بررسی فراوانی نسبی اختلالات گفتاری در ناهنجاری‌های ساژیتالی دندانی- فکی

 • Masood Feizbakhsh Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
 • Alireza Omrani Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
 • Fariba Mojiri Assistant Professor, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
 • Sepideh Dadgar Postgraduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
 • Mahdi Mohajeri Dentist, Isfahan, Iran
 • Mohammadreza Jahanbakhshi Postgraduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
 • مسعود فیض‌بخش استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • علیرضا عمرانی استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • فریبا مجیری استادیار، گروه گفتار درمانی، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • سپیده دادگر دستیار تخصصی، گروه ارتودنسي، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
 • مهدی مهاجری دندانپزشک، اصفهان، ایران
 • محمدرضا جهان‌بخشی دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ارتباط مهم‌ترین کارکرد گفتار است و هرگونه اختلال در گفتار بدون تردید در تعامل انسان با افراد دیگر تأثیر می‌گذارد. اختلالات گفتاری اثر قابل توجهی بر بلوغ اجتماعی انسان دارند. هدف این مطالعه بررسی فراوانی نسبی اختلالات گفتاری در ناهنجاری‌های ساژیتالی دندانی– فکی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، ابتدا از بین بیمارانی که به بخش ارتودنسی دانشکده دندان‌پزشکی خوراسگان مراجعه کردند، 95 نفر که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند (بیمارانی که طی ارزیابی اولیه در یکی از 3 دسته مال‌اکلوژن انگل قرار داشتند، سابقه‌ای از درمان ارتودنسی نداشتند و دارای مشکلاتی از قبیل عقب‌ ماندگی ذهنی و یا شکاف کام نبودند) به‌صورت تصادفی انتخاب شده و مورد معاینه فکی دندانی قرار گرفتند. سپس به کمک آسیب شناس گفتار، اختلالات گفتاری با استفاده از آزمایش فونتیک و گفتار محاوره‌ای فرد، مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از تست chi-square و نرم‌افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند (05/0 = α).

یافته‌ها: آزمون آماری chi-square نشان داد میان وجود اختلالات گفتاری و مال‌اکلوژن انگل ارتباط معنی‌داری وجود ندارد (07/0 = p value). گروه دچار اختلال گفتاری و گروه فاقد آن به لحاظ جنس (092/0 = p value) و سن (543/0 = p value) همگن بودند، هم‌چنین میان انواع هم‌خوان‌ها بیش‌ترین اختلال مربوط به هم‌خوان سایشی بود و ميان انواع هم‌خوان‌ها توزيع اختلال گفتاري يكسان نبود (001/0 > p value).

نتیجه‌‌گیری: نتایج اين مطالعه نشان داد كه بين اختلالات گفتاری و مال‌اکلوژن انگل رابطه‌اي وجود ندارد. در افراد دچار اختلالات گفتاری، بیش‌ترین اختلال مربوط به هم‌خوان سایشی می‌باشد.

كليد واژه‌ها: اختلالات گفتاری، مال‌اکلوژن کلاس I انگل، مال‌اکلوژن کلاس ІІ انگل، مال‌اکلوژن کلاس ІІІ انگل 

مقدمه: ارتباط مهم‌ترین کارکرد گفتار است و هرگونه اختلال در گفتار بدون تردید در تعامل انسان با افراد دیگر تأثیر می‌گذارد. اختلالات گفتاری اثر قابل توجهی بر بلوغ اجتماعی انسان دارند. هدف این مطالعه بررسی فراوانی نسبی اختلالات گفتاری در ناهنجاری‌های ساژیتالی دندانی– فکی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی تحلیلی، ابتدا از بین بیمارانی که به بخش ارتودنسی دانشکده دندان‌پزشکی خوراسگان مراجعه کردند، 95 نفر که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند (بیمارانی که طی ارزیابی اولیه در یکی از 3 دسته مال‌اکلوژن انگل قرار داشتند، سابقه‌ای از درمان ارتودنسی نداشتند و دارای مشکلاتی از قبیل عقب‌ ماندگی ذهنی و یا شکاف کام نبودند) به‌صورت تصادفی انتخاب شده و مورد معاینه فکی دندانی قرار گرفتند. سپس به کمک آسیب شناس گفتار، اختلالات گفتاری با استفاده از آزمایش فونتیک و گفتار محاوره‌ای فرد، مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از تست chi-square   و نرم‌افزار SPSS   نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند (05/0 = α).

یافته‌ها: آزمون آماری chi-square نشان داد میان وجود اختلالات گفتاری و مال‌اکلوژن انگل ارتباط معنی‌داری وجود ندارد (07/0 = p value). گروه دچار اختلال گفتاری و گروه فاقد آن به لحاظ جنس (092/0 = p value) و سن (543/0 = p value) همگن بودند، هم‌چنین میان انواع هم‌خوان‌ها بیش‌ترین اختلال مربوط به هم‌خوان سایشی بود و ميان انواع هم‌خوان‌ها توزيع اختلال گفتاري يكسان نبود (001/0 > p value).

نتیجه‌‌گیری: نتایج اين مطالعه نشان داد كه بين اختلالات گفتاری و مال‌اکلوژن انگل رابطه‌اي وجود ندارد. در افراد دچار اختلالات گفتاری، بیش‌ترین اختلال مربوط به هم‌خوان سایشی می‌باشد.

 

كليد واژه‌ها: اختلالات گفتاری، مال‌اکلوژن کلاس I انگل، مال اکلوژن کلاس II انگل، مال اکلوژن کلاس III انگل

چاپ شده
2014-02-01
استناد به مقاله
1.
Feizbakhsh M, Omrani A, Mojiri F, Dadgar S, Mohajeri M, Jahanbakhshi M, فیض‌بخشم, عمرانیع, مجیریف, دادگرس, مهاجریم, جهان‌بخشیم. بررسی فراوانی نسبی اختلالات گفتاری در ناهنجاری‌های ساژیتالی دندانی- فکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 1فوریه2014 [ارجاع شده 9دسامبر2022];10(1):38-3. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/773

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد