بررسی ارتباط بین شاخص DMFS و انواع مال‌اکلوژن در کودکان 14-11 ساله‌ی شهر اصفهان

  • Mohammad Monirifard Assistant Professor, Dental Materials Research Center, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Seyed Ebrahim Jabarifar Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Ava Vali Sichani Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Armita Vali Sichani Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • محمد منیری‌فرد مركز تحيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه ارتودانتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • سید ابراهیم جباری‌فر مركز تحيقات دندان‌پزشكي ترابي‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • آسانا والی سیچانی دانشجوي دندان‌پزشكي، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • آرمیتا والی سیچانی دانشجوي دندان‌پزشكي، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مال‌اکلوژن و پوسیدگی دندانی دو مورد از شایع‌ترین اختلالات درگیر کننده‌ی دهان و دندان می‌باشند. مطالعات متعددی که ارتباط بین مال‌اکلوژن و پوسیدگی را سنجیده‌اند نتایج متناقضی را گزارش کرده‌اند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین شاخص DMFS (Decay, Missing, Filling, Surface) و انواع مختلف مال‌اکلوژن در یک گروه از کودکان 11 تا 14 ساله‌ی ایرانی بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه نوعی مطالعه مقطعی است که در آن 281 کودک 11 تا 14 ساله (162 دختر و 119 پسر) براساس روش نمونه‌گیری طبقه‌ای چند مرحله‌ای (Multistage stratified sampling) از بین تمامی مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر اصفهان وارد مطالعه شدند. معاینه‌ی دهانی در همه نمونه‌ها شامل اندازه‌گیری شاخص DMFS، اورجت قدامی، اوربایت قدامی، کراودینگ قدامی و فضای موجود بین دندان‌های قدامی به میلی‌متر انجام گردید. نتایج مطالعه با استفاده ازآزمون‌های رگرسیون خطی و همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری 0.05 آنالیز گردید.

یافته‌ها: شاخص DMFS ارتباط همبستگی مثبت معنی‌داری را با کراودینگ نشان داد (0.002 = p value و 0.183 = r). سایر انواع مال‌اکلوژن شامل اورجت، اوربایت و فضای موجود بین دندان‌های قدامی رابطه معنی‌داری با DMFS نداشتند (0.05 < p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیت‌های مطالعه‌ی حاضر از بین انواع مختلف مال‌اکلوژن، کراودینگ با DMFS ارتباط نشان داد، ولی اورجت، اوربایت و فضای موجود بین دندان‌های قدامی با DMFS رابطه‌ای نداشتند.

کلید واژه‌ها: مال‌اکلوژن، پوسیدگی دندانی، دندان‌پزشکی

چاپ شده
2014-04-13
استناد به مقاله
1.
Monirifard M, Jabarifar SE, Vali Sichani A, Vali Sichani A, منیری‌فردم, جباری‌فرسا, والی سیچانیآ, والی سیچانیآ. بررسی ارتباط بین شاخص DMFS و انواع مال‌اکلوژن در کودکان 14-11 ساله‌ی شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13آوریل2014 [ارجاع شده 16ژوئن2024];10(3):215-22. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/802

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد