بررسی نقطه برش افتراقی ابعاد مزیودیستال و باکولینگوال دندان‌های دایمی در تشخیص و تعیین جنسیت افراد

  • سید علیرضا مکی نژاد مربی، گروه آناتومی و مورفولوژی دندان، دانشكده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • رامین کاویانی دندانپزشک، تهران، ایران
  • وحید رخشان عضو شورای پژوهشی بانک و مرکز تحقیقات بافتی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران؛ مربی، گروه آناتومی و مورفولوژی دندان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی، تهران، ایران
  • فاطمه خبیر دندانپزشک، تهران، ایران
  • Seyed Alireza Mackinejad Lecturer, Department of Dental Anatomy and Morphology, Dental Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  • Ramin Kaviani Lecturer, Department of Dental Anatomy and Morphology, Dental Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  • Vahid Rakhshan Member of the Research Council, Iranian Tissue Bank and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran; Lecturer, Department of Dental Anatomy and Morphology, Dental Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  • Fatemeh Khabir DDS, Tehran, Iran

چکیده

مقدمه: اندازه‌های دندانی در دندانپزشکی قانونی، ارتودنسی، پروتز، آناتومی، و حتی مطالعات انسان شناسی حایز اهمیت می‌باشند. تا کنون هیچ تحقیقی در جامعه ایرانی به منظور تخمین نقطه برش اندازه‌های دندانی برای تشخیص جنسیت بر اساس اندازه‌های دندانی در نژاد ایرانی انجام نشده است. در این مطالعه نقطه برش افتراقی اندازه دندان‌ها در نژاد ایرانی محاسبه شد.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق مقطعی، ابعاد مزیودیستال و باکولینگوال تمام دندان‌ها (به جز دندان عقل) ۷۸ نفر (۳۷ مرد و ۴۱ زن) از دانشجویان دندانپزشکی سالم و دارای تمام دندان‌ها بجز مولر سوم، توسط کولیس دیجیتال اندازه‌گیری شد. اندازه‌های بدست آمده توسط آزمون t مقایسه شدند. نقطه برش افتراقی عرض‌های مزیودیستال و باکولینگوال در دندان‌های دایمی توسط ROC curve بدست آمد. سطح معناداری، 05/0 در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: از میان ۵۶ اندازه محاسبه شده در دو فک، ۱۴ اندازه در فک بالا و ۱۰ اندازه در فک پایین بطور معناداری بین مردان و زنان متفاوت بودند (05/0 Pvalue <). از میان ۵۶ اندازه دندانی بررسی شده، ۲۴ اندازه دارای نقطه برش قابل استفاده بودند.

نتیجه‌گیری: با توجه به محدودیت‌های این مطالعه، تفاوت قابل توجهی بین ابعاد دندانی بسیاری از دندان‌ها در مردان و زنان ایرانی وجود دارد. به نظر می‌رسد می‌توان از این تفاوت‌ها جهت شناسایی جنسیت یک شخص یا جسد استفاده نمود.

كليدواژه‌ها: انسان شناسی، دندانپزشکی قانونی، ویژگی‌های مربوط به جنس. 
چاپ شده
2015-02-03
استناد به مقاله
1.
مکی نژادسع, کاویانیر, رخشانو, خبیرف, Mackinejad SA, Kaviani R, Rakhshan V, Khabir F. بررسی نقطه برش افتراقی ابعاد مزیودیستال و باکولینگوال دندان‌های دایمی در تشخیص و تعیین جنسیت افراد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3فوریه2015 [ارجاع شده 9دسامبر2022];11(2):153-62. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/897

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد