بررسی میزان فعالیت چند آنزیم بزاقی در بیماران دارای پریودنتیت متوسط تا شدید: یک مطالعه مقدماتی

  • مهسا سوهانی دانشجوي کارشناسی، گروه علوم آزمایشگاهی، عضو مرکز پژوهشهای دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران
  • سعید طاهر اکبری دانشجوي کارشناسی، گروه علوم آزمایشگاهی، عضو مرکز پژوهشهای دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران
  • نسرین دشتی استادیار، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران
  • میترا زارع بوانی استادیار، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران
  • ناهید عین اللهی دانشیار، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ايران
  • Mahsa Sohani BS, Medical Laboratory Sciences, Department of Medical Laboratory Sciences, School of Allied Medical Sciences, Scientific Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  • Taher Akbari Saeed BS, Medical Laboratory Sciences, Department of Medical Laboratory Sciences, School of Allied Medical Sciences, Scientific Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  • Mitra Zare Bavani Assistant Professor, Department of Medical Laboratory Sciences, School of Allied Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  • Nasrin Dashti Assistant Professor, Department of Medical Laboratory Sciences, School of Allied Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
  • Nahid Einollahi Associate Professor, Department of Medical Laboratory Sciences, School of Allied Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده

مقدمه: یکی از پاسخ‌های میزبان به بیماری پریودنتال تولید آنزیم‌هايي مانند آسپارتات و آلانین آمینوترانسفراز (  Aspartate And Alanine Aminotransferase)، لاکتات دهیدروژناز (Lactate Dehydrogenase)، کراتین کیناز(Creatine Kinase)، فسفاتاز قلیایی و اسیدی (Alkaline And Acid Phosphatase)  است. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه میزان آنزیم‌های AST ، CK, LDH, ACP, ALP, ALT در بزاق افراد مبتلا به بیماری‌های پریودنتال و سالم بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی-توصیفی، فعالیت آنزیمهای آنزیمهای  AST ، CK, LDH, ACP, ALP, ALT در بزاق 14 فرد سالم و 40 بیمار مبتلا به بيماري پریودنتال متوسط تا پیشرفته و رابطه فعالیت آنزیمهای بزاقی با سطح بیماری پریودنتال بررسی شد. تشخیص بیماری پریودنتال و شدت آن توسط دندانپزشک بر اساس  معیارهای تشخیصی متداول انجام شد. فعالیت آنزیمها در بزاق با استفاده از کیتهای آزمایشگاهی استاندارد اندازه گیری شد.یافته ها با نرم افزار SPSS  و آزمون آماري t-student  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت (05/ α=).

یافته‌ها: میانگین سطح آنزیم‌ها در افراد سالم و افراد مبتلا به پریودنتال متوسط و شدید، به ترتیب  36/47، 07/69 و  84/126 واحد بین المللی آنزیم در لیتر برای  AST؛ 95/23، 08/40 و  33/59 برایALT؛34/8، 23/14 و 06/35برایALP؛ 61 /20، 18/33 و 69/72 برای ACP؛ 41/439، 50/544 و 90/553 برای LDH؛ 54/3، 90/4 و 85/5 برای CPK بود. افزایش فعالیت آنزیم‌های مذکور در بزاق بیماران نسبت به گروه کنترل از نظر آماری معنی‌دار بود (01/0pvalue<). همبستگی مثبتی بین فعالیت آنزیم‌های بزاقی و عمق پاكت وجود داشت (01/ 0 p value=).

نتیجه‌گیری: در این پژوهش بین سطوح آنزیم‌های بزاقی و بیماری پریودنتیت ارتباط معنی‌داری مشاهده شد و می‌توان از سنجش این آنزیم‌ها در بزاق، به عنوان شاخص مفیدی جهت تشخیص، پیش آگهی و ارزیابی اثرات درمانی در بیماری‌های پریودنتال بهره مند شد.

كليد واژه‌ها: بیماری پریودنتال، آنزیم، بزاق.
چاپ شده
2015-02-03
استناد به مقاله
1.
سوهانیم, طاهر اکبریس, دشتین, زارع بوانیم, عین اللهین, Sohani M, Akbari Saeed T, Zare Bavani M, Dashti N, Einollahi N. بررسی میزان فعالیت چند آنزیم بزاقی در بیماران دارای پریودنتیت متوسط تا شدید: یک مطالعه مقدماتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 3فوریه2015 [ارجاع شده 29سپتامبر2022];11(2):170-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/899

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد