بررسی آسیمتری نرمال صورت در مردان با مال اکلوژن اسکلتی کلاس II و III و ارتباط آن با راست دست یا چپ دست بودن افراد

  • روشنک غفاری Roshanak Ghafari استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • علیرضا عمرانی Alirezs Omrani استادیار، گروه ارتودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • رسول سلطانی Rasoul Soltani دندان‌پزشک، اصفهان، ایران.
  • مازیار مخترع Maziar Mokhtare دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: آسیمتری‌های غیر پاتولوژیک، عموماً در اثر اختلاف سایز سمت راست و چپ صورت ایجاد می‌شود. هدف از این مطالعه، تعیین آسیمتری نرمال صورت در افراد کلاس II و III، جهت شفاف‌سازی برتری جانبی صورت و ارتباط آن با راست دست یا چپ دست بودن در افراد بالای 18 سال بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، تصاویر دیجیتال فوتوگرافی از نمای فرونتال از بیماران کلاس II و III مراجعه کننده به بخش ارتودنسی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی خوراسگان اصفهان شامل 66 نفر (مرد) (43 نفر کلاس II و 23 نفر کلاس III) تهیه شد. از بیماران در مورد راست یا چپ دست بودن و سمت فانکشن غالب جویدنشان سؤال گردید. در فوتوگرافی‌ها، خط میدلاین صورت و نقطه‌ی منتون بر روی چانه رسم گردید و فاصله‌ی دو نیمه‌ی سمت راست و چپ صورت تا خط وسط و همچنین فاصله‌ی نقطه منتون تا خط وسط صورت در فتوشاپ اندازه‌گیری شد. داده‌ها توسط آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل گردید (0/05 = α).

يافته‌ها: 51/2 درصد از افراد کلاس II و 47/8 درصد از افراد کلاس III نیمه‌ی راست صورت (0/85 = p value) و در 48/8 درصد افراد کلاس II، و 52/2 درصد از افراد کلاس III، نیمه‌ی چپ صورتشان (0/79 = p value) پهن‌تر بود، بنابراین بین کلاس دندانی با پهنای صورت، اختلاف آماری معنی‌داری دیده نشد. همچنین 62/1 درصد از کل افراد مورد مطالعه، انحراف چانه به سمت چپ را نشان دادند (0/001 > p value). 58/2 درصد از افراد راست دست، عرض نیمه‌ی راست صورتشان و 90/9 درصد از افراد چپ دست، عرض نیمه‌ی چپ صورتشان بزرگتر بود (0/003 = p value) و رابطه‌ی معنی‌داری بین فانکشن غالب جویدن با برتری جانبی صورت مشاهده نشد (0/56 = p value).

نتیجه‌گیری: مال‌ اکلوژن کلاس II و III بر روی برتری جانبی صورت عرض نیمه صورت تأثیری ندارد، اما چپ دست یا راست دست بودن بر برتری جانبی صورت تأثیر دارد.

کلید واژه‌ها: عدم تقارن صورت، مال اکلوژن کلاس II، مال اکلوژن کلاس III

چاپ شده
2017-01-24
استناد به مقاله
1.
Roshanak Ghafariرغ, Alirezs Omraniعع, Rasoul Soltaniرس, Maziar Mokhtareمم. بررسی آسیمتری نرمال صورت در مردان با مال اکلوژن اسکلتی کلاس II و III و ارتباط آن با راست دست یا چپ دست بودن افراد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 24ژانویه2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];12(4):399-07. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1278

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد