بررسی مقایسه‌ای اثر حلالیت بافتی هیپوکلریت سدیم و کلسیم هیدروکساید بر روی بند ناف جنین انسان

  • M Barati
  • B Barekatain
  • P Khodadoostan
  • N Mosharraf
  • مسعود براتی استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی و مرکز تحقیقات دکتر ترابی‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • بهناز برکتین استادیار، گروه اندودنتیکس دانشکده دندان‌پزشکی و مرکز تحقیقات دکتر ترابی‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • پریسا خدادوستان دندان‌پزشک
  • نازمهر مشرف دندان‌پزشک

چکیده

مقدمه: به منظور دستیابی به کانال ریشه استریل جهت موفقیت درمان اندودنتیک، استفاده از محلول‌های شیمیایی ضروری است، چرا که به دلیل وجود موانع فیزیکی و مورفولوژیکی، پاکسازی کامل کانال از طریق روش‌های مکانیکی امکان پذیر نیست. هدف از این پژوهش، بررسی اثر حلالیت بافتی هیپوکلریت سدیم و کلسیم هیدروکساید به صورت جداگانه و ترکیبی می‌باشد.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی، 200 نمونه از قطعات بافت بند ناف جنین انسان هر یک به وزن 03/0 گرم به مدت یک هفته در یکی از گروه‌های 5 گانه
(هر گروه 40 نمونه) در 10 میلی‌لیتر از محلول‌های مورد آزمایش زیر قرار داده شد:

1- کلسیم هیدروکساید (g per ml) 6/0، 2- هیپوکلریت سدیم 5/0 درصد، 3- هیپوکلریت سدیم 5 درصد، 4- ابتدا محلول کلسیم هیدروکساید به مدت یک هفته و سپس 30 دقیقه هیپوکلریت سدیم 5/0 درصد، 5- نرمال سالین.

اثر حلالیت بافتی این مواد پس از یک هفته با توزین نمونه‌ها مقایسه گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون Kruscal wallis و t-test در سطح اطمینان 05/0آنالیز آماری شدند.

یافته‌‌ها: گروه 1 (محلول کلسیم هیدروکساید) با گروه 5 (نرمال سالین) اختلاف معنی‌داری نداشتند. سایر گروه‌ها همه با هم در سطح (01/0

نتیجه‌‌گیری: طبق یافته‌های این پژوهش، حلالیت بافتی هیپوکلریت سدیم 5/0 درصد کمتر از 5 درصد و اثر هر دو این مواد از کلسیم هیدروکساید بیشتر می‌باشد. کاربرد ابتدایی کلسیم هیدروکساید، حلالیت هیپوکلریت سدیم 5/0 درصد را افزایش نمی‌دهد.

كليد واژه‌ها: درمان ریشه دندان، مواد شستشو، هیپوکلریت سدیم، هیدروکسید کلسیم، حلالیت بافتی.

چاپ شده
2009-02-28
استناد به مقاله
1.
Barati M, Barekatain B, Khodadoostan P, Mosharraf N, براتیم, برکتینب, خدادوستانپ, مشرفن. بررسی مقایسه‌ای اثر حلالیت بافتی هیپوکلریت سدیم و کلسیم هیدروکساید بر روی بند ناف جنین انسان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28فوریه2009 [ارجاع شده 16می2022];4(2):75-2. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/123

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد