بررسی فراوانی DMFT و dmft و التهاب لثه در دانش‌آموزان سال اول پایه‌های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان شهری و روستایی طی معاینات غربال‌گری کشوری

 • Mortaza Sadinejad Assistant Professor, Department of Pediatric, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
 • Roya Kelishadi Department of Pediatrics, School of Medicine, Child Growth and Development Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
 • Gelayol Ardalan MD, Bureau of Population, Family and School Health, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
 • Mahnaz Taslimi MSc, School Health Department, Bureau of Health and Fitness, Ministry of Education, Tehran, Iran
 • Majzoubeh Taheri MD, Bureau of Population, Family and School Health, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
 • Mohammad-esmaeil Motlagh MD, Department of Pediatrics, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz and Bureau of Population, Family and School Health, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
 • مرتضی سعدی‌نژاد استادیار، مرکز تحقیقات رشد و نمو، بخش کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • رویا کلیشادی استاد، مرکز تحقیقات رشد و نمو، بخش کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • گلایول اردلان پزشک عمومی، دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس، معاونت سلامت و آموزش پزشکی، تهران، ایران
 • مهناز تسلیمی کارشناسی ارشد، بخش سلامت مدارس، معاونت آموزشی، تهران، ایران
 • مجذوبه طاهری پزشک عمومی، دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس، معاونت سلامت و آموزش پزشکی، تهران، ایران
 • محمد اسماعیل مطلق پزشک عمومی، بخش کودکان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز و دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس، معاونت سلامت و آموزش پزشکی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری پوسیدگی دندان جزیی از مجموعه‌ی بیماری‌های تمدن امروزی است. عوامل داخل دهانی در تعامل با عوامل دیگری هم‌چون عوامل ارث، اجتماعی و فرهنگی در ایجاد این بیماری دخیل می‌باشند. در بین عوامل اجتماعی، مراقبت‌های بهداشتی جایگاه خاصی را دارا می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع DMFT ، dmft و التهاب لثه در سال اول هر سه پایه‌ی تحصیلی دانش‌آموزی در 32 استان کشور، در مناطق روستایی و شهری بود.

مواد و روش‌ها: این بررسی حاصل مطالعه مقطعی- توصیفی است که در آن همه دانش‌آموزان سال اول پایه‌های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی 32 استان کشور، در سال تحصیلی 1388- 1389 به‌طور مقطعی از نظر وضعیت تعداد دندان پوسیده، کشیده، پرشده و لثه‌ی متورم توسط پزشک یا کادر مراقبت‌های پزشکی معاینه و نتایج در شناسنامه‌ی سلامت آن‌ها ثبت گردیده و اطلاعات مربوطه از آن‌ها استخراج شد و فراوانی هر یک ثبت و بررسی گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که دانش‌آموزان سال اول دبستان با 56/45 درصد بیش‌ترین پوسیدگی دندان را بین پایه‌های تحصیلی داشته‌اند. شیوع پوسیدگی دندان 99/40 درصد در مناطق روستایی در مقابل 8/35 درصد در مناطق شهری بود. جمعیت دانش‌آموزی سال اول پایه‌های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان تحت پوشش برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هم‌چون کاشان با 62 درصد بیش‌ترین و شیراز 13 درصد کم‌ترین درصد پوسیدگی دندان را نشان دادند.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، بیش‌ترین شیوع دندان پوسیده در دانش‌آموزان ابتدایی و در بین استان‌ها در کاشان ثبت شده است. بیش‌ترین شیوع دندان کشیده در دوره ابتدایی و دندان پرشده در دوره دبیرستان و تورم لثه در دوره راهنمایی ثبت شد.

 

کلیدواژه‌ها: پوسیدگی دندان، التهاب لثه، دانش‌آموزان، غربال‌گری

چاپ شده
2014-03-15
استناد به مقاله
1.
Sadinejad M, Kelishadi R, Ardalan G, Taslimi M, Taheri M, Motlagh M- esmaeil, سعدی‌نژادم, کلیشادیر, اردلانگ, تسلیمیم, طاهریم, مطلقما. بررسی فراوانی DMFT و dmft و التهاب لثه در دانش‌آموزان سال اول پایه‌های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان شهری و روستایی طی معاینات غربال‌گری کشوری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2014 [ارجاع شده 25فوریه2024];10(2):154-62. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/793

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد