بررسی تأثیر زمان و محیط نگهداری بر تغییرات ابعادی دو نوع رزین آکریلی GC و Reliance

  • Amin Khaleghi امین خالقی دستیار تخصصی گروه ارتودنسی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Malihe Taghizadeh ملیحه تقی‌زاده دندان‌پزشک، زاهدان، ایران
  • Mohsen Hormozi محسن هرمزی استادیار، گروه پروتزهای دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از اين مطالعه‌ی آزمايشگاهی، بررسي و مقايسه‌ی ميزان تغييرات ابعادی مشاهده شده در الگوهای آكريلي تحت تأثير زمان و محيط‌های مختلف نگهداری بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه‌ی تجربي آزمايشگاهي، 28 نمونه‌ی اکریلی در 4 گروه بررسی شد. خمير حاصل از نمونه‌های اکریلی داخل قالب فلزي با ابعاد 3×5×1 سانتی‌متر قرار داده و پس از گذشت زمان سخت شدن (Setting time) با كم‌ترين تغيير شكل از قالب فلزي جدا شد. قطر نمونه‌ها به كمک كوليس ديجيتالي با دقت 0/01 ميلي‌متر اندازه‌گيري گرديد و در محيط‌ دماي اتاق ۲۲ درجه، محيط آب ۲۲ درجه، محيط خشک ۴ درجه و محيط آب ۴ درجه نگهداري شدند. ابعاد نمونه‌ها در هر چهار گروه، مجدداً در فواصل ۱، ۸، 24 و ۴۸ ساعت پس از پليمريزاسيون و خروج از قالب فلزي اندازه‌گيري شدند. آنالیز داده‌ها توسط آزمون ANOVA و در سطح معنی‌داری 0/05 انجام شد.

یافته‌ها: یافته‌های مطالعه‌ی حاضر نشان داد که تغييرات ابعادي رزين آكريلي دورالي و GC در هر دو دماي 4 و 22 درجه در محيط خشک و مرطوب با گذشت زمان رو به كاهش است (0/05 > p value). ميزان انقباض دو نوع رزین در دو دماي 4 و 22 درجه، در محيط خشک و مرطوب و در زمان‌هاي مختلف با يكديگر تفاوت آماري معني‌داري نداشتند (0/949 = p value).

نتیجه‌گیری: تغييرات ابعادي دو نوع رزين آكريلي دورالي و GC طي گذشت زمان روند رو به كاهش داشت، اما هيچ تفاوت آماري معني‌داري در دما و محيط نگهداري ديده نشد. 

کلید واژه‌ها: رزين اكريلي، رستوریشن دندانی، روش پست و کور.

مراجع

1 Anusavice K, Shen C, Rawls HP. Phillips science of dental materials. Philadelphia, PA: W.B. Saunders; 1996. p. 6, 7, 27-33, 211-13, 154.
2 Ghanbarzadeh J, Sabooni MR, Roshan-Nejad R. The effect of storage conditions on dimensional changes of acrylic post-core patterns. Front Dent 2007; 4(1): 27-31.
3 Taiefe Davaloo A, Bakianian Vaziri P, Kasraei SH, Sadeghimehr M, Abedi M. The influence of humidity on expansion and shrinkage properties of duralay. J Res Dental Sci 2010; 4: 5-10.
4 Taha NA, Palamara JE, Messer HH. Fracture strength and fracture patterns of root filled teeth restored with direct resin restorations. J Dent 2011; 39(8): 527-35.
5 Sabbak SA. Simplified technique for refabrication of cast posts and cores. J Prosthet Dent 2000; 83(6): 686-7.
6 Reis L, Zanetti AL, Castro Junior OV, Martinez EF. Use of 0.25% and 0.025% peracetic acid as disinfectant agent for chemically activated acrylic resin: an in vitro study. Ver Gaúcha Odontol. 2012; 60(3): 315-20.
7 Sabouhi M, Nosouhian S, Dakhilalian M, Davoudi A, Mehrad R. The effect of time and storage environment on dimensional changes of acrylic resin post patterns. Open Dent J 2015; 9: 87-90.
8 Mojon P, Oberholzer JP, Meyer JM, Belser UC. Polymerization shrinkage of index and pattern acrylic resins. J Prosth Dent 1990; 64(6): 684-8.
9 Goldfogel M, Harvey WL, Winter D. Dimensional change of acrylic resin tray materials. J Prosth Dent 1985; 54(2): 284-6.
10 Shillingburg HT, Sather DA, Wilson EL Jr, Cain JR, Mitchel DL, Blanco LJ, et al. Fundamentals of Fixed Prosthodontics. New York, NY: Quintessence Pub Co; 1997. p. 997.
11 Mahshid M, Varjavand Naseri N, Shoeybi SH. The effects of time elapse, desinfection solutions and preservation places on dimensions of Duralay acrylic pattern. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2005: 690-703. [In Persian].
12 Mosharraf R, Ghasemzadeh S. Comparison of linear dimensional changes of Duralay acrylic resin in different storage media. Majallah-I-Dandanpizishki 2006; 18(1): 91-6. [In Persian].
13 McDonnell T, Houston F, Byrne D, Gorman C, Claffey N. The effect of time lapse on the accuracy of two acrylic resins used to assemble an implant framework for soldering. J Prosth Dent 2004; 91(6): 538-40.
14 Iglesias A, Powers JM, Pierpont HP. Accuracy of wax, autopolymerized, and light-polymerized resin pattern materials. J Prosth 1996; 5(3): 201-5.
15 Sabooni M, Nosouhian S, Dakhilalian M, Davoudi A, Mehrad R. The effect of storage conditions on the effect of time and storage environment on dimensional changes of acrylic resin post patterns. Open Dent J 2015; 9: 87-90.
16 Pagniano RP, Scheid RC, Clowson RL, Dagefoerde RO, Zardiackas LD. Linear dimensional change of acrylic resins used in the fabrication of custom trays. J Prosth Dent 1982; 47(3): 279-83.
17 Dixon DL, Breeding LC, Lindquist TJ. Linear dimensional variability and tensile strengths of three solder index materials. J Prosth Dent 1992; 67(5): 726-9.
18 Mousavi SM, Ghorani PS, Javidi P, Berahman N, Moattari M. The effect of time and three different storage environments on the dimensional stability of acrylic removable orthodontic appliances. Biosci Biotechnol Res Asia 2015; 12(3): 2319-24.
چاپ شده
2021-06-26
استناد به مقاله
1.
امین خالقیAK, ملیحه تقی‌زادهMT, محسن هرمزیMH. بررسی تأثیر زمان و محیط نگهداری بر تغییرات ابعادی دو نوع رزین آکریلی GC و Reliance. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 9فوریه2023];:111-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1671

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد