مقایسه‌ی هیستولوژیک سه نوع آلوگرفت FDBA، DFDBA و پارشیال در کمیت و کیفیت ترمیم حفرات استخوانی ایجاد شده در کالواریوم خرگوش

  • محمد بختیاری Mohammad Bakhtiari دکترای تخصصی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • محمد کتابی Mohammad Ketabi گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • محمدحسین نصر اصفهانی Mohammad Hossein Nasresfahani گروه بیوتکنولوژی سلولار، پژوهشگاه زیست فناوری رویان، واحد اصفهان، اصفهان، ايران.
  • فاطمه مشهدی عباس Fatemeh Mashhadiabbas گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
  • نادر کلباسی Nader Kalbasi گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • بهناز ملک احمدی Behnaz Malekahmadi دندان‌پزشک، پژوهشگاه زیست فناوری رویان، واحد اصفهان، اصفهان، ایران.
  • محمدامین درخشان Mohammad Amin Derakhshan گروه بیوتکنولوژی سلولار، پژوهشگاه زیست فناوری رویان، واحد اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: آلوگرفت‌های FDBA، DFDBA و PARTIAL، به صورت وسیعی به عنوان مواد جایگزین استخوان مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی هیستولوژیک ویژگی‌های رژنراتیو این سه نوع آلوگرفت تولید شده در شرکت همانندساز بافت کیش ایران بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی حیوانی- آزمایشگاهی، تعداد 32 دیفکت استخوانی با قطر 8 میلی‌متر و عمق تقریباً 1 میلی‌متر با ترفاین در کلواریا 8 خرگوش (هر خرگوش 4 حفره) ایجاد شد. در هر حیوان، یک نقص بدون درمان باقی‌مانده و سه دیفکت دیگر با FDBA و DFDBA و PARTIAL پر شد. یکی از خرگوش‌ها، 5 روز بعد از جراحی مرد. پس از یک ماه (چهار هفته)، مقاطع بافتی تهیه شد. درصد تشکیل استخوان جدید و درصد مواد باقی‌مانده‌ی التهاب، مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با آزمون‌های آماری فریدمن و کوکران در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

يافته‌ها: بین چهار گروه مورد بررسی (DFDBA، FDBA، PARTIAL و شاهد)، میانگین درصد استخوان‌سازی (0/001  = p value) و میانگین درصد مواد باقی‌مانده (0/002 = p value)، اختلاف آماری معنی‌دار وجود داشت. ولی میزان التهاب، بین چهار گروه مورد مطالعه، تفاوت آماری معنی‌دار وجود نداشت (0/572 = p value).

نتیجه‌گیری: باوجود تفاوت در مقادیر عددی بازسازی استخوان، هیچ تفاوت آماری در میزان تولید استخوان، در میان گروه‌های DFDBA و FDBA وجود نداشت، اما درباره‌ی آلوگرفت PARTIAL، بایستی بررسی‌ها و مطالعات بیشتری صورت بگیرد.

چاپ شده
2018-10-08
استناد به مقاله
1.
Mohammad Bakhtiariمب, Mohammad Ketabiمک, Mohammad Hossein Nasresfahaniمنا, Fatemeh Mashhadiabbasفمع, Nader Kalbasiنک, Behnaz Malekahmadiبما, Mohammad Amin Derakhshanمد. مقایسه‌ی هیستولوژیک سه نوع آلوگرفت FDBA، DFDBA و پارشیال در کمیت و کیفیت ترمیم حفرات استخوانی ایجاد شده در کالواریوم خرگوش. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8اکتبر2018 [ارجاع شده 20اکتبر2018];:419-26. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1437

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

 

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد