بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی سطح شهر اصفهان نسبت به کاربرد رایانه و اینترنت در حیطه شغلی در سال 1392

  • Faezeh Eslamipour Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Masoud Ghasemi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • فائزه اسلامی‌پور دانشیار، مركز تحقيقات پروفسور ترابي‌نژاد، گروه سلامت دهان و دندان‌پزشکی اجتماعی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مسعود قاسمی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: استفاده از رایانه و اینترنت به عنوان ابزاری ارزشمند در توسعه و بهبود ارایه خدمات پزشکی می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان شهر اصفهان در سال 1392 پیرامون کاربرد رایانه و اینترنت در حیطه شغلی بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی- توصیفی بر روي 294 نفر از دندان‌پزشکان شاغل شهر اصفهان انجام شد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بود. پرسش‌نامه پس از تأیید روایی و پایایی دارای 4 بخش شامل سوالات 1)دموگرافیک، 2) حیطه دانش، 3) حیطه نگرش و 4) حیطه عملکردی بود که به صورت خودایفا توسط دندان‌پزشکان تکمیل گردید. داده‌های به‌دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی پیرسون، T-test و chi- square تجزیه و تحلیل شد (0/05 = α).

یافته‌ها: 63/3 درصد دندان‌پزشکان به رایانه در مطب و 61/6 درصد دندان‌پزشکان به اینترنت درمطب دسترسی داشتند. میانگین نمره دانش، نگرش و عملکرد به ترتیب 8/9 ± 23/4، 5/5 ± 40/1 و 2/6 ± 4/7 به‌دست آمد. ارتباط معنی‌داری بین نمره دانش، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان و جنس و سن وجود نداشت. (0/05 < p value) بين سابقه کاری با نگرش ارتباط ضعیف اما معنی‌داری وجود داشت (0/043 = p value  و  0/012 - =  r   80/4 درصد افراد علاقه‌مند به گذراندن دوره‌های آموزشی در این زمینه بودند.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر میزان دانش، عملکرد دندان‌پزشکان در رابطه با کاربرد رایانه و اینترنت در شهر اصفهان در حد متوسط و نگرش در حد خوب بود و تعداد قابل توجهی از دندان‌پزشکان علاقه‌مند به گذراندن دوره‌های آموزشی بودند. لذا با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع و بالا بودن نگرش این افراد و علاقه‌مندی به کسب مهارت در این زمینه آموزش‌های تکمیلی در این زمینه توصیه می‌گردد.

کلید واژه‌ها : رایانه، اینترنت، دندان‌پزشک، دانش، نگرش، عملکرد
چاپ شده
2014-05-31
استناد به مقاله
1.
Eslamipour F, Ghasemi M, اسلامی‌پورف, قاسمیم. بررسی میزان دانش، نگرش و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی سطح شهر اصفهان نسبت به کاربرد رایانه و اینترنت در حیطه شغلی در سال 1392. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2014 [ارجاع شده 16ژوئن2024];10(4):299-06. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/829

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد