بررسی نقایص سطحی ایجاد شده در عاج کانال ریشه به دنبال آماده‌سازی با دو نوع فایل چرخشی نیکل تیتانیوم

  • بهروز افتخار استادیار، گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
  • محمد یزدی زاده استادیار،گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
  • سحر جلالی دستیار تخصصی، گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
  • پژمان پوراکبر جهان دیده دستیار تخصصی، گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
  • پردیس سلیمانزاده دندانپزشک، تهران، ایران
  • Behrooz Eftekhar Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
  • Mohammad Yazdizadeh Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran
  • Sahar Jalali Postgraduate Student, Department of Endodontics, School of Dentistry, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran
  • Pezhman Pourakbar Jahandideh Postgraduate Student, Department of Endodontics, School of Dentistry, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran
  • Pardis Soleimanzade DDS, Tehran, Iran

چکیده

مقدمه: شکستگی عمودی ریشه یکی از حوادث حین درمان در طی درمان اندودنتیک (آماده سازی و یا پرکردن) کانال می‌باشد که در اغلب مواقع در نهایت سبب از دست رفتن دندان درگیر می‌شود. در سال‌های اخیر سیستم‌های چرخشی نیکل-تیتانیوم (Ni-Ti) جدیدی وارد بازار شده‌اند. هدف از اين مطالعه بررسی مقایسه‌ای دو سیستم چرخشی نیکل-تیتانیوم و تاثیر آنها در ایجاد نقایص عاجی بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه آزمایشگاهی 75 دندان پرمولر تک کاناله مندیبل انتخاب شده و به 3 گروه مساوی تقسیم شدند: گروه اول نمونه‌های آماده‌سازی شده با سیستم ,ProTaper گروه دوم نمونه‌های آماده‌سازی شده با سیستم Mtwo، و گروه سوم (کنترل) دست نخورده باقی ماندند. هر کانال با استفاده از 12 میلی‌لیتر هیپوکلریت سدیم 2% شستشو داده شد. در آخرین مرحله، شستشو با استفاده از آب مقطر انجام گرفت. سپس نمونه‌ها در 3 نقطه 3 و 6 و 9 میلیمتری از اپکس برش عرضی داده شد و زیر میکروسکوپ 12 برابر مورد بررسی قرار گرفتند. نقایص به سه دسته‌ی 1) بدون نقص، 2) شکسته، 3) دارای نقص تقسیم شدند. داده‌ها با آزمون‌هاي آماري Chi square و Fisher exact آنالیز شدند (05/0=α).

یافته‌ها: بیشترین نقایص در گروه اول و دوم به وجود آمد. بین گروه کنترل با گروه‌های ProTaper و Mtwo اختلاف آماری وجود داشت (022/0 P value=). دو گروه Mtwo (001/0P value=) و ProTaper (001/0P value=) نتایج مشابهی داشتند و با گروه کنترل اختلاف آماری نشان داده‌اند.

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه سیستم‌های فایل چرخشی  ProTaperو Mtwo از لحاظ ایجاد میکروکرک و نقص درعاج ریشه، حین آماده‌سازی فضای کانال تفاوتی ندارند.

كليدواژه‌ها: آماده‌سازي كانال ریشه، عاج، نیکل-تیتانیوم.
چاپ شده
2015-02-03
استناد به مقاله
1.
افتخارب, یزدی زادهم, جلالیس, پوراکبر جهان دیدهپ, سلیمانزادهپ, Eftekhar B, Yazdizadeh M, Jalali S, Pourakbar Jahandideh P, Soleimanzade P. بررسی نقایص سطحی ایجاد شده در عاج کانال ریشه به دنبال آماده‌سازی با دو نوع فایل چرخشی نیکل تیتانیوم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3فوریه2015 [ارجاع شده 8آگوست2022];11(2):119-26. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/893

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد