بررسی مقایسه‌ای ریزنشت ترمیم‌های کلاس II کامپوزیت به دو روش Dye-extraction و Fluid filtration

  • حوریه موسوی دانشیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ايران
  • فاطمه ولایتی استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ايران
  • سارا سررشته دار دندان‌پزشک، مشهد، ايران
  • مهدي لمعي استادیار، گروه اندودنتيكس، دانشکده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ساری، مازندران، ايران
  • Horieh Moosavi Associate Professor, Dental Materials Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
  • Fatemeh Velayati Assistant Professor, Dental Materials Research Center, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
  • Sara Sarreshtedar DDS, Mashhad, Iran
  • Mahdi Lomee Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Sari University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran

چکیده

مقدمه: کاربرد ادهزیو با کامپوزیت مناسب یکی از نکات مهم در ترمیم مواد هم‌رنگ دندان و افزایش سیل لبه‌ای است. هدف از این مطالعه بررسی ریزنشت چند نوع ادهزیو با کامپوزیت‌های مختلف با دو روش Fluid filtration وDye-extraction و سنجش میزان همبستگی دو روش بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه آزمايشگاهي، برروی سطوح پروگزیمال 48 دندان پره مولار سالم کشیده شده انسانی، حفرات کلاس دو با پهنای جينجيوال 5/0 ± 5/1 ميلی‌متر، ارتفاع اکلوزوجینجیوالی 4 ميلی‌متر و عرض 3/1 فاصله بین نوک کاسپ‌ها تهیه شدند. نمونه‌ها به چهار گروه آزمایشی 12 تایی تقسیم شدند: در گروه اول ادهزیو Opti bond solo plus با کامپوزیت Herculite XRV، گروه دوم ادهزیو Opti bond solo plus با کامپوزیت
Master dent، گروه سوم ادهزیو Prime & Bond NT با کامپوزیت Herculite XRV، و درگروه چهارم ادهزیو Prime & Bond NT با کامپوزیت Master dent استفاده شد. میزان ریزنشت نمونه‌های ترمیم شده ابتدا توسط Fluid filtration و‌سپس به روش
Dye-extraction اندازه‌گیری شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری Kruskal-Wallis و
Mann-Whitney با تصحیح Bone ferroni وSpearman’s rho آنالیز و در سطح اطمینان 95% بررسی شدند.

یافته‌ها: به ترتیب مقادیر حداقل و حداکثر میانگین ریزنشت در روش Dye-extraction و Fluid Filtration در گروه‌های اول و چهارم به‌دست آمد. در هر دو روش سنجش ریزنشت تفاوت معنی‌داری بین گروه‌های آزمایشی وجود داشت (001/ 0= p value). آزمون Spearman rho همبستگی قوی و مستقیمی را بین دو روش آشکار ساخت
(797/0r =  ،001/0(p value = .

نتیجه‌‌گیری: در هر دو روش سنجش ریزنشت، کاربرد ادهزیو اتانول بیس در مقایسه با استون بیس باعث کاهش ریزنشت گردید. استفاده از کامپوزیت لایت کیور بر خلاف کامپوزیت سلف کیور با هر دو نوع ادهزیو سبب افزایش سیل لبه‌ای شد.

كليد واژه‌ها: رزین کامپوزیت، نشت دنداني، تهيه حفره دنداني
چاپ شده
2014-07-26
استناد به مقاله
1.
موسویح, ولایتیف, سررشته دارس, لمعيم, Moosavi H, Velayati F, Sarreshtedar S, Lomee M. بررسی مقایسه‌ای ریزنشت ترمیم‌های کلاس II کامپوزیت به دو روش Dye-extraction و Fluid filtration. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26جولای2014 [ارجاع شده 9دسامبر2022];10(5):335-44. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/838

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد