بررسی و مقایسه کمی و کیفی پرداخت دندان‌ها به روش تزریق اتوماتیک خمیر پروفیلاکسی در مقایسه با روش معمول

  • Vida Kargar Dehnavi Dental Student, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Young Researchers and Elite Club ,Isfahan, Iran
  • Sayed Ali Mousavi Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, School of Engineering, Young Researchers and Elite Club, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Isfahan,Iran
  • Mohammad Reza Foroughi MSc, Dental Materials Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Hedayatolah Golestaneh Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • ویدا کارگر دهنوی دندانپزشک، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • سیدعلی موسوی استادیار، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران
  • محمدرضا فروغی دانشجوی دکترای پژوهش محور، مرکز تحقیقات مواد دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • هدایت‌الله گلستانه استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پرداخت دندان، شامل عمل صاف کردن سطح با استفاده از برس یا روش‌های دیگر همراه با ترکیب خمیر ساینده پروفیلاکسی، می‌باشد. گذاشتن خمیر به سر برس توسط دست زمان‌بر است. هدف از این مطالعه، بررسی کمی و کیفی یک دستگاه اتوماتیک جدید با دستگاه معمولی به‌ترتیب از طریق اندازه‌گیری زمان پرداخت و تعداد دندان‌های پرداخت شده در واحد زمان و نظرخواهی از کاربران بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تحلیلی- توصیفی 60 نمونه دندان در دو فک بالا و پایین به‌صورت تصادفی با دستگاه معمول و اتوماتیک پرداخت شده و زمان و تعداد دندان‌های پرداخت شده در یک دقیقه اندازه‌گیری شد. در ارزیابی کیفی از طریق پرسش‌نامه، نظر کاربران درباره کارایی روش جدید پرداخت اتوماتیک در مقایسه با دستگاه معمولی جمع‌آوری شد. داده‌ها در نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 11 با آزمون آنالیز واریانس دوطرفه تجزیه و تحلیل شد (05/0 = α).

یافته‌ها: زمان پرداخت در دستگاه اتوماتیک 60 درصد کاهش یافت. میزان تغییر زمان دستگاه اتوماتیک نسبت به دستگاه معمولی تفاوت معنادار داشت (003/0 = p value). نوع فک اثر معنادار در زمان و تعداد دندان‌های پرداخت شده با دستگاه جدید در مقایسه با دستگاه معمولی نداشت ( 96/ 0و 30/0 = p value). در ارزیابی کیفی دستگاه اتوماتیک، 10 درصد کاربران ارزیابی متوسط و 7/86 درصد نظر خوب و 3/3 درصد ارزیابی ضعیف از دستگاه داشتند. هم‌چنین کارایی دستگاه از نظر رضایت‌مندی کاربران 6/76 درصد، ازلحاظ علاقه کیفی کاربر به خرید دستگاه 3/73 درصد، نسبت به رقیق شدن خمیر پروفیلاکسی با آب 60 درصد و یکنواخت پرداخت شدن دندان‌ها توسط مکانیسم جدید 50 درصد افزایش نشان داد.

نتیجه‌‌گیری: با درنظر گرفتن محدودیت‌های پژوهش، دستگاه تزریق اتوماتیک خمیر پروفیلاکسی در مقایسه با دستگاه معمولی از نظر کمی (زمان و تعداد دندان‌های پرداخت شده) و از نظر کیفی (رضایت‌مندی کاربر، ارگونومی و سادگی کار با سیستم) برتری نشان داد. مطالعات بیش‌تر توصیه می‌گردد.

کلید واژه‌ها: پرداخت دندان، خمیر پروفیلاکسی، زمان پرداخت

چاپ شده
2014-03-15
استناد به مقاله
1.
Kargar Dehnavi V, Mousavi SA, Foroughi MR, Golestaneh H, کارگر دهنویو, موسویس, فروغیم, گلستانهه. بررسی و مقایسه کمی و کیفی پرداخت دندان‌ها به روش تزریق اتوماتیک خمیر پروفیلاکسی در مقایسه با روش معمول. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2014 [ارجاع شده 25فوریه2024];10(2):120-7. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/789

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد