بررسی آگاهی دندان‌پزشکان شهر اصفهان از علت پیشگیری و درمان‌های رایج تروماهای دندانی در سال 92

  • فیروزه نیلچیان استادیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه دندان‌پزشکی جامعه نگر، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • نجمه اخلاقی استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه دندان‌پزشکی اطفال، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • صادق گنجی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌هاي دانشجويي، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Firouzeh Nilchian Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Najmeh Akhlaghi Assistant Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Sadegh Ganji Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: ترومای دندانی و کنترل و درمان آن از مباحث اساسی علم دندان‌پزشکی است. هدف از این پژوهش تعیین میزان آگاهی دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد علت، پیشگیری و درمان‌های رایج تروماهای دندانی بود

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، تعداد 200 نفر از دندان‌پزشکان عمومی استان اصفهان به‌طور تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش‌نامه‌ای به‌منظور فراهم نمودن اطلاعات از آگاهی دندان‌پزشکان در خصوص علت، پیشگیری و درمان تروماهای دندانی توسط دو متخصص دندان‌پزشکی جامعه‌نگر تهیه و به تأیید مشاورین تخصصی گروه‌های درمان ریشه و کودکان رسید و سپس جهت بررسی روایی و پایایی، سؤالات در بین آن‌ها توزیع شد. تعداد 182 پرسش‌نامه صحیح و کامل از 82 زن و 100 نفر مرد با میانگین سنی 35 سال برای مردان و 32 سال برای زنان پس از حذف موارد ناقص وارد مطالعه شدند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و T-test در نرم افزار آماری SPSS نسخه‌ی 20 تجزیه و تحلیل شد (05/0 = α)

یافته‌ها: میزان 25/47 درصد (86 نفر) از دندان‌پزشکان سابقه‌ی برخورد با موارد تروما را ذکر کردند. میانگین نمره‌ی شرکت‌کنندگان در حیطه‌ی علت 65/0 ± 45/1 بود. تنها 9/1 درصد از شرکت‌کنندگان به تمامی سؤالات در حیطه‌ی علت جواب دادند. میانگین نمره‌ی شرکت‌کنندگان در حیطه‌ی پیشگیری 20/0 ± 53/4 بود و میانگین نمره‌ی شرکت‌کنندگان در حیطه‌ی درمان 17/0 ± 55/8 بود. اختلاف معنی‌داری بین زن و مرد در هیچ یک ازسه حیطه‌ی علت (829/0p value = )، پیشگیری (65/0p value = ) و درمان (58/0p value = ) وجود نداشت.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به نتايج مطالعه‌ی حاضر، آگاهی دندان‌پزشکان شهر اصفهان نسبت به علت، پیشگیری و درمان‌های رایج تروماهای دندانی در سطح خوبی مي‌باشد 

كليد واژه‌ها: آگاهی، تروما، علت، پیشگیری، درمان

چاپ شده
2014-07-26
استناد به مقاله
1.
نیلچیانف, اخلاقین, گنجیص, Nilchian F, Akhlaghi N, Ganji S. بررسی آگاهی دندان‌پزشکان شهر اصفهان از علت پیشگیری و درمان‌های رایج تروماهای دندانی در سال 92. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26جولای2014 [ارجاع شده 9دسامبر2022];10(5):370-81. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/842

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد