مقایسه اثر سديم فلورايد و نيترات پتاسيم در كاهش حساسيت دنداني پس از جراحي پريودنتال

  • P Mirzakoucheki Boroujeni
  • V Esfahanian
  • F Ashtari
  • پروین میرزا کوچکی بروجنی استاديار دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان، اصفهان
  • وحيد اصفهانيان متخصص پريودنتيكس، استاديار دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه ازاد اسلامي خوراسگان، اصفهان
  • فاطمه اشتري دندانپزشک

چکیده

مقدمه: حساسيت دنداني يك درد گذرا به همراه محركهاي خارجي است. پاسخ به محركها در اشخاص مختلف، متفاوت ميباشد. از علل حساسيت، آشكار شدن توبولهاي عاجي در اثر تحليل لثه يا نازك شدن سمان در ناحيه طوق ميباشد. دو درمان اصلي براي رفع حساسيت شامل پوشاندن توبولهاي عاجي آشكار شده توسط پيوند لثه يا مواد ترميمي و بلوك كردن عصب به وسيله نيترات پتاسيم، میباشد. هدف از این مطالعه مقايسه میزان تأثیر دو ماده رفع حساسيت دنداني نيترات پتاسيم 3% و سديم فلورايد 2% پس از جراحي پريودنتال بود.

مواد و روش‌‌ها: جامعه آماری این تحقیق را 12 بيمار كه تحت عمل جراحي پريودنتال قرار گرفته و عمل جراحي آنان حداقل شامل سه كوادران فكي بود و در هر كوادران حداقل يك دندان حساس وجود داشت، تشکیل دادند. ميزان حساسيت قبل از كاربرد سديم فلورايد و نيترات پتاسيم اندازهگيري شد. در گروه شاهد نيز حساسيت اندازهگيري و ثبت گرديد. دو ماده نيترات پتاسيم و سديم فلورايد در دو كوادران [فك بالا يا پايين] اعمال گرديد و كوادران فك ديگر به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. ميزان حساسيت پس از هفت و چهارده روز در سه گروه اندازهگيري و ثبت گرديد. آنالیز دادهها با نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های Wilcoxon و Friedman در سطح اطمینان 05/0 انجام گرفت.

یافته‌‌ها: در هر سه گروه پس از هفت و چهارده روز، حساسیت دندانی کاهش یافت و این کاهش بین زمانهای صفر، هفت و چهارده روز تفاوت معنی‌دار بود. اما پس از هفت و 14 روز در بین سه گروه تفاوت آماری معنیداری یافت نشد.

نتیجه‌‌گیری: اگرچه استفاده از سديم فلورايد 2% و نيترات پتاسيم 3% باعث كاهش معنیدار حساسيت دندانی طی یک دوره دو هفتهای ميگردد، اما در مقایسه با گروه شاهد برتري خاصی نشان نداده است. تأیید کارایی احتمالی این مواد نیاز به بررسیهای بیشتری دارد.

كليد واژه‌ها: حساسيت دنداني، سديم فلورايد، نيترات پتاسيم، جراحي پريودنتال

چاپ شده
2009-02-28
استناد به مقاله
1.
Mirzakoucheki Boroujeni P, Esfahanian V, Ashtari F, میرزا کوچکی بروجنیپ, اصفهانيانو, اشتريف. مقایسه اثر سديم فلورايد و نيترات پتاسيم در كاهش حساسيت دنداني پس از جراحي پريودنتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28فوریه2009 [ارجاع شده 2جولای2022];4(2):83-8. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/124

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد