سطح سرمی (TNF-α (Tumor necrosis factor- alpha در بیماران مبتلا به لیکن پلان و واکنش‌های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی)

  • Parichehr Ghalayani Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Maede Ghasemi Tudeshkchuye Postgraduate student, Dental Materials Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • پریچهر غلیانی دانشیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌ن‍‍ژاد، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مائده قاسمی تودشکچویه دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: لیکن پلان یک بیماری پوستی مخاطی با اتیولوژی ناشناخته می‌باشد. با این حال یک سری از عوامل را در ایجاد آن مؤثر دانسته‌اند. از این عوامل می‌توان به سیتوکین‌های التهابی نظیر TNF-α (Tumor necrosis factor- alpha) اشاره نمود که نقشی اساسی در ایجاد التهاب ایفا می‌کنند. این مطالعه با هدف مقایسه سطح سرمی TNF-α در بیماران مبتلا به واکنش‏های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی)، لیکن پلان و گروه سالم انجام گردید.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش مقطعی توصیفی- تحلیلی، 10 بیمار مبتلا به لیکن پلان (میانگین سنی 59/8 ± 84/46) و20 بیمار مبتلا به واکنش لیکنوئیدی (میانگین سنی 34/13 ± 18/49) با گروه شاهد 20 نفره (میانگین سنی 99/6 ± 86/39) مقایسه شدند و سطح سرمی TNF-α این بیماران توسط روش الایزا اندازه‏گیری شد. سپس داده‏ها توسط نرم‏افزار SPSS نسخه 16 و با آزمون Kruskal-Wallis بررسی شد (05/0 = α).

یافته‌ها: بیماران مبتلا به واکنش‏های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی) و لیکن پلان و گروه سالم از لحاظ میزان سطح سرمی TNF-α تفاوت معنی‌داری نداشتند (465/0 = p value). مقادیر میانگین سطح سرمی TNF-α در بیماران مبتلا به واکنش‌های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی) 45/10، در بیماران مبتلا به لیکن پلان76/30 و در گروه سالم73/50 بود.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه سطح سرمی TNF-α در بیماران مبتلا به واکنش‏های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی)، لیکن پلان و گروه سالم تفاوت ندارد و نمی‏توان از آن جهت افتراق ضایعات لیکن پلان و لیکنوئیدی استفاده کرد.

کلید واژه‌ها: لیکن پلان، واکنش‎های لیکنوئیدی، TNF-α

چاپ شده
2014-03-15
استناد به مقاله
1.
Ghalayani P, Ghasemi Tudeshkchuye M, غلیانیپ, قاسمی تودشکچویهم. سطح سرمی (TNF-α (Tumor necrosis factor- alpha در بیماران مبتلا به لیکن پلان و واکنش‌های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2014 [ارجاع شده 25فوریه2024];10(2):103-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/787

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد