آگاهی، نگرش و تجربه‌ی برخورد نسبت به کودک آزاری در دندان‌پزشکان شهر اصفهان

  • Zahra Saiedmoallemi Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Marzie Yazdi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • زهرا سید معلمی استادیار، مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشكي جامعه‌نگر، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مرضیه یزدی دانشجوی دندان‌پزشکی، كميته تحقيقات دانشجويان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: دندان‌پزشکان از جایگاه ویژه‌ای برای تشخیص و گزارش‌دهی موارد کودک آزاری برخوردارند، زیرا بیش از نیمی از موارد کودک آزاری در ناحیه سر و گردن اتفاق می‌افتد. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی دانش، نگرش وتجربه‌ی برخورد دندان‌پزشکان پیرامون موارد کودک آزاری و بی‌توجهی بود.

مواد و روش‌ها: پژوهش انجام شده توصيفي- تحليلي بود. نمونه‌گیری آن به‌صورت چند مرحله‌ای (خوشه‌ای- سیستماتیک) از مطب‌‌ها و درمانگاه‌های شهر اصفهان و هم‌چنین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. ابزار پژوهش یک پرسش‌نامه خود ایفا بوده که از 134 دندان‌پزشک عمومی و 40 متخصص دندان‌پزشکی اخذ گردید. داده‌هاي به‌دست آمده با آناليزهای اسپيرمن، پيرسون، واريانس يك‌طرفه و فريدمن در سطح اطمینان 95/0 بررسي شد.

یافته‌ها: آگاهی دندان‌پزشکان راجع به انواع و علایم کودک آزاری پایین بود. دندان‌پزشکان نگرش مطلوبی پیرامون این موضوع در دندان‌پزشکی داشته و تمایل زیادی برای تشخیص و گزارش‌دهی موارد مشکوک آن به مراجع قانونی نشان دادند (میانگین نمره‌ی نگرش 1/15 از 20بود). زنان اهمیت این موضوع را در دندان‌پزشکی بیش‌تر درک می‌کردند و تمایل بیش‌تری به گزارش‌دهی موارد آن داشتند (03/0 = p value ). تجربه‌ی برخورد دندان‌پزشکان با موارد کودک آزاری در بیماران‌شان 5/11 درصد بود که تنها یک نفر( 5 درصد) برخی از موارد را گزارش نموده بود. مهم‌ترین دلایل گزارش نکردن توسط دندان‌پزشکان، عدم قطعیت از رخ دادن آزار و نداشتن دانش و آگاهی کافی در این زمینه بود.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، دندان‌پزشكان نسبت به كودك‌آزاري آگاهي پايين، نگرش بالا و تجربه اندكي داشتند. افزودن واحدهای درسی مورد نیاز به برنامه‌ی آموزشی و آموزش دندان‌پزشکان در بازآموزی‌های علمی توصیه می‌شود.

 

کليد واژه‌ها: کودک آزاری، سوء رفتار با کودک، دانش، نگرش، دندان‌پزشکان

درباره نویسندگان

Zahra Saiedmoallemi, Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
Marzie Yazdi, Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
زهرا سید معلمی, استادیار، مركز تحقيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشكي جامعه‌نگر، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
مرضیه یزدی, دانشجوی دندان‌پزشکی، كميته تحقيقات دانشجويان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
چاپ شده
2014-02-02
استناد به مقاله
1.
Saiedmoallemi Z, Yazdi M, سید معلمیز, یزدیم. آگاهی، نگرش و تجربه‌ی برخورد نسبت به کودک آزاری در دندان‌پزشکان شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2فوریه2014 [ارجاع شده 4دسامبر2022];10(1):75-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/777

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد