بررسی انگیزه و تمایل اقدام به درمان ارتودنسی دربیماران دارای مال اکلوژن مراجعه کننده به مراکز درمانی تخصصی شهر اصفهان در سال 1392

  • فائزه اسلامی پور دانشیار، مرکز تحقیقات دندانپزشکی ترابی نژاد، گروه دندانپزشکی جامعه‌نگر، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • ایمانه عسگری استادیار، مرکز تحقیقات دندانپزشکی ترابی نژاد، گروه دندانپزشکی جامعه نگر ، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • بهاره خسروآبادی دانشجوی دندانپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Faezeh Eslamipour Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Imaneh Asgari Assistant Professor, Dental Materials Research Center, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Bahareh Khosroabadi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: انگیزه بیمار و نظر متخصص ارتدنسی دو عامل مؤثر در تصمیم به شروع درمان است. دانستن این انگیزه‌ها، حفظ و در موارد لزوم تقویت آن‌ها در کسب نتایج موفق از درمان ارتودنسی موثر است. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی انگیزه و تمایل به درمان ارتودنسی در مراجعین دارای مال اکلوژن به مراکز درمانی تخصصی ارتودنسی شهر اصفهان در سال 1392 بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی – مقطعی از یک پرسش‌نامه طراحی شده که تأیید روایی و پایایی آن برای نویسندگان محقق شده بود، برای استخراج اطلاعات از 180 بیمار 15-25 ساله استفاده شد. پرسش‌نامه شامل بخش‌های دموگرافیک، انگیزه و تمایل افراد از اقدام به درمان ارتودنسی، موانع و مشکلات اقدام به درمان بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار  SPSS نسخه 16 و آناليزهاي توصیفی، آزمون‌های غیرپارامتریک و کای تحلیل گردید (05/0=α).

 یافته‌ها: انگیزه‌ی کلی افراد برای اقدام به درمان ارتودنسی در محدوده‌ی زیاد (4/0 ± 4/2) بود. انگیزه‌ی زیبایی بالاترین نمره (4/0 ± 8/2) و پس از آن انگیزه عملکردی (6/0 ±4/2) و اجتماعی(6/0 ± 3/2)  بود. انگیزه ی کلی و عملکردی به طور معنی داری در مردان بالاتر بود   (05/0 P value ˂ ). میزان تمایل به درمان ارتودنسی در حد متوسط بود (6/0± 3/2) و اختلاف معناداری میان دو جنس دیده نشد (73/0 = P value). انگیزه‌ی بیمار در اولویت اول و والدین اولویت دوم اقدام به درمان بود. 1/77 % افراد "هزینه‌ی بالا" و 6/14% "طولانی بودن" درمان را موانع اصلی اقدام به درمان ارتودنسی بیان کردند.

نتیجه‌‌گیری: مطابق نتايج مطالعه حاضر انگیزه کلی افراد برای اقدام به درمان ارتودنسی زیاد و زیبایی انگیزه مهم افراد در اقدام به درمان ارتودنسی بود. انجام مطالعات بعدی به ویژه بررسی انگیزه فرد در رابطه با نوع و شدت مال اکلوژن پیشنهاد می‌شود.

كليد واژه‌ها: انگیزه، درمان، مال اکلوژن، ارتودنسی
چاپ شده
2014-11-29
استناد به مقاله
1.
اسلامی پورف, عسگریا, خسروآبادیب, Eslamipour F, Asgari I, Khosroabadi B. بررسی انگیزه و تمایل اقدام به درمان ارتودنسی دربیماران دارای مال اکلوژن مراجعه کننده به مراکز درمانی تخصصی شهر اصفهان در سال 1392. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 29نوامبر2014 [ارجاع شده 20می2022];11(1):41-. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/876

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد