بررسی میزان بیان نشانگر گلایپیکان-۳ در کیست رادیکولار، دنتی‌ژروس، ادنتوژنیک کراتوسیست

  • آزاده اندیشه تدبیر Azadeh Andisheh-Tadbir دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های دهان و دندان، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
  • الناز خسروی Elnaz Khosravi دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
  • راضیه زارع Razieh Zare استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

مقدمه: گلایپیکان-۳، یک پروتئین سطح سلولی عضوی از خانواده گلایپیکان است و به یک گروه از پروتئوگلیکان هپارین سولفات متعلق است که توسط گلیکوزیل فسفاتیدیل اینوزیتول به غشای سلولی متصل می‌شود. گلایپیکان-۳، در تنظیم تکثیر سلولی و مورفوژنز، نقش دارد. با توجه به رفتار متفاوت کیست‌های ادنتوژنیک، هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان بیان مارکر گلایپیکان-۳ در کیست رادیکولار، دنتی‌ژروس و ادنتوژنیک کراتوسیست می‌باشد.

مواد و روش‌ها: ددر این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی از نوع گذشته‌نگر، تعداد ۶۰ نمونه شامل ۲۰ نمونه کیست رادیکولار، ۲۰ نمونه ادنتوژنیک کراتوسیست و ۲۰ نمونه کیست دنتی‌ژروس با روش ایمونوهیستوکمیستری برای مارکر گلایپیکان-3 مورد بررسی قرار گرفت.

يافته‌ها: دهر دو بیان غشایی و سیتوپلاسمیک گلایپیکان-3 مشاهده شد. بیان گلایپیکان-۳ در ۱۲مورد از۲۰ مورد
(60 درصد) از بافت‌های ادنتوژنیک کراتوسیست دیده شد. بیان گلایپیکان-۳ در هیچ یک از بافت‌های کیست دنتی‌ژروس و کیست رادیکولار دیده نشد.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه، افزایش بیان گلایپیکان-۳ در ادنتوژنیک کراتوسیست تومور دیده شد که ممکن است با پاتوژنز، رفتار تهاجمی و عود بالای این ضایعات مرتبط باشد، اما برای تأیید این فرضیه، مطالعات بیشتری پیشنهاد می‌شود.

کلید واژه‌ها: گلایپیکان-۳، کیست رادیکولار، دنتی‌ژروس، ادنتوژنیک کراتوسیست.

مراجع

1. Filmus J, Selleck SB. Glypicans: proteoglycans with a surprise. J Clin Invest 2001; 108(4): 497-501.
2. Wang F, Jing X, Wang T, Li G, Li T, Zhang Q, et al. Differential diagnostic value of GPC3-CD34 combined staining in small liver nodules with diameter less than 3 cm. Am J Clin Pathol 2012; 137(6): 937-45.
3. Grozdanov PN, Yovchev MI, Dabeva MD. The oncofetal protein glypican-3 is a novel marker of hepatic progenitor/oval cells. Lab Invest 2006; 86(12): 1272-84.
4. Midorikawa Y, Ishikawa S, Iwanari H, Imamura T, Sakamoto H, Miyazono K, et al. Glypican-3, overexpressed in hepatocellular carcinoma, modulates FGF2 and BMP-7 signaling. Int J Cancer 2003; 103(4): 455-65.
5. Nakatsura T, Kageshita T, Ito S, Wakamatsu K, Monji M, Ikuta Y, et al. Identification of glypican-3 as a novel tumor marker for melanoma. Clinical Cancer Research 2004; 10(19): 6612-21.
6. Baumhoer D, Tornillo L, Stadlmann S, Roncalli M, Diamantis EK, Terracciano LM. Glypican 3 expression in human nonneoplastic, preneoplastic, and neoplastic tissues: a tissue microarray analysis of 4,387 tissue samples. Am J Clin Pathol 2008; 129(6): 899-906.
7. He H, Fang W, Liu X, Weiss LM, Chu PG. Frequent expression of glypican-3 in Merkel cell carcinoma: an immunohistochemical study of 55 cases. Appl Immunohistochem Mol Morphol 2009; 17(1): 40-6.
8. Andisheh-Tadbir A, Gorgizadeh A. CD166 expression in dentigerous cyst, keratocystic odontogenic tumor and ameloblastoma. J Clin Exp Dent 2016; 8(3): e236-e240.
9. Andisheh-Tadbir A, Fakharian M. HSP70 expression in dentigerous cyst, odontogenic keratocyst, and ameloblastoma. Oral Maxillofac Surg 2015; 19(3): 287-91.
10. Pechalova PF, Bakardjiev AG. Cysts of the Jaws: a clinical study of 621 cases. Acta Stomatol Croat 2009; 43(3): 215-24.
11. Ilan N, Elkin M, Vlodavsky I. Regulation, function and clinical significance of heparanase in cancer metastasis and angiogenesis. Int J Biochem Cell Biol 2006; 38(12): 2018-39.
12. González‐Alva P, Tanaka A, Oku Y, Miyazaki Y, Okamoto E, Fujinami M, et al. Enhanced expression of podoplanin in ameloblastomas. J Oral Pathol Med 2010; 39(1): 103-9.
13. Barnes L, Eveson JW, Reichart P, Sidransky D. World Health Organization classification of tumours: pathology and genetics of head and neck tumours. Lyon, France: IARC Press; 2005.
14. Tsuneki M, Cheng J, Maruyama S, Ida‐Yonemochi H, Nakajima M, Saku T. Perlecan‐rich epithelial linings as a background of proliferative potentials of keratocystic odontogenic tumor. J Oral Pathol Med 2008; 37(5): 287-93.
15. Khan S, Blackburn M, Mao DL, Huber R, Schlessinger D, Fant M. Glypican-3 (GPC3) expression in human placenta: localization to the differentiated syncytiotrophoblast. Histol Histopathol. 2001; 16(1): 71-8.
16. Pellegrini M, Pilia G, Pantano S, Lucchini F, Uda M, Fumi M, et al. Gpc3 expression correlates with the phenotype of the Simpson-Golabi-Behmel syndrome. Dev Dyn 1998; 213(4): 431-9.
17. Gonzalez AD, Kaya M, Shi W, Song H, Testa JR, Penn LZ, et al. OCI-5/GPC3, a glypican encoded by a gene that is mutated in the Simpson-Golabi-Behmel overgrowth syndrome, induces apoptosis in a cell line-specific manner. J Cell Biol 1998; 141(6): 1407-14.
18. Kim H, Xu GL, Borczuk AC, Busch S, Filmus J, Capurro M, et al. The heparan sulfate proteoglycan GPC3 is a potential lung tumor suppressor. Am J Respir Cell Mol Biol 2003; 29(6): 694-701.
19. Valsechi MC, Oliveira ABB, Conceição ALG, Stuqui B, Candido NM, Provazzi PJS, et al. GPC3 reduces cell proliferation in renal carcinoma cell lines. BMC Cancer 2014; 14(1): 631.
20. Stadlmann S, Gueth U, Baumhoer D, Moch H, Terracciano L, Singer G. Glypican-3 expression in primary and recurrent ovarian carcinomas. Int J Gynecol Pathol 2007; 26(3): 341-4.
21. Li YS, Milner PG, Chauhan AK, Watson MA, Hoffman RM, Kodner CM, et al. Cloning and expression of a developmentally regulated protein that induces mitogenic and neurite outgrowth activity. Science 1990; 250(4988): 1690-4.
22. Aviel-Ronen S, Lau SK, Pintilie M, Lau D, Liu N, Tsao MS, et al. Glypican-3 is overexpressed in lung squamous cell carcinoma, but not in adenocarcinoma. Mod Pathol 2008; 21(7): 817-25.
23. Ho M, Kim H. Glypican: 3-a new target for cancer immunotherapy. Eur J Cancer 2011; 47(3): 333-8.
24. Song HH, Shi W, Xiang YY, Filmus J. The loss of glypican 3-induces alterations in Wnt signaling. J Biol Chem 2005; 280(3): 2116-25.
25. Capurro MI, Xiang YY, Lobe C, Filmus J. Glypican-3 promotes the growth of hepatocellular carcinoma by stimulating canonical Wnt signaling. Cancer Res 2005; 65(14): 6245-54.
26. Capurro MI, Xu P, Shi W, Li F, Jia A, Filmus J. Glypican-3 inhibits Hedgehog signaling during development by competing with patched for Hedgehog binding. Dev Cell 2008; 14(5): 700-11.
27. Qi XH, Wu D, Cui HX, Ma N, Su J, Wang YT, et al. Silencing of the glypican-3 gene affects the biological behavior of human hepatocellular carcinoma cells. Mol Med Rep 2014; 10(6): 3177-84.
28. Tanaka SS, Kojima Y, Yamaguchi YL, Nishinakamura R, Tam PP. Impact of WNT signaling on tissue lineage differentiation in the early mouse embryo. Dev Growth Differ 2011; 53(7): 843-56.
29. Gao W, Ho M. The role of glypican-3 in regulating Wnt in hepatocellular carcinomas. Cancer Rep 2011; 1(1): 14-19.
30. Shimada Y, Katsube K, Kabasawa Y, Morita K, Omura K, Yamaguchi A, et al. Integrated genotypic analysis of hedgehog-related genes identifies subgroups of keratocystic odontogenic tumor with distinct clinicopathological features. PLoS ONE 2013; 8(8): e70995.
31. Capurro M, Wanless IR, Sherman M, Deboer G, Shi W, Miyoshi E, et al. Glypican-3: a novel serum and histochemical marker for hepatocellular carcinoma. Gastroenterology 2003; 125(1): 89-97.
چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Azadeh Andisheh-Tadbirآات, Elnaz Khosraviاخ, Razieh Zareرز. بررسی میزان بیان نشانگر گلایپیکان-۳ در کیست رادیکولار، دنتی‌ژروس، ادنتوژنیک کراتوسیست. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 22اکتبر2021];:305-12. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1391

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

 

 

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد