بررسی اثر زاویه سر مته بر افزایش دما حین سوراخکاری استخوان فک به کمک روش اجزای محدود

  • علی پیرنیسیانی محقق، کارشناسی ارشد، گروه بیومواد، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
  • نیما جمشیدی استادیار، گروه مهندسی پزشکی بیومکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
  • محسن صراف بیدآبادی استادیار، گروه مهندسی پزشکی بیومواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
  • نوید سلطانی محقق، کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ايران
  • Adel Pirjamali Neisiani MSc, Researcher, Department of Biomaterials, School of Biomedical Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran
  • Nima Jamshidi Assistant Professor, Department of Biomechanics, School of Biomedical Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran
  • Mohsen Sarafbidabad Assistant Professor, Department of Biomaterials, School of Biomedical Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran
  • Navid Soltani MSc, Researcher, Department of Biomechanics, School of Biomedical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده

مقدمه: افزایش بیش از حد دما حین سوراخکاری استخوان فک جهت کاشت ایمپلنت های دندانی منجر به آسیب رساندن به بافت استخوان اطراف می‌گردد. از جمله عوامل اثرگذار بر این افزایش دما می‌توان به پارامترهای هندسی مته‌های جراحی اشاره نمود که زاویه سرمته یکی از آن‌ها می‌باشد. هدف از انجام این پژوهش تعيین زاویه مناسب سرمته بر مبنای ایجاد کمترین افزایش دما جهت انجام سوراخکاری استخوان فک حین عمل کاشت ایمپلنت‌های دندانی بود.

مواد و روش‌ها: در این پژوهش از نرم افزار تحلیل اجزای محدود DEFORM-3D Ver 6/1 جهت سوراخکاری استخوان کورتیکال فک پایین استفاده گردید. برای این کار سه مته با زوایای مختلف سرمته70، 90 و 118 درجه در این نرم افزار طراحی شدند. مدل‌سازی سه بعدی فک پایین نیز با استفاده از تصاویر سی.تی.اسکن و به‌وسیله نرم افزار MIMICS 10/01 انجام شد. جهت قرارگیری مته روی مدل فک یک دندان از بخش انتهایی مدل توسط نرم افزار CATIA V5R19 برداشته شد. در نهایت مدل فک مورد نظر جهت انجام تحلیل فرایند سوراخکاری با فرمت STL وارد نرم افزار DEFORM-3D Ver 6/1 گردید.

یافته‌ها:در پایان این شبیه‌ سازی‌ها نمودارهای بیشترین دمای تولید شده در بافت استخوان فک حین سوراخکاری آن و همچنین میانگین دماها به‌دست آمد. مشاهدات نشان داد که مته با زاویه نوک 70 درجه با میانگین دمایی معادل 4/75 درجه سانتیگراد کمترین میزان افزایش دما را در بافت استخوان مجاور خود به نسبت زوایای 90 و 118 درجه با میانگین‌های دمایی به ترتیب معادل با 1/81 و 4/93 درجه سانتیگراد پدید آورده بود.

نتیجه گیری: از نتایج این تحقیق مشخص شدکه سرمته با زاویه 70 درجه برای انجام عمل سوارخکاری استخوان فک از نظر کمترین میزان افزایش دما، جهت کاشت ایمپلنت‌های دندانی، نسبت به زوایای بیشتر سرمته مناسب‌تر است.

کلید واژه: تحلیل اجزای محدود، ایمپلنت‌های دندانی، فک پایین
چاپ شده
2015-05-31
استناد به مقاله
1.
پیرنیسیانیع, جمشیدین, صراف بیدآبادیم, سلطانین, Pirjamali Neisiani A, Jamshidi N, Sarafbidabad M, Soltani N. بررسی اثر زاویه سر مته بر افزایش دما حین سوراخکاری استخوان فک به کمک روش اجزای محدود. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2015 [ارجاع شده 19می2022];11(4):284-93. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/951

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد