ارزيابي شاخص DMFT و Significant Caries Index در دانش‌آموزان پسر 12 ساله شهرستان سیرجان

  • Fatemeh-Sadat Sajadi Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, Oral and Dental Diseases Research Center, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
  • Shahram Mosharafian Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  • Molook Torabi Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, Oral and Dental Diseases Research Center, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
  • Saeed Hajmohamadi Postgraduate Student, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
  • فاطمه السادات سجادي استادیار، گروه دندان‌پزشكي کودکان، مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، كرمان، ايران
  • شهرام مشرفیان استادیار، گروه دندان‌پزشكي کودکان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران
  • ملوک ترابی دانشيار، گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، كرمان، ايران
  • سعيد حاج محمدي دستيار تخصصي، گروه جراحي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز، تبريز، ايران

چکیده

مقدمه: پوسیدگی دندانی شایع‌ترین بیماری عفونی و قابل انتقال دندان‌ها است. شاخص SiC (Significant caries index) یکی از شاخص‌هايي است كه توسط سازمان بهداشت جهانی با هدف تعیین افرادي كه بالاترين مقادير DMFT (Decay, Missing, Filling, Teeth) را دارند، معرفي شده است. هدف از اين مطالعه ارزيابي میزان شاخص‌هاي SiC و DMFT در دانش‌آموزان پسر 12 ساله شهرستان سیرجان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعي توصیفی- تحليلي تعداد 700 دانش‌آموز شهرستان سیرجان كه به روش خوشه‌اي تصادفي انتخاب شدند، شرکت داشتند. جمع‌آوری داده‌ها توسط معاينه و پرسش‌نامه بود. معاینه دندان‌ها توسط سوند با نوك كند و آينه دندان‌پزشكي و با نور چراغ قوه انجام شد. پرسش‌نامه نيز حاوي سؤالاتي در زمينه سطح تحصيلات والدین، تعداد فرزندان خانواده، رتبه‌ی تولد کودک، تعداد دفعات مسواک زدن، تعداد دفعات استفاده از دهان‌شویه فلوراید و تعداد دفعات مراجعه به دندان‌پزشک بود. داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 16 شده و با کمک آزمون‌هاي آماري T-Test و One-way ANOVA آنالیز شدند (0/05 = α).

یافته‌ها: در این مطالعه در بین 700 دانش‌آموز ميانگين شاخص DMFT 2/34 ± 3/56 بود. میانگین شاخص SiC بدست آمده نیز 1/32 ± 6/04 بود. ميانگين شاخص DMFT با تعداد فرزندان خانواده (0/016 = p value)، رتبه‌ی تولد کودک (0/042 = p value)، دفعات مسواک زدن (0/000 = p value) و استفاده از دهان‌شویه فلوراید (0/042 = p value) رابطه‌ی معنی‌دار داشت. ولی اين شاخص با سطح سواد والدین (0/47 = p value) و تعداد دفعات مراجعه به دندان‌پزشک (0/198 = p value) رابطه‌ی معنی‌دار نداشت.

نتیجه‌‌گیری: میانگین شاخص‌هاي DMFT و SiC در دانش‌آموزان 12 ساله شهرستان سیرجان از استانداردهای سازمان بهداشت جهانی بالاتر است. هم‌چنين تعداد فرزندان در خانواده، رتبه تولد كودك، تعداد دفعات مسواك زدن و استفاده از دهان‌شويه فلورايد به‌طور قابل توجهي در پوسيدگي دنداني دانش‌آموزان تأثيرگذار است.

كليد واژه‌ها: پوسيدگي دنداني، شاخص DMF، سازمان بهداشت جهانی
چاپ شده
2014-05-31
استناد به مقاله
1.
Sajadi F-S, Mosharafian S, Torabi M, Hajmohamadi S, سجاديفا, مشرفیانش, ترابیم, حاج محمديس. ارزيابي شاخص DMFT و Significant Caries Index در دانش‌آموزان پسر 12 ساله شهرستان سیرجان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2014 [ارجاع شده 16ژوئن2024];10(4):290-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/827

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد