بررسی مورفولوژیک ریشه دندان پرمولر اول فک بالا

  • M Ketabi
  • M Mahabadi
  • V Esfahanian
  • محمد کتابی
  • میثم مهابادی
  • وحید اصفهانیان

چکیده

مقدمه: بیماری‌های پریودونتال از رایج‌ترین بیماری‌های دهان و دندان محسوب می‌شوند. در این میان دندان پرمولر اول فک بالا به دلیل آناتومی خاص و موقعیت مزیو دیستالی ناحیه انشعاب ریشه‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، تعیین خصوصیات آناتومیک و مورفولوژیک ریشه دندان‌های پرمولر اول فک بالا بود.

مواد و روش‌‌ها: مورفولوژی ریشه 162 دندان پر مولر اول فک بالا که به روش تصادفی جمع‌آوری شده بودند، ابتدا از نظر خصوصیات کلی مانند تعداد ریشه‌ها، طول ریشه در دو نمای مزیال و دیستال، طول تنه ریشه‌ای در دو نمای مزیال و دیستال، موقعیت ناحیه انشعاب در دندان‌های دو ریشه‌ای و جهت انحنای انتهای ریشه، بررسی شد. سپس ریشه دندان‌ها از مقاطع مختلف برش داده شد و میانگین عمق تقعر سطوح مختلف ریشه در دو سطح مزیال و دیستال دندان‌ها محاسبه شد. خصوصیات ناحیه انشعاب ریشه‌ها نیز در برشی که در فاصله دو میلی‌متری از سقف ناحیه انشعاب تهیه شده بود. داده‌ا با استفاده از آزمون‌های t-test، paired t-test، Chi square و واریانس یک طرفه برای در سطح اطمینان 05/0 آنالیز آماری شد.

یافته‌‌ها: 6/66 درصد دندان‌ها تک ریشه‌ای، 48/31 درصد دو ریشه‌ای و 85/1 درصد سه ریشه‌ای بودند. در بیشتر دندان‌های دو ریشه‌ای، ناحیه انشعاب در یک سوم میانی ریشه قرار داشت. اغلب دندان‌های تک ریشه‌ای دو کاناله بودند. تقعر پالاتالی ریشه باکال در بیشتر دندان‌های دو ریشه‌ای وجود داشت و رابطه معنی‌داری بین وجود این تقعر و عمق آن با موقعیت ناحیه انشعاب ریشه دندان‌های دو ریشه‌ای وجود داشت. در مقایسه تقعرهای سطوح با یکدیگر مشخص شد که به طور کلی، عمق تقعرهای سطح مزیال دندان‌ها بیشتر از عمق تقعرهای سطح دیستال است. در دندان‌های تک ریشه‌ای، عمق تقعر سطوح در ناحیه میانی ریشه نسبت به ناحیه سرویکالی ریشه کمتر بود. در 64/17 درصد دندان‌های دو ریشه‌ای، عرض ناحیه انشعاب ریشه‌ها کمتر از عرض تیغه کورت‌های گریسی استاندارد بود.

نتیجه‌‌گیری: خصوصیات مورفولوژیک دندان‌ها در جمعیت‌های مختلف لزوماً یکسان نیست و در برخی از موارد تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. از این رو لازم است در درمان‌های دندان‌پزشکی و به ویژه پریودونتال، این تفاوت‌ها مد نظر قرار گرفته، تأثیرشان در ایجاد و تشدید مشکلات و نتایج درمان‌های انجام شده مورد توجه قرار گیرد.

كليد واژه‌ها: پرمولر اول، ماگزیلا، ریشه، آناتومی، مورفولوژی

چاپ شده
2009-04-05
استناد به مقاله
1.
Ketabi M, Mahabadi M, Esfahanian V, کتابیم, مهابادیم, اصفهانیانو. بررسی مورفولوژیک ریشه دندان پرمولر اول فک بالا. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 5آوریل2009 [ارجاع شده 25فوریه2024];4(3):162-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/136

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد