اله حبیبی, دانشيار، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
Samira Barakat, MS Student , Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Mehrdad Javan, Expert at Occupational Health, Isfahan, Iran
Habibollah Dehghan, Assistant Professor, Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Ehsanollah Habibi, Associate Professor, Department of Occupational Health Engineering, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چاپ شده
2013-11-12
استناد به مقاله
1.
برکاتس, جوانم, دهقانحا, حبیبیاا, Barakat S, Javan M, Dehghan H, Habibi E. ارزیابی ارگونومیکی وضعیت بدن(Posture) در حین کار به روش ارزیابی سریع تمامی اندام‌های بدن و شیوع اختلالات اسکلتی–عضلانی در دانشجویان دندان‌پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2013 [ارجاع شده 4جولای2022];9(5):423-32. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/721

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد