تأثیر تجربه‌ی دردناک حین درمان ریشه‌ی قبلی در موفقیت بی‌حسی بلاک آلوئولار فک پایین در دندان‌های مولر با پالپیت علامت‌دار

  • مسعود ساعتچی Masoud Saatchi استاد، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • نغمه شناسا Naghmeh Shenasa استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
  • سید مسعود امامی Seyed Masoud Emami دستیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • علیرضا فرهاد Ali Reza Farhad استاد، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، گروه اندودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با وجود تلاش‌ها و مطالعات گوناگون بر روی علل و عوامل مؤثر در عدم موفقیت بی‌حسی بلاک فک تحتانی، هنوز این مشکل شایع حین درمان ریشه وجود دارد. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر تجربه‌ی دردناک حین درمان ریشه‌ی قبلی بر روی موفقیت بی‌حسی بلاك عصب آلوئولار تحتاني می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، تعداد 100 بيمار با تشخیص پالپیت علامت‌دار در دندان مولر اول مندیبل، انتخاب ‌شد و از بیماران در مورد سابقه‌ی درمان ریشه‌ی دردناک قبلی سؤال گردید. سپس برای هر بیمار، دو تزریق بلاک عصب فک تحتانی توسط یک نفر عمل‌ کننده انجام شد. پس از گذشت 15 دقیقه و در صورت بروز بی‌حسی لب، درمان ریشه آغاز شد و بیماران میزان درد پس از شروع درمان (حین تهیه‌ی حفره‌ی دسترسی یا ورود فایل اولیه به کانال) را در نمودار VAS (Visual Analog Scale) علامت‌گذاری کردند. عدم وجود درد و درد خفیف به عنوان موفقیت بی‌حسی در نظر گرفته شد. درد اولیه بین دو گروه، با استفاده از آزمون Mann-Whitney، سن، با آزمونt-test  و موفقیت بی‌حسی و جنسیت با آزمون χ2 مورد بررسی قرار گرفتند. سطح معنی‌داری (p value < 0/05) در نظر گرفته شد.

یافتهها: میزان موفقیت بی‌حسی بلاک در گروه بدون سابقه‌ی درد حین درمان ریشه‌های قبلی، 74/3 درصد و گروه با سابقه‌ی درد حین درمان ریشه‌های قبلی، 30 درصد بود. گروهی که هیچ خاطره‌ای از درمان ریشه‌ی دردناک نداشتند، به‌طور معنی‌داری بلاک موفق‌تری را تجربه کردند. (p value < 0/001).

نتیجه‌گیری: بین خاطره‌ی دردناک حین درمان ریشه‌ی قبلی و عدم موفقیت بی‌حسی بلاک عصب آلوئولار تحتانی، ارتباط معنی‌داری مشاهده شد.

کلید واژه‌ها: بی‌حسی بلاك عصب آلوئولار تحتاني، تجربه‌ی درد، پالپیت علامت‌دار

چاپ شده
2018-01-23
استناد به مقاله
1.
Masoud Saatchiمس, Naghmeh Shenasaنش, Seyed Masoud Emamiسما, Ali Reza Farhadعف. تأثیر تجربه‌ی دردناک حین درمان ریشه‌ی قبلی در موفقیت بی‌حسی بلاک آلوئولار فک پایین در دندان‌های مولر با پالپیت علامت‌دار. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 23ژانویه2018 [ارجاع شده 26فوریه2024];13(4):343-50. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1127

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد