رابطه بین انواع مال اکلوژن با سن و جنس در دانش‌آموزان شهر اصفهان

  • سعید آذربایجانی استادیار، گروه ارتودنتيكس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران
  • راضیه میرصفائی دندانپزشک، اصفهان، ایران
  • شهلا مقصودی دندانپزشک، اصفهان، ایران
  • محمدرضا جهانبخشی دندانپزشک، اصفهان، ایران
  • سعید عمرانی استادیار، گروه ارتودنتيكس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران
  • Saeed Azarbayejani Assistant professor, Department of orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Razie Mirsafaei Postgraduate Student, Department of orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Shahla Maghsoudi Orthodontist, Isfahan, Iran
  • Mohammad Reza Jahanbakhshi Postgraduate Student, Department of orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Alireza Omrami Assistant professor, Department of orthodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: اطلاعات اپیدمیولوژیک مال اکلوژن در ارزیابی منابع و خدمات ارتودنسی ضروری است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع انواع مال اکلوژن و خصوصیات ویژه مال اکلوژن و ارتباط آن ها با همدیگر و با سن و جنس در دانش آموزان مدارس اصفهان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، معاینه کلینیکی 6151 دانش آموز 17-6 ساله که به صورت تصادفی از مدارس اصفهان انتخاب شدند، طرح ریزی و انجام شد. رابطه مولر اول بالا و پایین طبق طبقه بندی انگل، دیپ اوربایت، اورجت، اپن بایت، کراس بایت، وجود فضا در قوس و پروتروژن دندانی دو فک بررسی و ثبت گرديد. از آزمون هاي آماري T-test و  Chi-Square testجهت ارزیابی داده ها استفاده شد (05/0= α).

یافته‌ها: (15%)911نفر دارای اکلوژن نرمال بودند. مال اکلوژن CLIدر( 60%)3686نفر، CLIIdiv1 در1236(20%) نفر، CLII div2 در ( 1%)47نفر و CLIII در( 4/4%)  271نفر مشاهده شد. شیوع دیپ اوربایت 7/10%، اپن بایت 5/4% و کراس بایت 12% بود. تفاوت آماری معنی‌داری بین انواع مال اکلوژن و جنس وجود نداشت، ولی کراس بایت در دختران (کراس بایت قدامی 002/0P value= و کراس بایت خلفی 003/0P value=) و دیپ اوربایت در پسران شایع تر بود(001/0>P value). با افزایش سن، مال اکلوژن  CLIIو  CLIIIو کراس بایت دندانی افزایش یافت(001/0>P value) در حالیکه دیپ اوربایت و اور جت کاهش (001/0>P value ) یافت. دیپ اوربایت در مال اکلوژن CLII و اپن بایت در مال اکلوژن CLIII شیوع بیشتری داشت (001/0>P value ).

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، شیوع مال اکلوژن در دانش آموزان اصفهانی قابل توجه است. لازم است پیشگیری از ایجاد مال اکلوژن در دانش آموزان این گروه سنی مد نظر قرار گیرد و به لحاظ ارتباط سنی مال اکلوژن ها، زمان بندی مناسب جهت درمان مورد توجه قرار گیرد.

كليدواژه‌ها: شیوع، مال اکلوژن، جنس، گروه سني
چاپ شده
2015-02-03
استناد به مقاله
1.
آذربایجانیس, میرصفائیر, مقصودیش, جهانبخشیم, عمرانیس, Azarbayejani S, Mirsafaei R, Maghsoudi S, Jahanbakhshi MR, Omrami A. رابطه بین انواع مال اکلوژن با سن و جنس در دانش‌آموزان شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3فوریه2015 [ارجاع شده 8آگوست2022];11(2):143-52. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/896

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد