بررسی آزمایشگاهی سیل کرونالی آمالگام و Metabond C&B در برابر ریزنشت میکروبی

  • M Barati
  • A Tabibian
  • M Feizianfard
  • A Aslani Moghadam
  • مسعود براتی استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی و مرکز تحقیقات دکتر ترابی‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • اکبر طبیبیان استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی و مرکز تحقیقات دکتر ترابی‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • محبوبه فیضیان فرد عضو هیأت علمی، گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • آذر اصلانی مقدم اندودنتیست

چکیده

مقدمه: ترمیم نامناسب تاج دندان بعد از درمان ریشه، به نفوذ میکروارگانیسم‌ها در طول کانال ریشه یا در میان فضاهای خالی پرکردگی ریشه و سپس به داخل بافت‌های پری اپیکال منجر شده، باعث شکست درمان می‌شود. هدف از این پژوهش، بررسی توانایی سیل کنندگی دو ماده C&B Metabond و آمالگام در مقابل ریزنشت تاجی انتروکوک فکالیس بود.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی، 54 دندان پرمولر به طور اتفاقی به دو گروه 24 تایی تقسیم و حفره دسترسی در آنها تهیه شد. کف پالپ شامبر در دو گروه به ترتیب با آمالگام و C&B Metabond پر شد. دو گروه سه تایی دیگر هم به عنوان کنترل مثبت و منفی در نظر گرفته شدند. سطح خارجی ریشه به جز در ناحیه قطع شده اپیکال با دو لایه لاک ناخن پوشانده شد. در گروه کنترل منفی، تمام سطح ریشه توسط دو لایه لاک ناخن پوشانده شد. دندان‌ها در تیوب‌های پلاستیکی Eppendorf و سپس در ویال‌های شیشه‌ای حاوی محیط BHI قرار گرفتند، به طوری که 3-2 میلی‌متر انتهای ریشه داخل محیط کشت باشد. باکتری انتروکک فکالیس به صورت هفتگی داخل محفظه فوقانی سیستم تلقیح و محیط کشت محفظه تحتانی دو بار در هفته جهت بررسی تیرگی محیط کشت ارزیابی می‌شد. پژوهش سه ماه به طول انجامید و یافته‌ها با fissure exact test و ANOVA در سطح اطمینان 05/0 تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌‌ها: در پایان ماه سوم، 13 مورد از 20 مورد نمونه‌های گروه آمالگام و 4 مورد از 21 مورد نمونه‌های گروه C&B Metabond نشت داشتند که این اختلاف معنی‌دار بود
(05/0 p value <). قابلیت سیل هر دو ماده با گذشت زمان افزایش می‌یافت(05/0 p value <).

نتیجه‌‌گیری: C&B Metabond قابلیت سیل بهتری نسبت به آمالگام در برابر ریزنشت تاجی انتروکوک فکالیس در طول مدت سه ماه داشت. استفاده از این رزین برای ایجاد سیل داخل تاجی قبل از قراردادن ترمیم نهایی توصیه می‌شود.

كليد واژه‌ها: آمالگام، انتروکوک فکالیس، C&B Metabond، ریزنشت، سیل

چاپ شده
2009-04-05
استناد به مقاله
1.
Barati M, Tabibian A, Feizianfard M, Aslani Moghadam A, براتیم, طبیبیانا, فیضیان فردم, اصلانی مقدمآ. بررسی آزمایشگاهی سیل کرونالی آمالگام و Metabond C&B در برابر ریزنشت میکروبی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5آوریل2009 [ارجاع شده 25فوریه2024];4(3):134-40. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/132

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد