بررسی فراوانی آملوبلاستوما در مراجعین به بخش آسیب‌شناسی دانشکده‌های دندان‌پزشکی قزوین، اصفهان، شیراز و شهید بهشتی تهران طی سال‌های 1376-92

  • فروز کشانی Forooz Keshani استادیار، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • نفیسه شاملو Nafiseh Shamloo استادیار، گروه آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران.
  • سیدمحمد رضوی Seyed Mohammad Razavi استاد، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • زهره جعفری اشکاوندی Zohre Jafari Ashkavandi استادیار، گروه آسیب‌شناسی دهان و فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
  • آرزو خلق‌آموز Arezoo Kholghamuz دندان‌پزشک، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: با توجه به خصوصیات بالینی و بافت‌شناسی منحصر به فرد آملوبلاستوما، مطالعات مختلفی انجام گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی برخی از مهم‌ترین خصوصیات بافت‌شناسی آملوبلاستوما در مراکز مهم دانشگاهی کشور و مقایسه با مطالعات مشابه در یک دوره زمانی می‌باشد.

روش کار: در این مطالعه مقطعی- توصیفی 256 پرونده‌ی بيماران مبتلا به آملوبلاستوما طی سال‌های 76-92 از بخش آسیب‌شناسی دهان دانشکده‌های دندان‌پزشکی قزوین، اصفهان، شیراز و شهید بهشتی بررسی شدند. اطلاعات بیمار (جنس و سن بیماران، محل تومور (فک پایین یا فک بالا) (جلو یا پشت)، نوع تشخیص کلینیکی و رادیوگرافیکی آملوبلاستوما (یونی‌سیستیک یا مولتی‌سیستیک)، نوع زیرگروه هیستولوژی (فولیکولار، پلکسی‌فرم، مورال، لومینال، اینترالومینال)، سمت درگیر در فک و عود مجدد) استخراج گردیده، داده‌ها با نرم‌افزار SPSS 21 و آزمون‌های آماری توصیفی میانگین و انحراف معیار و استنباطی کای دو برای تعیین روابط بین متغیرها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (p value < 0/01).

یافته ها: متوسط سن بیماران (14 ± 31) سال و (51/4%) زن بودند. فراوانی آملوبلاستومای یونی‌سیستیک بیشتر (52/7%) بود. در قزوین و شیراز فراوانی آملوبلاستومای یونی‌سیستیک بالاتر بود. فراوانی زیرگروه مورال بیشتر از سایر زیر گروه‌های هیستولوژی بود. در تمامی شهرهای مورد مطالعه، آملوبلاستوما در فک پایین بیشترین فراوانی را داشت (58/2% سمت راست). به علاوه بیشترین درگیری در تنه فک پایین مشاهده شد. 

نتیجه گیری: اگرچه نتایج این مطالعه با مطالعات مشابه داخلی و خارجی در مواردی همخوانی دارد ولی به نظر می‌رسد که تفاوت‌هایی نیز در جنبه‌های بالینی و هیستولوژیک وجود دارد که توجه به آن برای محققین و کلینیسین‌ها می‌تواند مفید باشد. 

کلید واژه‌ها: آملوبلاستوما، هیستولوژی، زیرگروه، فراوانی. 

چاپ شده
2017-01-24
استناد به مقاله
1.
Forooz Keshaniفک, Nafiseh Shamlooنش, Seyed Mohammad Razaviسر, Zohre Jafari Ashkavandiزجا, Arezoo Kholghamuzآخ. بررسی فراوانی آملوبلاستوما در مراجعین به بخش آسیب‌شناسی دانشکده‌های دندان‌پزشکی قزوین، اصفهان، شیراز و شهید بهشتی تهران طی سال‌های 1376-92. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];12(4):390-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1036

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد