بررسی مقایسه‌ای دقت ابعادی (اختلاف مارژین عمودی) ریختگی‌ها با استفاده از دو آلیاژ سوپرکست و مینالوکس

  • محمود صبوحی Mohammad Sabouhi دانشیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سعید نصوحیان Saied Nosouhian دانشیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • سمیه شهیر Somaeh Shaher دندان‌پزشک، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • نجمه روشن‌ضمیر Najmeh Roshanzamer دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.
  • مهسا عباسی Mahsa Abbasi استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ایران.

چکیده

مقدمه: تطابق یک رستوریشن ریختگی برای دوام آن ضروری است که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله آلیاژ مصرفی قرار می‌گیرد. با توجه به تولید آلیاژ بدون بریلیوم نیکل- کروم مینالوکس در ایران، هدف از این پژوهش، مقایسه‌ی اختلاف عمودی مارژین آلیاژ سوپرکست و مینالوکس ایرانی بود.

مواد و روش‌ها: این پژوهش تجربی- مشاهده‌ای، 60 عدد الگوی مومی از روی یک دای فلزی آماده شده برای روکش چینی متصل به فلز PFM (Porcelain fused metal) با فینیش لاین چمفر ساخته شد. نمونه‌ها به دو گروه 30تایی تقسیم شدند: در کستینگ گروه اول، از آلیاژ سوپرکست و در کستینگ دوم از آلیاژ مینالوکس استفاده شد. بعد از آماده شدن کستینگ‌ها با حداقل اصلاح سطوح داخلی بر روی دای فلزی نشانده شدند و میانگین اختلاف مارژین عمودی در چهار نقطه‌ی باکال، لینگوال، مزیال و دیستال کوپینگ اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از SPSS نسخه‌ی 22 و آزمون آماری t با سطح معنی‌داری 0/05 آنالیز شدند.

يافته‌ها: نتایج به دست آمده از بررسی‌های آماری نشان داد که میزان اختلاف مارژین عمودی برای کستینگ با آلیاژ سوپرکست، 117/35 و برای کستینگ با آلیاژ مینالوکس، 137/57 میکرومتر بود که تفاوت معنی‌داری داشتند (p value = 0/031).

نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان داد که آلیاژ سوپرکست به علت اختلاف مارژین عمودی کمتر نسبت به مینالوکس دارای دقت مارژین بیشتری برای ساخت ترمیم‌های دندان‌پزشکی می‌باشد.

کلید واژه‌ها: تطابق مارژین دندانی، آلیاژ دندانی، آلیاژهای نیکل- کروم.

چاپ شده
2017-10-18
استناد به مقاله
1.
Mohammad Sabouhiمص, Saied Nosouhianسن, Somaeh Shaherسش, Najmeh Roshanzamerنر, Mahsa Abbasiمع. بررسی مقایسه‌ای دقت ابعادی (اختلاف مارژین عمودی) ریختگی‌ها با استفاده از دو آلیاژ سوپرکست و مینالوکس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 18اکتبر2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];13(4):428-35. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1390

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد