بررسی نگرش دندان‌پزشکان در کنگره‌ی پروتز در مورد هدف و محتوی کنگره و عوامل مرتبط به آن در سال 1397

  • Mehdi Mohammadi مهدی محمدی گروه پروتزهای ثابت دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران
  • Nina Rahshenas نینا رهشناس دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: انجام پژوهش‌های مستمر در جهت شناسایی نیازها و اولویت‌ها، ایجاد انگیزه و مشارکت و افزایش بهره‌گیری شرکت‌کنندگان ضروری است. هدف این پژوهش، تعيين نظرات نگرش دندان‌پزشکان در مورد هدف و محتوی کنگره و عوامل مرتبط به آن در کنگره‌ی پروستودونتیست‌ها در سال 1397 بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصيفي بر روي 270 دندان‌پزشك انجام گرفت. پرسش‌نامه‌ها حاوی مشخصات فردی و 12 گویه که 6 گویه به نفع شرکت در کنگره و 6 گویه بر علیه شرکت در کنگره بود که طبق طبقه‌بندی لیکرت انجام شد و پایایی آن از طریق آزمون تی انجام گرفت. میزان نگرش در نمونه‌ها تعیین و نقش عوامل به آزمون، در آنالیز رگرسیون مشخص گردید.

یافته‌ها: دندان‌پزشکان دارای نگرش کاملاً موافق نسبت به شرکت در کنگره (4 درصد)، نگرش موافق (73 درصد)، نگرش مخالف (22/6 درصد) و در نهایت، 0/4 درصد، کاملاً مخالف بودند. مهم‌ترین انگیزه‌ی نگرش مثبت، گفتگو و مباحثه در کنگره به میزان 93 درصد و بعدی برای کسب درآمد بیشتر (71 درصد) و کم‌ترین انگیزه به میزان 6/6 درصد، آشنایی با متد و وسایل جدید بود

نتيجه‌گيري: با اینکه نگرش مثبت به شرکت در برگزاری کنگره قابل قبول بود اما انگیزه‌ی آن‌ها مطلوب نبود و جای نگرانی دارد. اكثر دندان‌پزشکان با انگيزه‌هاي غير علمي در برنامه‌هاي آموزش مداوم شركت مي‌كنند. اقدامات لازم برای اصلاح این انگیزه در شرکت به کنگره، توصیه می‌گردد.

کلید واژه‌ها: آموزش، آگاهی، نگرش

مراجع

1. Mohammad Hosseini S, Karimi Z, Momeni E, Abbasi A, Sadat J. Perspective of nurses working in medical training hospital in Kohkilloyeh province towards continuing education. Hormozgan Med J 2012: 16(1): 73-80. [In Persian].
2. Sadeghi M, Bakhshi H. The viewpoints of general dentists of Rafsanjan and Kerman toward continuing education program of restorative dentistry. Iran J Med Educ 2008, 8(1): 63-70. [In Persian].
3. Zeiger RF. Toward medical education. J Gen Intern Med 2005; 20(1): 91-4.
4. Bordji A, Imani M, Moradi A. The study of general practitioners’ views on the content of composed programs in Zahedan. Tabib-e-Shargh 2004; 6(2): 145-51. [In Persian].
5. Schleyer TK, Dodell D .Continuing dental education requirements for velic ensure in the united states. J AM dent Assoc 2005; 136(10): 1450-6.
6. Kaneko Y, Fukushima K. 11th International Dental Congress on Modern Pain Control The Essential Role of Dental Anesthesiology in the 21st Century Safe and Comfortable Dentistry 4th-7th October, 2006. Anesth Prog 2007; 54(1): 26-35.
7. Colvard MD, Naiman MI, Mata D, Cordell GA, Lampiris L. Disaster medicine training survey results for dental health care providers in Illinois. The Journal of the American Dental Association 2007; 138(4): 519-24.
8. Azizi F. Challenges and perspectives of medical education in Iran. Research in Medicine 2015; 39(1): 1-3. [In Persian].
9. Koosha A, Khoshnevis P, Kazemi A, NourianA, MousavinasabN. Attitudes of Zanjan providence general practitioners regarding CME programs. Iranian J Med Edu 2010; 11(2): 165-73. [In Persian].
10. Manning PR, Petit DW. The past, present and future of continuing medical education. Achievements and opportunities, computers and recertification. JAMA 1987; 258(24): 3542-6.
11. Baniadam A, Salam Safi R, Amrani M, Rahimi B. Studying the motivation of continuing education students to participate in retraining programs in Urmia University of Medical Sciences. From the collection of articles of the first international congress on reforming and managing change in medical education. Proceedings of the 6th National Congress of Medical Education, Tehran, Iran: Shaheed Beheshti University of Medical Sciences; 2003. [In Persian].
12. Changiz T, Mirshamsi M, Afshinia Nasr F, Shams B, et al. The viewpoints of general practitioners in Isfahan province about the content and modalities of the syllabus of continuing education. Proceedings of the 4th National Conference on Medical Education; and Yazd, Iran; 2000. [In Persian].
13. Vahidshahi K, Mahmoudi M, Shahbaznezhad L, Ghafari Saravi V. The viewpoints of general physicians toward continuing medical education programs' implementation status and the participants' motivation. Iranian J Med Edu 2007; 7(1): 161-7. [In Persian].
چاپ شده
2020-09-06
استناد به مقاله
1.
مهدی محمدیMM, نینا رهشناسNR. بررسی نگرش دندان‌پزشکان در کنگره‌ی پروتز در مورد هدف و محتوی کنگره و عوامل مرتبط به آن در سال 1397. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 6سپتامبر2020 [ارجاع شده 30اکتبر2020];:272-7. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1702

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد