شیوع تروماهای دندان و عوامل مرتبط به آن در مراجعه‌کنندگان به دانشکده دندان‌پزشکی شیراز طی سال‌های 91-87

  • Yasamin Ghahramani Postgraduate Student, Department of Endodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • Safoora Sahebi Associate Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • Mohammadreza Nabavizadeh Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • Negar Zamirroshan Dentist, Shiraz, Iran
  • یاسمین قهرمانی دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ایران
  • صفورا صاحبی دانشیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ایران
  • محمدرضا نبوی‌زاده استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
  • نگار ضمیر روشن دندانپزشک، شيراز، ايران

چکیده

مقدمه: آشنایی با مسایل اپیدمیولوژیک می‌تواند اهمیت پیشگیری، تشخیص و طرح درمان را خاطر نشان سازد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان شیوع انواع صدمات دندانی و بررسی اتیولوژی آسیب‌های تروماتیک در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی شیراز به‌منظور دست یافتن به الگویی مطمئن جهت پیشگیری از صدمات دندانی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی– تحلیلی، پرونده 314 بیمار که طی سال‌های 1387 تا 1391 به دانشکده‌ی دندان‌پزشکی شیراز مراجعه کرده و دارای 554 دندان آسیب‌دیده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل سن، جنس، نوع دندان صدمه دیده، علت صدمه، مکان صدمه، نوع صدمه و فاصله بین وقوع ضربه و زمان مراجعه بودند. نتایج به‌صورت میانگین، فراوانی و درصد بیان شدند، از آزمون‌هاي آماری Kruskull Wallis و Mann-Whitney در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 16 جهت مقايسه انواع صدمات دنداني بر اساس اطلاعات دموگرافيك استفاده شد (05/0 = α).

یافته‌ها: افراد مذکر 9/65 درصد و مونث 1/34 درصد از بیماران را تشکیل دادند. میانگین سنی بیماران 17 سال محاسبه گردید. تعداد دندان‌های تروماتیزه در هر بیمار بیش از 1 دندان و بیش‌ترین فراوانی مربوط به ثنایای میانی (4/64 درصد) بود. شایع‌ترین اتیولوژی آسیب‌های دندانی، زمین خوردن (7/33 درصد)، تصادفات رانندگی (2/25 درصد) و بیش‌ترین نوع آسیب Complicated crown fracture (2/20 درصد) محاسبه شد. 9/64 درصد بیماران در کم‌تر از یک ماه پس از وقوع ضربه به دانشکده‌ی‌ دندان‌پزشکی شیراز مراجعه نمودند. در مقايسه فراواني و ميانگين سني نوع صدمات دنداني به تفكيك جنس اختلاف آماري معني‌دار ديده نشد (05/0 < p value).

نتیجه‌‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه‌ی حاضر، شایع‌ترین عامل اتیولوژیک صدمات دندانی زمین خوردن (8/33 درصد) مي‌باشد و پس از آن تصادفات رانندگی (2/25 درصد) در درجه دوم قرار دارد و بیش‌ترین آسیب در خیابان (9/44 درصد) رخ داده است.

 

كليد واژه‌ها: اپیدمیولوژی، آسیب‌های دندانی، اتیولوژی

درباره نویسندگان

Yasamin Ghahramani, Postgraduate Student, Department of Endodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
Safoora Sahebi, Associate Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
Mohammadreza Nabavizadeh, Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
Negar Zamirroshan, Dentist, Shiraz, Iran
یاسمین قهرمانی, دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ایران
صفورا صاحبی, دانشیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شيراز، ایران
محمدرضا نبوی‌زاده, استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ایران
نگار ضمیر روشن, دندانپزشک، شيراز، ايران
چاپ شده
2014-02-02
استناد به مقاله
1.
Ghahramani Y, Sahebi S, Nabavizadeh M, Zamirroshan N, قهرمانیی, صاحبیص, نبوی‌زادهم, ضمیر روشنن. شیوع تروماهای دندان و عوامل مرتبط به آن در مراجعه‌کنندگان به دانشکده دندان‌پزشکی شیراز طی سال‌های 91-87. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2فوریه2014 [ارجاع شده 7آگوست2022];10(1):67-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/776

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد