بررسی عوامل بالینی و پاتولوژیک مؤثر بر وضعیت حاشیه‌های تومور در کارسینوماهای جراحی شده در یک بیمارستان آموزشی در جنوب کشور

  • زهره جعفری اشکاوندی Zohreh Jaafari Ashkavandi دانشیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
  • سمیرا فهیمی نیا Samira Fahiminia کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.
  • راضیه زارع Razieh Zare استادیار، گروه پاتولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

چکیده


مقدمه: کارسینوماها، شایع‌ترین بدخیمی‌های ناحیه‌ی سر و گردن هستند. کفایت حاشیه‌ی جراحی شده برای تصمیم‌گیری در مورد درمان و پیش‌آگهی بیماران مبتلا به کارسینوما حیاتی است. هدف از این مطالعه، شناخت عوامل بالینی و پاتولوژیک مؤثر بر وضعیت حاشیه‌های تومور در کارسینوماهای جراحی شده بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، پرونده‌ی تمام بیمارانی (71 نفر) که بین سال‌های 95-1385 مورد عمل جراحی کامل کارسینوماهای بافت نرم فک و صورت قرار گرفته بودند، بررسی شد. اطلاعات مربوط به خصوصیات بالینی و هیستوپاتولوژی شامل جنس، سن، نوع تومور، اندازه‌ی تومور، محل تومور، وجود متاستاز لنفاوی، تعداد حاشیه‌های درگیر، درجه‌ی هیستوپاتولوژی تومور، مرحله‌ی‌ بالینی و نتایج برش‌های یخ زده استخراج شد. سپس نتایج با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‌های کای-‌دو مورد ارزیابی قرار گرفت.
يافته‌ها: 38 تعداد 53/5 درصد از بیماران، دارای حاشیه‌ی مثبت، 12/7 درصد حاشیه‌ی نزدیک و 0/8 درصد دارای حاشیه‌ی عاری از تومور بودند. حاشیه‌ی مثبت با اندازه‌ی تومور (p value = 0/01) و نیز با محل تومور ارتباط داشت (p value = 0/03). ارتباطی بین سن، جنس، نوع تومور، وجود متاستاز لنفاوی، درجه‌ی هیستوپاتولوژی تومور، مرحله‌ی بالینی و انجام برش یخ زده با حاشیه‌ی نهایی مشاهده نگردید (p value < 0/05).
نتیجه‌گیری: در مطالعه‌ی حاضر، 66/2 درصد حاشیه‌های نهایی ضایعات کارسینومای دهان و فک، مثبت یا نزدیک گزارش شد و نتایج حاشیه‌ی نهایی با محل و اندازه‌ی ضایعات ارتباط داشته است.
کلید واژه‌ها: درجه‌ی هیستوپاتولوژی، حاشیه‌ی جراحی، مرحله‌ی بالینی، برش یخ زده، سرطان دهان

مراجع

1. Shiboski CH, Shiboski SC, Silverman S Jr. Trends in oral cancer rates in the United States, 1973-1996. Community Dent Oral Epidemiol 2000; 28(4): 249-56.
2. Hosseinpour Jajrom H, Aldavood SA. Evaluation of some of the SCC risk factors in patients referring to dental school and Omid hospital in Mashhad from September 2002 to September 2003. J Mashad Dent Sch 2005; 29(3-4): 193-8.
3. Luryi AL, Chen MM, Mehra S, Roman SA, Sosa JA, Judson BL. Positive surgical margins in early stage oral cavity cancer: an analysis of 20,602 cases. Otolaryngol Head Neck Surg 2014; 151(6): 984-90.
4. Sutton DN, Brown JS, Rogers SN, Vaughan ED, Woolgar JA. The prognostic implications of the surgical margin in oral squamous cell carcinoma. Int J Oral Maxillofac Surg 2003; 32(1): 30-4.
5. Dik EA, Willems SM, Ipenburg NA, Adriaansens SO, Rosenberg AJ, van Es RJ. Resection of early oral squamous cell carcinoma with positive or close margins: relevance of adjuvant treatment in relation to local recurrence: margins of 3mm as safe as 5mm. Oral Oncol 2014; 50(6): 611-5.
6. Pathak KA, Nason RW, Penner C, Viallet NR, Sutherland D, Kerr PD. Impact of use of frozen section assessment of operative margins on survival in oral cancer. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 107(2): 235-9.
7. Gerber S, Gengler C, Gratz KW, Kruse AL. The impact of frozen sections on final surgical margins in squamous cell carcinoma of the oral cavity and lips: a retrospective analysis over an 11 years period. Head Neck Oncol 2011; 3: 56.
8. Binahmed A, Nason RW, Abdoh AA. The clinical significance of the positive surgical margin in oral cancer. Oral Oncol 2007; 43(8): 780-4.
9. Nason RW, Binahmed A, Pathak KA, Abdoh AA, Sándor GK. What is the adequate margin of surgical resection in oral cancer? Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009; 107(5): 625-9.
10. Ribeiro N, Godden D, Wilson G, Butterworth D, Woodwards R. Do frozen sections help achieve adequate surgical margins in the resection of oral carcinoma? Int J Oral Maxillofac Surg 2003; 32(2): 152-8.
11. Yahalom R, Dobriyan A, Vered M, Talmi YP, Teicher S, Bedrin L. A prospective study of surgical margin status in oral squamous cell carcinoma: a preliminary report. J Surg Oncol 2008; 98(8): 572-8.
12. Sieczka E, Datta R, Singh A, Loree T, Rigual N, Orner J, et al. Cancer of the buccal mucosa: are margins and T-stage accurate predictors of local control? Am J Otolaryngo 2001; 22(6): 395-9.
13. Hinni ML, Ferlito A, Brandwein‐Gensler MS, Takes RP, Silver CE, Westra WH, et al. Surgical margins in head and neck cancer: a contemporary review. Head & Neck 2013; 35(9): 1362-70.
14. Woolgar JA, Triantafyllou A. A histopathological appraisal of surgical margins in oral and oropharyngeal cancer resection specimens. Oral Oncol 2005; 41(10): 1034-43.
15. Iseli TA, Lin MJ, Tsui A, Guiney A, Wiesenfeld D, Iseli CE. Are wider surgical margins needed for early oral tongue cancer? J Laryngol Otol 2012; 126(3): 289-94.
16. Ghauri RR, Gunter AA, Weber RA. Frozen section analysis in the management of skin cancers. Ann Plast Surg 1999; 43(2): 156-60.
17. Baloch ZW, LiVolsi VA, editors. Intraoperative assessment of thyroid and parathyroid lesions. Semin Diagn Pathol 2002; 19(4): 219-26.
18. Maheshwari A, Gupta S, Kane S, Kulkarni Y, Goyal LCBK, Tongaonkar HB. Accuracy of intraoperative frozen section in the diagnosis of ovarian neoplasms: experience at a tertiary oncology center. World J Surg Oncol 2006; 4: 12.
19. Hatami H, Mohsenifar Z, Alavi SN. The diagnostic accuracy of frozen section compared to permanent section: a single center study in Iran. Iran J Pathol 2015; 10(4): 295-9.
چاپ شده
2018-06-17
استناد به مقاله
1.
Zohreh Jaafari Ashkavandiزجا, Samira Fahiminiaسفن, Razieh Zareرز. بررسی عوامل بالینی و پاتولوژیک مؤثر بر وضعیت حاشیه‌های تومور در کارسینوماهای جراحی شده در یک بیمارستان آموزشی در جنوب کشور. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 17ژوئن2018 [ارجاع شده 15آگوست2022];:225-32. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1307

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد