بررسی میزان اضطراب ناشی از اعمال مختلف دندان‌پزشکی در کودکان 12-10 ساله‌ی شهر شهرکرد در سال 1391

  • فیروزه نیلچیان استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی نژاد، گروه دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • اعظم محمدی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Firouzeh Nilchiyan Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Azam Mohammadi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

چکیده

مقدمه: اضطراب کودک در طول درمان‌های دندان‌پزشکی می‌تواند به عدم همکاری وی و به‌دنبال آن تأخیر در درمان و حتی جلوگیری از انجام درمان منجر شود. این مطالعه با هدف ارزیابی میزان اضطراب ناشی از اعمال مختلف دندان‌پزشکی در کودکان 12-10 ساله‌ی شهر شهرکرد انجام گردید.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعي، میزان اضطراب از دندان‌پزشکی در 583 دانش آموز 12-10 ساله‌ی شهر شهرکرد که به صورت تصادفی و از طریق نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند، بررسی شد. اطلاعات به‌وسیله مقیاس اصلاح شده‌ی تصویری اضطراب از دندان‌پزشکی کودکانModified Child Dental Anxiety Scale Figurated (MCDASF) جمع‌آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌های مطالعه از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 استفاده شد. داده‌ها با روش آمار توصیفی و آزمون‌های T-test و Freedmanو tنمونه‌هاي مستقل بررسی گردید (05/0=α).

یافته‌ها: مطالعه‌ی حاضر نشان داد میانگین نمره‌ی اضطراب از دندان‌پزشکی در دانش‌آموزانی که سابقه‌ی مراجعه به دندان‌پزشک را داشته‌اند 91/0± 58/2 مي‌باشد، که این میزان در مورد دختران 88/0 ± 68/2 و در مورد پسران93/0 ± 49/2 بود كه همگي كم‌تر از حد متوسط مي‌باشد (p value . اعمال دندان‌پزشکی از نظر شدت اضطرابی که ایجاد می‌نمایند به‌ترتیب شامل تزریق بی‌حسی، کشیدن دندان، پرکردن دندان و برساژ دندان‌ها بودند. میزان اضطراب به‌طور معنی‌داری در دختران بيش‌تر از پسران بود ((p value .

نتیجه‌گیری: طبق نتايج مطالعه‌ی حاضر، اضطراب از دندان‌پزشکی در دانش‌آموزان 12-10 ساله‌ی شهر شهرکرد کم تا متوسط می‌باشد. اضطراب در دختران بیش‌تر از پسران است. بیش‌ترین ترس در مورد اعمال دندان‌پزشکی به‌هنگام تزریق آمپول بی‌حسی و کم‌ترین ترس به‌هنگام برساژ دندان‌ها می‌باشد.

کلید واژه‌ها: اضطراب، دندان‌پزشکی، کودك

درباره نویسندگان

فیروزه نیلچیان, استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشكي ترابی نژاد، گروه دندان‌پزشکی جامعه‌نگر، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
اعظم محمدی, دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Firouzeh Nilchiyan, Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Azam Mohammadi, Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چاپ شده
2013-11-12
استناد به مقاله
1.
نیلچیانف, محمدیا, Nilchiyan F, Mohammadi A. بررسی میزان اضطراب ناشی از اعمال مختلف دندان‌پزشکی در کودکان 12-10 ساله‌ی شهر شهرکرد در سال 1391. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12نوامبر2013 [ارجاع شده 4جولای2022];9(5):451-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/724

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد