بررسی مقایسه‌ای سمیّت ژنی و سمّیت سلولی نانوهیدروكسی آپاتیت ساخت ایران و هیدروكسی آپاتیت Algipore روی سلول‌های فیبروبلاست لثه‌ای

 • رضا بیرنگ دانشیار، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد،، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • محمد شاه ابویی دانشیار، گروه پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی و عضو مرکز تحقیقات پروفسور ترابی نژاد،، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • منصور ریسمانچیان دانشیار گروه پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی و مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی پروفسور ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان، ایران
 • هوشنگ باقری PHD گروه داروسازی، دانشکده‌ی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • ندا رسایی دستیار تخصصی پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • انسیه باطنی دستیار تخصصی پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • بنفشه پورمرادی دستیار تخصصی پریودنتولوژی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • Reza Birang Assistant , department of periodontology, faculty of dentistry, Isfahan, Iran.
 • Mohammad Shah abouei Associate professor ,department of periodontology, faculty of dentistry, Isfahan, Iran.
 • Mansour Rismanchian Assistant , department of prosthodontics, faculty of dentistry, Isfahan, Iran.
 • Hoshang Bagheri PHD pharmacology, faculty of pharmacology, Isfahan, Iran.
 • Neda Rasyi Associate professor, department of periodontology, faculty of dentistry, Ahvaz, Iran.
 • Enseieh Bateni Post graduated student , department of periodontology, faculty of dentistry, Isfahan, Iran.
 • Banafsheh Poormoradi Post graduated student , department of periodontology, faculty of dentistry, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: واکنش‌های بین سلول‌های لثه‌ای و مواد موجود در گرافت استخوانی در بررسی رژنراسیون آسیب‌های پریودنتال از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در مطالعه‌ی حاضر سمّیت سلولی و ژنی نانوهیدروکسی آپاتیت ایرانی با هیدروکسی آپاتیت خارجی مقایسه شد.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه آزمايشگاهي سلول‌های فیبروبلاست لثه‌ای با رده‌ی C502 در فاز لگاریتمی رشد، تهیه و كشت داده شدند. سمّیت ژنی و سمّیت سلولی نانوهیدروكسی آپاتیت ساخت ایران و هیدروكسی آپاتیت Algipore به ترتيب در غلظت‌های 100%، 75%، 50% و 25% بر روي این سلول‌ها بررسی گردید. جهت بررسی سلامت DNA موجود در هسته‌ی سلول‌های تحت تیمار و بررسی سمّیت ژنی، از تست کامت استفاده شد. مقایسه‌ی اثر این دو نوع هیدروکسی آپاتیت با استفاده از آزمون آماری رگرسیون چندگانه در سطح معني داري 05/0 و با در نظر گرفتن درصد سلول‌های مرده در ابتدای مطالعه و پس از افزودن این مواد در غلظت‌های مشخص انجام شد.

یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین دو ماده مورد مطالعه وجود نداشت (P>0.05). با استفاده از رگرسیون چندگانه مشخص گردید که بین غلظت ماده در هر دو گروه و درصد سلول‌های مرده ارتباطی معنی‌دار وجود دارد (P<0.05). در بررسی ژنوتوکسیسیته، هیچ موردی از کامت مشاهده نشد که نشان می‌دهد هيچ يك از مواد مورد مطالعه، ژنوتوکسیک نمي‌باشند.

نتیجه‌‌گیری: با توجّه به محدوديت‌هاي این مطالعه، كاربرد نانوهیدروکسی آپاتیت ايراني جهت استفاده به عنوان ماده‌ی جایگزین هیدروکسی آپاتیت در دندان‌پزشکی، خصوصاً در زمینه‌ی بازسازی و ترمیم بافت پریودنتال آسیب دیده قابل توصيه مي باشد. بررسي هاي بيشتر در اين زمينه ضروري است .

كليد واژه‌ها: سلول‌ فیبروبلاست لثه‌، هیدروكسی آپاتیت، نانوهیدروكسی آپاتیت، سمیّت ژنی، سمیّت سلولی، comet assay.
چاپ شده
2011-03-19
استناد به مقاله
1.
بیرنگر, شاه ابوییم, ریسمانچیانم, باقریه, رسایین, باطنیا, پورمرادیب, Birang R, Shah abouei M, Rismanchian M, Bagheri H, Rasyi N, Bateni E, Poormoradi B. بررسی مقایسه‌ای سمیّت ژنی و سمّیت سلولی نانوهیدروكسی آپاتیت ساخت ایران و هیدروكسی آپاتیت Algipore روی سلول‌های فیبروبلاست لثه‌ای. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 19مارس2011 [ارجاع شده 24می2024];6(5). Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/287
نوع مقاله
مقاله‌های پژوهشی

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد