مقایسه بین دو تکنیک اینتروژن utility arch و segmented base arch در درمان اوربایت عمیق

  • سوسن صادقیان استادیار،گروه ارتودنتيكس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • علی محمد کلانترمعتمدی استادیار،گروه ارتودنتيكس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • مهدی رفیعی دستیار تخصصی، گروه ارتودنتيكس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • دکترمهسا سادات مرتضوی دستیار تخصصی، گروه ارتودنتيكس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Soosan Sadeghian Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Ali Mohammad Kalantar moetamedi Assistant Professor, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
  • Mehdi Rafiei Postgraduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Mahsa sadat Mortazavi Postgraduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: اصلاح اوربايت عميق به همراه دست‌يابي به ثبات دراز مدت هنوز يكي از دغدغه‌های بسیاری از ارتودنتیست‌ها است. سه روش اصلي اصلاح این مشکل به‌کارگیری روشBypass arch ریکتز، Segmented base arch برستون و هم‌چنین بهره بردن از انکوریج‌های استخوانی موقت می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسي و مقايسه اثرات مختلف دو تکنیک ریکتز و برستون حین درمان اوربایت عمیق انجام شد.

مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 18 بیمار مؤنث با اکلوژن کلاس I و II با اوربایت بیشتر از 4 میلی‌متر، انتخاب شدند. نمونه‌ها به دو گروه 9 تايي (الف) و (ب) تقسيم شده و در گروه (الف) از روش ريكتز و در گروه (ب) از روش برستون استفاده شد. در هر گروه 15 فك مورد مطالعه قرار گرفت. راديوگرافي‌هاي لترال سفالومتري قبل و پس از اينتروژن جهت بررسی نتایج مورد استفاده قرار گرفتند. برای آنالیز داده‌ها از آزمون آماری t-test   Studentو نرم افزار SPSS نسخه 18استفاده شد (05/0 = α).

یافته‌ها: تفاوت بین میانگین اينتروژن واقعي در دو گروه الف و ب از لحاظ آماری معنی‌دار بود (014/0 = p value) و تفاوت ميانگين اكستروژن در دو گروه الف و ب نیز از لحاظ آماری معنی‌دار بود (047/0 = p value). تفاوت میانگین کاهش اوربایت در دو گروه الف و ب معنی‌دار نبود (704/0=  p value). تفاوت میانگین اينتروژن کاذب (02/0 = p value)، تغییر در محور طولی دندان‌های خلفی (047/0 = p value) و زاویه بین محور طولی دندان‌های قدامی بالا و پایین (002/0 = p value) از لحاظ آماری معنادار بود.

نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي پژوهش فعلي، نتایج به‌دست آمده از این مطالعه برتري روش برستون در انجام اينتروژن دندان‌هاي قدامي با حركات جانبي نامطلوب كمتر را تأييد مي‌كند.

کلید واژه‌ها: اوربایت ،ارتودنسی، حرکت دندانی
چاپ شده
2014-09-29
استناد به مقاله
1.
صادقیانس, کلانترمعتمدیعم, رفیعیم, مرتضویدس, Sadeghian S, Kalantar moetamedi AM, Rafiei M, Mortazavi M sadat. مقایسه بین دو تکنیک اینتروژن utility arch و segmented base arch در درمان اوربایت عمیق. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29سپتامبر2014 [ارجاع شده 7آگوست2022];10(6):417-26. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/849

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد