طراحی پرسش‌نامه فارسی جهت سنجش آگاهی مربیان بهداشت مدارس در مواجهه با آسیب‌های دندانی

  • Hossein Mirhadi Assistant Professor, Department of Endodontics, School Of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • Fariborz Moazami
  • Bahareh Yousefipour Postgraduate Student, Department of Operative Dentistry, School Of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • Ali Golkari Assistant Professor, Department of Community Dentistry, School Of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • حسین میرهادی استادیار، گروه اندودنتیكس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
  • فریبرز معظمی دانشیار، گروه اندودنتیكس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
  • بهاره یوسفی‌پور دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشكی ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
  • علی گل‌کاری استادیار، گروه دندان‌پزشکی اجتماعی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: ركن اساسی برای سنجش آگاهی افراد، استفاده از پرسش‌نامه استاندارد است. با توجه به نبود پرسش‌نامه استاندارد شده فارسی برای سنجش آگاهی مربیان بهداشت مدارس در مواجهه با آسیب‌های دندانی، هدف از مطالعه‌ی حاضر طراحی پرسش‌نامه‌ای با روایی و پایایی قابل قبول بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی جهت طراحی پرسش‌نامه‌ی استاندارد، سؤالاتی که در زمینه‌ی سطح آگاهی افراد در مورد اقدامات لازم در مواجهه با آسیب‌های دندانی در مقالات مرتبط به زبان انگلیسی وجود داشت مورد بررسی قرار گرفت و ۴۲ سؤال استخراج گردید. سؤالات انگلیسی به روش لینگوستیک به فارسی ترجمه گردید و روایی آن‌ها با توجه به مخاطبان و با استفاده از متخصصین اپیدمیولوژی، زبان فارسی، دندان‌پزشکی کودکان و درمان ریشه ارزیابی شد و در قالب یک پرسش‌نامه درآمد. جهت بررسی پایایی داخلی پرسش‌نامه از ۳۰ مربی بهداشت مدارس ابتدایی شهر شیراز که به‌صورت در دسترس انتخاب شدند، خواسته شد تا به سؤالات پاسخ دهند. پایایی پرسش‌نامه در نرم‌افزار SPSS نسخه 18 با استفاده از آزمون‌های ارتباط بین آیتمی، آلفای کرونباخ، (ICC) Intraclass Correlation Coefficient و آلفا در صورت حذف هر آیتم، بررسی شد. تغییرات لازم بر اساس این آزمون‌ها در پرسش‌نامه اعمال و مرحله بررسی پایایی تا حصول نتایج مطلوب تکرار گردید.

یافته‌ها: مرحله بررسی پایایی دو بار انجام گردید و پرسش‌نامه‌ای با ۱۹ سؤال ۴ گزینه‌ای به‌دست آمد. آلفای کرونباخ نهایی معادل 887/0 و ICC معادل 716/0 به‌دست آمد. هم‌چنین با حذف هیچ کدام از سؤالات، آلفا تغییر معنی‌دار نداشت.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، می‌توان اذعان داشت که جهت سنجش آگاهی مربیان بهداشت مدارس پیرامون آسیب‌های دندانی پرسش‌نامه‌ای استاندارد مشتمل بر ۱۹ سؤال ۴ گزینه‌ای با روایی و پایایی قابل قبول به زبان فارسی، موجود است که می‌تواند در مطالعات مشابه در مناطق دیگر کشور که زبان رسمی‌فارسی است مورد استفاده و ارزیابی قرار گیرد.

كلید واژه‌ها: آگاهی، دندان، پرسش‌نامه، مربی بهداشت

چاپ شده
2014-03-15
استناد به مقاله
1.
Mirhadi H, Moazami F, Yousefipour B, Golkari A, میرهادیح, معظمیف, یوسفی‌پورب, گل‌کاریع. طراحی پرسش‌نامه فارسی جهت سنجش آگاهی مربیان بهداشت مدارس در مواجهه با آسیب‌های دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2014 [ارجاع شده 25فوریه2024];10(2):135-44. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/791

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد