مقایسه‌ی میزان تأثیر درمانی لیزر کم توان بر کاهش درد و سطح نیتریک اکساید در مایع شیار لثه‌ای در هنگام قرار دادن جداساز در بیماران ارتودنسی

  • Roya Cheshmavar رویا چشم‌آور دانش‌آموخته‌ی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Mehdi Rafiei مهدی رفیعی استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Shirin Zahra Farhad شیرین زهرا فرهاد استادیار، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Alireza Omrani علیرضا عمرانی استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Bizhan Tadbiri بیژن تدبیری دستیار تخصصی، گروه پریودنتیکس، دانشکده‌‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: قرارگیری جداسازهای ارتودنسی، منجر به درد و ناراحتی در بیماران می‌شود. مصرف ضد دردها برای کاهش این درد، همراه با عوارض جانبی بوده است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر لیزر کم توان بر کاهش درد و سطح نیتریک اکساید در مایع شیار لثه‌ای در هنگام قرار دادن جداساز در بیماران ارتودنسی بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، بر روی 30 بیمار با محدوده‌ی سنی 15-35 سال که نیازمند قرارگیری جداساز بر روی مولر اول ماگزیلای سمت راست بودند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه لیزر و دارونما قرار گرفتند. نمونه‌گیری از مایع شیار لثه‌ای در روزهای 0، 3 و 5 در هر دو گروه انجام شد. تابش لیزر، در روزهای 2 و 4 انجام گردید، در گروه دارونما، دستگاه به شکل خاموش مورد استفاده قرار گرفت. میزان درد نیز به وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی VAS (Visual Analogue Scale) به صورت روزانه توسط بیماران ثبت گردید. داده‌ها با آزمون‌های t-test و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value).

یافته‌ها: میزان درد در گروه لیزر، نسبت به گروه دارونما، بیشتر بود، اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (0/067 = p value). سطح نیتریک اکساید در گروه لیزر نسبت به گروه دارونما کاهش بیشتری داشت اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود (0/286 = p value).

نتیجه‌گیری: تأثیر لیزر کم توان بر کاهش میزان درد ایجاد شده بعد از قرارگیری سپریتور، بسیار کم بوده و از لحاظ آماری معنی‌دار نبود.

کلید واژه‌ها: لیزر، نیتریک اکساید، ارتودنسی.

مراجع

1. Michelotti A, Farella M, Martina R. Sensory and motor changes of the human jaw muscles during indused orthodontic pain. Eru J Orthod 1999; 21(4): 397-404.
2. Kluemper GT, Hiser DG, Rayens MK, Jay MJ. Efficacy of a Wax containing benzocaine in the relief of oral mucosal pain caused by orthodontic appliabces. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2002; 122(4): 359-65.
3. Brown DF, Moerenhout RG. The pain experience and psychological adjustment to orthodontic treatment of preadolescents, and adults. J Orthod Dentofacial Orthop 1991; 100(4): 349-56.
4. Oliver RG, Knapman YM. Attitues to orthodontics treatment. Br J Orthod 1985; 12(4): 179-88.
5. O’Connor PJ. Patients' perceptions before, during, and after orthodontic treatment. J Clin Orthod 2000; 34(10): 591-2.
6. Bergius M, Kiliaridis S Berggren U. Pain in orthodontics. A review and discussion of the literature. J Orofac Orthop 2000; 61(2): 125-37.
7. Firestone AR, Scheurer PA, Burgin WB. Pateints anticipation of pain and pain- related side effects, and their perception of pain as a result of orthodontic treatment with fixed appliances. Eur J Orthod 1999; 21(4): 387-96.
8. Anbar M1, Gratt BM. Role of nitric oxide in the physiopathology of pain. J Pain Symptom Manage 1997; 14(4): 225-54.
9. Abtahi SM, Mousavi SA, Shafaee H, Tanbakuchi B. Effect of low-level laser therapy on dental pain induced by separator force in orthodontic treatment. Dent Res J (Isfahan) 2013; 10(5): 647-51.
10. Raji Sh, Birang R, Majdzade F, Ghorbanipour R. Evaluation of shear bond strength of orthodontic brackets bonded with Er-YAG laser etching. Dent Res J (Isfahan) 2012; 9(3): 288-93.
11. Shi Q, Yang S, Jia F, Xu J. Does low level laser therapy relieve the pain caused by the placement of the orthodontic separators? --A meta-analysis. Head Face Med 2015; 11(1): 28.
12. Rauh KH, Andersen RS, Rosenberg J. Visual analogue scale for measuring post-operative pain. Ugeskr Laeger 2013; 175(24): 1712-6. [In Danish].
13. Aicher B, Peil H, Peil B, Diener HC. Pain measurement: Visual Analogue Scale (VAS) and Verbal Rating Scale (VRS) in clinical trials with OTC analgesics in headache. Cephalalgia 2012; 32(3): 185-97.
14. Pirnat S. Versatility of an 810 nm diode laser in dentistry: An overview. J Laser Health Acad 2007; 2007(4): 1-9.
15. Lim HM, Lew KK, Tay DK. A clinical investigation of the efficacy of low level laser therapy in reducing orthodontic post adjustment pain. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1995; 108(6): 614-22.
16. AlSayed Hasan MMA, Sultan K, Hamadah O. Evaluating low-level laser therapy effect on reducing orthodontic pain using two laser energy values: a split-mouth randomized placebo-controlled trial. Eur J Orthod 2018; 40(1): 23-8.
17. Domínguez A, Gómez C, Palma JC. Effects of low-level laser therapy on orthodontics: rate of tooth movement, pain, and release of RANKL and OPG in GCF. Lasers Med Sci 2015; 30(2): 915-23.
18. Furquim RD, Pascotto RC, Rino Neto J, Cardoso JA, Ramos AL. Low-level laser therapy effect on pain perception related to the use of orthodontic elastomeric separators. Dental Press J Orthod 2015; 20(3); 37-42.
19. Bicakci AA, Kocoglu-Altan B, Toker H, Mutaf I, Sumer Z. Efficiency of low-level laser therapy in reducing pain induced by orthodontic forces. Photomed Laser Surg 2012; 30(8):460-5.
20. Wilson TM, Jain S. Effects of low level laser therapy on orthodontic tooth movement: A systematic review. J Orthod Endod 2018; 4(4): 14.
21. Mirhashemi AH, Jazi L, Hesamarefi A. Low level laser therapy efficacy on orthodontic induced pain management: A review. J Craniomaxillofac Res 2019; 6(3): 88-106.
22. Fan W, Huang F, Wu Z, Zhu X, Li D, He H. The role of nitric oxide in orofacial pain. Nitric Oxide 2012; 26(1): 32-7.
چاپ شده
2021-06-26
استناد به مقاله
1.
رویا چشم‌آورRC, مهدی رفیعیMR, شیرین زهرا فرهادSZF, علیرضا عمرانیAO, بیژن تدبیریBT. مقایسه‌ی میزان تأثیر درمانی لیزر کم توان بر کاهش درد و سطح نیتریک اکساید در مایع شیار لثه‌ای در هنگام قرار دادن جداساز در بیماران ارتودنسی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 26ژوئن2021 [ارجاع شده 9دسامبر2022];:157-65. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1773

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد