بررسی میزان کنترل عفونت متقاطع مطب‌های دندان‌پزشکی و لابراتوارهای دندانی

  • محمود صبوحی Mahmoud Sabouhi دانشیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سعید نصوحیان Saied Nosouhian دانشیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • امین داوودی Amin Davoudi دانشجوی تخصص پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • محمدرضا مالکی‌پور Mohammadreza Malekipour دانشیار، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • لیلا خدیوی بروجنی Leila Khadivi Boroujeni استادیار، گروه ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • مهسا عباسی Mahsa Abbasi استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران.

چکیده

مقدمه: از آنجا که لابراتوارها و دندان‌پزشکان، ارتباط نزدیکی دارند و کنترل عفونت نقش مهمی در جلوگیری از انتقال و سرایت انواع پاتوژن‌ها و بیماری‌ها دارد و با توجه به اینکه بسیاری از لابراتوارها از این مسأله آگاهی کامل ندارند، هدف از انجام این مطالعه، طراحی پرسش‌نامه‌ای به منظور ارزیابی اطلاعات دندان‌پزشکان و لابراتوارهای دندان‌پزشکی در خصوص جلوگیری از سرایت متقاطع بیماری‌ها می‌باشد. 

مواد و روش‌ها: برای این مطالعه، تعداد 250 دندان‌پزشک و 50 لابراتوار (دارای مجوز) انتخاب شدند و بطور تصادفی پرسش‌نامه‌هایی در زمینه‌ی کنترل عفونت بین آنها توزیع و جمع‌آوری گردید. پس از جمع‌آوری اطلاعات، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 22 و آزمون کای ‌اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت (p value < 0/05). 

يافته‌ها: در مقایسه‌ی بین دندان‌پزشکان عمومی و متخصص از جهت کاربرد دستکش، ماسک و عینک محافظ، تفاوت آماری معنی‌داری مشاهده نشد (p value < 0/05). بین دندان‌پزشکانی که در مطب و کلینیک کار می‌کردند از لحاظ کاربرد عینک محافظ، تفاوت معنی‌دار نبود (p value = 0/384)، ولی در کاربرد دستکش تفاوت آماری دیده شد (p value = 0/02). بیشترین مواد قالب‌گیری مصرفی سیلیکون‌های تراکمی (90/4 درصد) و آلژینات (90 درصد) بود و 88 درصد از دندان‌پزشکان همیشه اقدام به شستن قالب‌ها بعد از قالب‌گیری می‌کردند، 0/8 درصد هرگز این‌کار را انجام نمی‌دادند. ضد عفونی کردن قالب‌ها در لابراتوارها تنها در 8 درصد موارد به صورت روتین انجام می‌شد.

نتیجه‌گیری: کنترل عفونت متقاطع بین لابراتوار و مطب، نیاز به توجه دارد به طوری که دندان‌پزشکان و تکنسین‌های لابراتوار در رابطه با کنترل عفونت متقاطع، احساس مسؤولیت کمی می‌کنند. 

کلید واژه‌ها: کنترل عفونت، عفونت متقاطع، مواد ضد عفونی کننده، مواد قالب‌گیری، لابراتوارهای دندانی.

مراجع

1. Crawford JJ. State-of-the-art: practical infection control in dentistry. J Am Dent Assoc 1985; 110(4): 629-33.
2. Wood PR. Cross infection control in dentistry: a practical illustrated guide. St. Louis: Mosby Year Book; 1992. p. 10-37, 46-69, 157-68.
3. Cottone JA, Puttaiah R. Hepatitis B virus infection. Current status in dentistry. Dental Clinics of North America 1996; 40(2): 293-307.
4. Nasir EF, Astrom AN, David J, Ali RW. HIV and AIDS related knowledge, sources of information, and reported need for further education among dental students in Sudan- a cross sectional study. BMC Public Health 2008; 8: 286.
5. Esmaili H. Hepatitis B and hepatitis carrier frequency in hundred volunteer dentists in Isfahan, in Dental School. [Thesis]. Isfahan, Iran: Isfahan University of Medical Sciences; 1995. p. 65-8. [In Persian].
6. Miller CH. Infection control and management of hazardous materials for the dental team. 2nd. St. Louis: Mosby; 1998.
7. Sofou A, Larsen T, Fiehn NE, Owall B. Contamination level of alginate impressions arriving at a dental laboratory. Clinical Oral Investigations 2002; 6(3): 161-5.
8. Agostinho AM, Miyoshi PR, Gnoatto N, de Freitas Oliveira Paranhos H, de Figueiredo C, Salvador SL. Cross-contamination in the dental laboratory through the polishing procedure of complete dentures. Braz Dent J 2004; 15(2): 138-43.
9. Devi A. Cross-infection potential of impression compound. Pac Health Dialog 2009; 15(2): 33-7.
10. Junevicius J, Pavilonis A, Surna A. Transmission of microorganisms from dentists to dental laboratory technicians through contaminated dental impressions. Stomatologija 2004; 6(1): 20-3.
11. Jafari AA, Falah Tafti A, Falahzada H, Yavari MT. Evaluation of presence and levels of contamination in pumice powder and slurry used in clinical dental laboratories. Middle-East Journal of Scientific Research 2006; 1(1): 50-3.
12. Cottone JA, Terezhalmy GT, Molinari JA. Practical infection control in dentistry. Philadelphia, PA: Lea & Febiger; 1991.
13. Terezhalmy GT, Gitto CA. Today's minimal requirements for a practical dental office infection control and exposure control program. Dent Clin North Am 1998; 42(4): 629-42.
14. Naser Khaki M, Zareei M, Rajab-Bolukat GH. Evaluation of strategies employed by a group of Iranian dentists for sterilization with protection principles, 1998. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2001; 19(1): 9-15. [In Persian].
15. Esna Ashari M. Survey of infection control in the dental office, 1998. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 1998; 16(2): 167-71. [In Persian].
16. McCarthy GM, Koval JJ, MacDonald JK. Compliance with recommended infection control procedures among Canadian dentists: results of a national survey. American Journal of Infection Control 1999; 27(5): 377-84.
17. McCarthy GM, MacDonald JK. Improved compliance with recommended infection control practices in the dental office between 1994 and 1995. Am J Infect Control 1998; 26(1): 24-8.
18. Vignarajah S, Eastmond VH, Ashraph A, Rashad M. An assessment of cross-infection control procedures among English-speaking Caribbean general dental practitioners. A regional preliminary study. Int Dent J 1998; 48(2): 67-76.
19. Monarca S, Grottolo M, Renzi D, Paganelli C, Sapelli P, Zerbini I, et al. Evaluation of environmental bacterial contamination and procedures to control cross infection in a sample of Italian dental surgeries. Occup Environ Med 2000; 57(11): 721-6.
20. Marya CM, Shukla P, Dahiya V, Jnaneswar A. Current status of disinfection of dental impressions in Indian dental colleges: a cause of concern. J Infect Dev Ctries 2011; 5(11): 776-80.
21. Resende VL, Abreu MH, Paiva SM, Teixeira R, Pordeus IA. Concerns regarding hepatitis B vaccination and post-vaccination test among Brazilian dentists. V Virol J 2010; 7: 154.
22. Al-Dwairi ZN. Infection control procedures in commercial dental laboratories in Jordan. J Dent Educ 2007; 71(9): 1223-7.
23. Jagger DC, Huggett R, Harrison A. Cross-infection control in dental laboratories. Br Dent J 1995; 179(3): 93-6.
24. Kugel G, Perry RD, Ferrari M, Lalicata P. Disinfection and communication practices: a survey of U.S. dental laboratories. J Am Dent Assoc 2000; 131(6): 786-92.
چاپ شده
2018-01-07
استناد به مقاله
1.
Mahmoud Sabouhiمص, Saied Nosouhianسن, Amin Davoudiاد, Mohammadreza Malekipourمم, Leila Khadivi Boroujeniلخب, Mahsa Abbasiمع. بررسی میزان کنترل عفونت متقاطع مطب‌های دندان‌پزشکی و لابراتوارهای دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 7ژانویه2018 [ارجاع شده 7جولای2022];14(1):36-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1260

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد