بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به مطب‌های دندان‌پزشکی و شناسایی فرصت‌های بهبود در شهر فسا در سال 1391

  • Rassoul Noorossana Professor, Parsian Quality and Productivity research Center, Department of Industrial Engineering, School of Industrial Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran
  • Sajjad Rezaeian Master of Science, Economic and Social Systems, Parsian Quality and Productivity Research Center, Tehran, Iran
  • Abbas Saghaei Associate Professor, Parsian Quality and Productivity Research Center, Department of Industrial Engineering, School of Engineering, Science and Research Branch, Azad University, Tehran, Iran
  • رسول نورالسناء استاد، مركز تحقيقات كيفيت و بهره‌وري پارسيان، گروه مهندسي صنايع، دانشكده مهندسي صنايع، دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران
  • سجاد رضاييان کارشناس ارشد سيستم‌هاي اقتصادي و اجتماعي، مركز تحقيقات كيفيت و بهره‌وري پارسيان، تهران، ايران
  • عباس سقایی دانشیار، مركز تحقيقات كيفيت و بهره‌وري پارسيان، گروه مهندسي صنايع، دانشكده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ايران

چکیده

مقدمه: توجه به سطح رضايت مراجعين به مراکز درماني، نقش مؤثري در برنامه‌ريزي‌هاي مديريتي در سيستم‌هاي خدمات سلامتي ايفا مي‌کند. اين مطالعه با هدف بررسي ميزان رضايت‌مندي بيماران مراجعه کننده به مطب‌های دندان‌پزشکی در شهر فسا انجام شد.

مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نظر هدف از نوع کاربردي و از نظر روش اجرا به‌صورت توصيفي- تحليلي انجام شد. پرسش‌نامه خودساخته در مقياس 5 قسمتي ليکرت در سه بخش، به‌وسيله مصاحبه تکميل گرديد. تعداد 400 نفر از بيماران مورد مصاحبه قرار گرفته، اطلاعات گردآوري شده به‌وسيله نرم‌افزارهاي SPSS نسخه 20 و Minitab نسخه 16 با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون آماري کای دو تجزيه و تحليل گردید (α = 0.05). روايي پرسش‌نامه از نظر معیاری و محتوايي تأمين شد. براي تعيين پايايي، آلفاي کرونباخ محاسبه شد که 0.91 بود.

يافته‌ها: در بين متغيرهاي دموگرافيگ و زمينه‌اي، بين ميزان رضايت‌مندي و متغيرهاي سطح تحصيلات، شغل، جنسيت از نظر آماري رابطه‌ی معناداري مشاهده شد (p value < 0.001). بين شاخص رضايت كلي بيماران و شاخص وفاداري ضريب همبستگي 0.673 تعيين گرديد (p value = 0.02). هزينه‌ی خدمات دندان‌پزشکی، رسيدگي دقيق به بيمار و گرفتن شرح حال و معاينه‌ی کامل توسط دندان‌پزشك، نحوه برخورد و احترام منشي دندان‌پزشك با بيماران و نحوه‌ی نوبت‌دهی به بیمار به‌عنوان مهم‌ترين اولويت‌هاي كليدي بهبود خدمات دندان‌پزشکان مطرح شدند.

نتيجه‌گيري: یافته‌های این پژوهش حاکی از رضایت کلی بیماران از خدمات دندان‌پزشکان است. هر چند که به‌نظر مي‌رسد با اصلاح نقايص بر اساس نظر بيماران مي‌توان رضايت‌مندي بالاتري به‌دست آورد.

كليد واژه‌ها: رضایت بيمار، خدمات سلامت، دندان‌پزشک
چاپ شده
2014-04-15
استناد به مقاله
1.
Noorossana R, Rezaeian S, Saghaei A, نورالسناءر, رضاييانس, سقاییع. بررسی میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به مطب‌های دندان‌پزشکی و شناسایی فرصت‌های بهبود در شهر فسا در سال 1391. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15آوریل2014 [ارجاع شده 20می2022];10(3):251-6. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/811

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد