مقایسه‌ی حداکثر نیروی بایت دندانی در بیماران اسکلتال کلاس III قبل و بعد از انجام جراحی ارتوگناتیک

  • Fatemeh Yari فاطمه یاری دانش‌آموخته‌ی دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Mehdi Rafiei مهدی رفیعی استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Arash Golestaneh آرش گلستانه استادیار، گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Eilnaz Ehrami ایلناز احرامی دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: جراحی ارتوگناتیک، علاوه بر تغییراتی که در ظاهر صورت و اکلوژن ایجاد می‌کند، بیومکانیک و نیروی حاصل از جویدن را نیز تغییر می‌دهد. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی تغییرات ماکزیمم نیروی بایت بعد از جراحی‌های ارتوگناتیک در بیماران کلاس III بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 20 بیمار اسکلتال کلاس III مراجعه‌کننده به دانشکد‌ی دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال تحصیلی 1397 تا 1398 که تحت درمان ارتودنسی و آماده‌ی عمل جراحی فک بودند، انتخاب شدند. اندازه‌گیری بیت، بلافاصله قبل از انجام جراحی و 3 ماه بعد از انجام جراحی انجام شد. تکنیک جراحی در این بیماران، تکنیک 2 فک بود. حداکثر نیروی بایت دندانی در
2 ناحیه‌ی مولر اول سمت راست ماگزیلا و مولر اول سمت چپ ماگزیلا در دو فاصله‌ی زمانی قبل از جراحی و سه ماه بعد از جراحی اندازه‌گیری شد. سنسور، ابتدا بر روی دندان مولر اول ماگزیلا یک سمت گذاشته و سپس طرف دیگر و بار دیگر بلعکس انجام شد. اندازه‌گیری در هر سمت سه مرتبه تکرار شده و بیشترین عدد حاصله به عنوانMBF (Maximum bite force) بیمار یادداشت گردید، داده‌ها با آزمون‌های آماری ANOVA و Tukey تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

يافته‌ها: میانگین حداکثر نیروی بایت دندانی 3 ماه بعد از جراحی فک، کاهش معنی‌داری یافته بود (0/001 > p value) ولی بین نیروی بایت با جنسیت افراد، ارتباط معنی‌داری وجود نداشت (0/244 = p value).

نتیجه‌گیری: جراحی فک در بیماران کلاس III اسکلتال، باعث کاهش نیروی بایت در 3 ماه بعد از جراحی فک گردید.

کلید واژه‌ها: نیروی بایت دندانی، مال‌اکلوژن کلاس III، جراحی ارتوگناتیک

مراجع

1. Nakata Y, Ueda HM, Kato M, Tabe H, Shikata-Wakisaka N, Matsumoto E, et al. Changes in stomatognathic function induced by orthognathic surgery in patients with mandibular prognathism.
J Oral Maxillofac Surg 2007; 65(3): 444-51.
2. Zhao Y, Ye D. Measurement of biting force of normal teeth at different ages. Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao 1994; 25(4): 414-7. [In Chinese].
3. Bonakdarchian M, Askari N, Askari M. Effect of face form on maximal molar bite force with natural dentition. Arch Oral Biol 2009; 54(3): 201-4.
4. Singh S, Sandhu N, Kashyap R. A study of bite force and various variables in children segregated by angle's classification. Int J Clin Pediatr Dent 2012; 5(2): 118-23.
5. Celakil D, Ozdemir F, Eraydin F, Celakil T. Effect of orthognathic surgery on masticatory performance and muscle activity in skeletal Class III patients. Cranio 2018; 36(3): 174-80.
6. Srinivas MR, James D, Muthusekhar M. Bite force and masticatory efficiency before and after Orthognathic Surgical Correction. RJPT 2018; 11(8): 3350-4.
7. Iwase M, Ohashi M, Tachibana H, Toyoshima T, Nagumo M. Bite force, occlusal contact area and masticatory efficiency before and after orthognathic surgical correction of mandibular prognathism. Int J Oral Maxillofac Surg 2006; 35(12): 1102-7.
8. Karakıs D, Kaymak D, Dogan A. The evaluation of maximum bite force in the occlusal rehabilitation of patient with Angle Class III malocclusion: a case report. J Adv Prosthodont 2013; 5(3): 364-8.
9. Al-Gunaid T. Bite force - What we should know: A literature review. Int J Orthod Rehabil 2019; 10(4): 168-74.
10. Takaki P, Vieira M, Bommarito S. Maximum bite force analysis in different age groups. Int Arch Otorhinolaryngol 2014; 18(3): 272-6.
11. Firoozeie G, Golestaneh A, Shirvani A. Changes in bite force and electromyographic activities of masticatory muscles in prognathic patients after orthognathic surgery. JIDA 2009; 21(3): 202-8.
[In Persian].
12. Proffit WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. St. Louis, Missouri: Mosby; 2002.
13. Karakıs D, Kaymak D, Dogan A. The evaluation of maximum bite force in the occlusal rehabilitation of patient with Angle Class III malocclusion: a case report. J Adv Prosthodont 2013; 5(3): 364-8.
14. Islam I, Lim AAT, Wong RCW. Changes in bite force after orthognathic surgical correction of mandibular prognathism: a systematic review. Int J Oral Maxillofac Surg 2017; 46(6): 746-55.
15. Moroi A, Ishihara Y, Sotobori M, Iguchi R, Kosaka A, Ikawa H, et al. Changes in occlusal function after orthognathic surgery in mandibular prognathism with and without asymmetry. Int J Oral Maxillofac Surg 2015; 44(8): 971-6.
16. Kamegai T, Tatsuki T, Nagano H, Mitsuhashi H, Kumeta J, Tatsuki Y, et al. A determination of bite force in northern Japanese children. Eur J Orthod 2005; 27(1): 53-7.
چاپ شده
2022-04-04
استناد به مقاله
1.
فاطمه یاریFY, مهدی رفیعیMR, آرش گلستانهAG, ایلناز احرامیEE. مقایسه‌ی حداکثر نیروی بایت دندانی در بیماران اسکلتال کلاس III قبل و بعد از انجام جراحی ارتوگناتیک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 4آوریل2022 [ارجاع شده 9فوریه2023];:18-4. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1885

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد