مقایسه ترکیب شیمیایی دو ماده پر کننده انتهای ریشه ی دندان ایرانی

  • جلیل مدرسی دانشیار، گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • محمد هادی طلاکوب دانشجوی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • Jalil Modaresi Associate Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
  • Mohammad Hadi Talakoob Dental Student, School of Dentistry, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

چکیده

 

مقدمه: در جراحی ریشه ی دندان و ترمیم پرفوراسیون، مواد رتروفیل باید انتهای ریشه را در مقابل انتشار محصولات باکتریال از محیط کانال ریشه به بافتهای اطراف ریشه ای مهروموم کند که موجب ترمیم بافت میشود. مواد متعددی به منظور پر کردن انتهای ریشه استفاده شده اند. در این مطالعه ترکیب شیمیایی دو ماده ی ایرانی پرکننده ی انتهای ریشه که سرامیک سرد و سم سمنت نام گذاری شده اند ،مقایسه شدند.

مواد و روش ها: در این مطالعه ی توصیفی آزمایشگاهی برای بررسی ساختاری و تعیین عناصر و اجزای تشکیل دهنده ی دو ماده،از روش فلورسانس اشعه ایکس و تفرق اشعه ایکس استفاده شد. یک نمونه سرامیک سرد و دو نمونه سم سمنت (تولید شده در دوسال متفاوت با شماره بسته های مختلف) مورد آزمایش قرار گرفت. 5/3 گرم از پودر هر نمونه همگن شد و به شکل قرص هایی درآمد و توسط فلورسانس اشعه ایکس و تفرق اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت. داده ها جمع آوری شد و از طریق آزمون مقایسه نسبتهای فیشر تجزیه تحلیل گردید. (05/0=α)

يافته ها: نتایج تفرق اشعه ایکس نشان داد که سرامیک سرد و سم سمنت دارای فاز اصلی مشابه هستندکه شامل لارنیت، باریت و کلسیم سیلیکات بود. نتایج فلورسانس اشعه ایکس نشان داد، اختلاف معناداری میان عناصر و ترکیبات تشکیل دهنده سرامیک سرد و سم سمنت وجود ندارد. تفاوت هایی در میزان روی و زیرکونیوم و فسفر وجود داشت.

نتیجه گیری: با توجه به تشابه ساختاری عناصر و ترکیبات سرامیک سرد و سم سمنت که در این مطالعه نشان داده شد، به نظر می رسد که سم سمنت ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی مشابهی با سرامیک سرد دارد.

کلید واژه ها: مواد پر کردن کانال ریشه، ساختار شیمیایی، اسپکترومتری فلورسانس اشعه ایکس
چاپ شده
2015-09-23
استناد به مقاله
1.
مدرسیج, طلاکوبمه, Modaresi J, Hadi Talakoob M. مقایسه ترکیب شیمیایی دو ماده پر کننده انتهای ریشه ی دندان ایرانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23سپتامبر2015 [ارجاع شده 25فوریه2024];11(5):386-79. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/901

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد