بررسی تنوعات مورفولوژی زائده Uncinate استخوان اتموئید با استفاده ازتصاویر CBCT

  • مازیار مخترع Maziar Mokhtare دستیار تخصصی، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • شهاب اعتمادی بروجنی Shahab Etemadi Boroujeni استادیار، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
  • بهنام خرمی Behnam Khorami استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحداصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: زائده‌ی uncinate، لندمارک کلیدی است که در آغاز جراحی اندوسکوپیک سینوس خارج می‌شود و همچنین نقش مهمی در تهویه‌ی مئاتوس میانی و سینوس‌ها دارد. هدف از این مطالعه، مشاهده و طبقه‌بندی تنوعات آناتومیکی زائده‌ی uncinate با استفاده از تصاویر بازسازی شده‌ی مولتی پلنار توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی مخروطی CBCT (Cone beam computed tomography) می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعه‌ی ایکس مخروطی از ناحیه‌ی پارانازال 120 بیمار (63 نفر مرد و 57 نفر زن با سن بالاتر از 18 سال) بررسی شدند. اتصال فوقانی زائده‌ی uncinate مشاهده و بر اساس طبقه‌بندی لندزبرگ و فریدمن دسته‌بندی صورت گرفت. میزان نوماتیزاسیون و انحراف به سمت کف اوربیت زائده‌ی uncinate نیز بررسی گردید. نتایج با استفاده از آزمون Chi-Square و محاسبه‌ی ضریب کاپا ارزیابی شد (α = 0/05).

يافته‌ها: اتصال آن یا نوع blunt از بالاترین شیوع یعنی 40/4 درصد برخوردار بود. بعد از آن به ترتیب اتصال به سلول اگرنازی (type 2) با 33/3 درصد و اتصال به لامینا پاپیراسه (type 1) با 12/5 درصد شیوع داشتند. اتصال زائده‌ی uncinate به شاخک میانی (type 6) 4/5درصد و اتصال به قاعده‌ی  جمجمه (type 5) 4/1 درصد شیوع داشت. دو شاخه شدن زائده‌ی uncinate و اتصال همزمان آن به لامینا پاپیراسه و محل اتصال شاخک میانی و صفحه‌ی غربالی (type3)، 2/9 درصد شیوع داشت و اتصال به محل اتصال شاخک میانی و صفحه‌ی غربالی (type 4) از کمترین شیوع یعنی 1/6 درصد برخوردار بود. اتصال به ریم تحتانی اوربیت نیز، 2/9 درصد شیوع داشت. میزان هوادار شدن زائده‌ی uncinate نیز 7 درصد به دست آمد. در 3 درصد از موارد نیز سینوس ماگزیلاری atelectasis و هیپوپلاستیک مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: ارزیابی تنوعات اناتومیک زائده‌ی uncinate و میزان هوادار شدن آن پیش از عمل جراحی، در جلوگیری از صدمه به ساختار اطراف در حین جراحی نقش بسیار مهمی دارد. 

کلید واژه‌ها: زائده‌ی آنسینیت، سي‌تي‌اسكن با اشعه‌ی مخروطي، سینوس ماگزیلاری atelectasis. 

چاپ شده
2017-10-16
استناد به مقاله
1.
Maziar Mokhtareمم, Shahab Etemadi Boroujeniشاب, Behnam Khoramiبخ. بررسی تنوعات مورفولوژی زائده Uncinate استخوان اتموئید با استفاده ازتصاویر CBCT. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 16اکتبر2017 [ارجاع شده 26فوریه2024];13(4):403-12. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1279

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد