بررسی میزان استحکام اتصال کامپوزیت رزین ترمیمی با ماده‌ی فیشورسیلانت I-CON در روش‌های آماده‌سازی سطحی متفاوت

  • Farinaz Katiraeifar فریناز کتیرایی‌فر دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • Mehrdad Barekatain مهرداد برکتین دانشیار، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Davood Ghasemi داوود قاسمی استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Kimia Sadeghpour کیمیا صادقپور دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کاربرد فیشور سیلانت‌ها یکی از ثابت‌شده‌ترین راه‌های پیشگیری از پوسیدگی می‌باشد. این مواد ممکن است برای مدت زمان طولانی بر روی دندان، ماندگاری داشته باشند و چه‌بسا سایر نواحی دندان دچار پوسیدگی شوند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان استحکام اتصال کامپوزیت رزین با ماده‌ی فیشورسیلانت I-CON در روش‌های آماده‌سازی سطحی متفاوت بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی- آزمایشگاهی، 40 نمونه از ماده‌ی ترمیمی کامپوزیت در دیسک‌های با قطر 6 میلی‌متر و ارتفاع 2 میلی‌متر در 4 گروه ده‌تایی آماده‌سازی شد. گروه اول بدون آماده‌سازی سطحی، گروه دوم با کاربرد فرز و اسید فسفریک 37 درصد، گروه سوم پس از کاربرد فرز، عامل اتصال دهنده‌ی توتال‌اچ و در گروه چهارم پس از کاربرد فرز، عامل اتصال دهنده‌ی سلف‌اچ استفاده شد. سپس ماده‌ی رزینی آیکون در دیسکی با قطر 4 میلی‌متر و ارتفاع 2 میلی‌متر روی سطح کامپوزیت قرار داده شد و کیور گردید. پس از انجام ترموسیکل و نگهداری در انکوباتور، استحکام اتصال نمونه‌ها توسط دستگاه اینسترون ارزیابی شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری ANOVA و Tukey آنالیز شدند (0/05 > p value).

یافته‌ها: میانگین میزان استحکام اتصال آیکون به کامپوزیت رزین در بین 4 گروه، تفاوت معنی‌دار داشت (0/001 > p value). بیشترین میزان استحکام باند، مربوط به گروه چهارم و کم‌ترین میزان، مربوط به گروه سوم بود.

نتیجه‌گیری: هنگام تعمیر فیشورسیلانت به خصوص آیکون با استفاده از کامپوزیت رزین، بهترین نتایج استحکام اتصال با ایجاد خشونت‌سازی توسط فرز و کاربرد عوامل اتصال‌دهنده‌ی خود اچ‌شونده با pH ملایم حاصل می‌گردد و احتمالاً عوامل اچ‌کننده‌ی اسیدی (اسید فسفریک 37 درصد) تأثیرات مخربی بر روی آن دارد.

کلید واژه‌ها: فیشورسیلانت، دندان‌پزشکی، اسید فسفریک

مراجع

1. Cury JA, Tenyta LMA. Enamel remineralization: controlling the caries disease or treating early caries lesions? Braz Oral Res 2009; 23(Suppl 1): 23-30.
2. Paris S, Schwendicke F, Seddig S, Muller W-D, Dorfer C, Meyer-Lueckel H. Micro-hardness and mineral loss of enamel lesions after infiltration with various resins: influence of infiltrant composition and application frequency in vitro. J Dent 2013; 41(6): 543-8.
3. Szoke J. Fissure sealing. A review. Fogorv Sz 2008; 101(4): 137-46.
4. Ritter AV, Boushell LW, Walter R, Sturdevant CM. Sturdevant's art and science of operative dentistry. 7th ed. St. Louis: Elsevier; 2019.
5. Bidarkar A. supervising teacher: Wefel J. In vitro prevention of secondary demineralization by icon (infiltration concept). [Thesis]. Iowa City, IA: University of Iowa; 2011.
6. Paris S, Bitter K, Naumann M, Dorfer CE, Meyer-Lueckel H. Resin infiltration of proximal caries lesions differing in ICDAS codes. Eur J Oral Sci 2011; 119(2): 182-6.
7. Paris S, Meyer-Lueckel H. Masking of labial enamel white spot lesions by resin 'infiltration--a clinical report. Quintessence Int 2009; 40(9): 713-8.
8. Kielbassa AM, Muller J, Gernhardt CR. Closing the gap between oral hygiene and minimally invasive dentistry: a review on the resin infiltration technique of incipient (proximal) enamel lesions. Quintessence Int 2009; 40(8): 663-81.
9. Phark JH, Duarte S Jr, Meyer-Lueckel H, Paris S. Caries infiltration with resins: a novel treatment option for interproximal caries. Compend Contin Educ Dent 2009; 30 Spec No 3: 13-7.
10. Al-Sabri FA, El-Marakby AM, Mourshed BD, Palakurthy S, Salah N, Qaed NA. Efficiency of fissure sealants in dental caries prevention among young school children. A Comparative Evaluation. Int J Med Dent 2017; 21(4): 271-8.
11. de Almendra Freitas MCC, Nunes LV, Comar LP, Comar LP, Rios D, Magalhães AC, et al. In vitro effect of a resin infiltrant on different artificial caries-like enamel lesions. Arch Oral Biol 2018; 95: 118-24.
12. Schuldt C, Birlbauer S, Pitchika V, Crispin A, Hickel R, Ilie N, et al. Shear bond strength and microleakage of a new self-etching/self-adhesive pit and fissure sealant. J Adhes Dent 2015; 17(6): 491-7.
13. Paris S, Bitter K, Naumann M, Dorfer CE, Meyer-Lueckel H. Resin infiltration of proximal caries lesions differing in ICDAS codes. Eur J Oral Sci 2011; 119(2): 182-6.
14. Barekatain M, Ghasemi Toudeshkchui D, Safari M, Omidi SH. In vitro comparison microleakage of convectional fissure sealant and icon resin infiltration. J Mashhad Dent Sch 2018; 42(1): 11-8. [In Persian].
15. Riziwaguli A, Liu JY, Ma YR, Zou J. [Pit and fissure sealant for caries prevention in 457 children in Uygur city: results of 2-year follow-up]. Shanghai Kou Qiang Yi Xue 2014; 23(2): 201-3. [In Chinese].
16. Irmak O, Celiksoz O, Yilmaz B, Yaman BC. Adhesive system affects repair bond strength of resin composite. J Istanb Univ Fac Dent 2017; 51(3): 25-31.
17. Hemadri M, Saritha G, Rajasekhar V, Amit Pachlag M, Purushotham R, Reddy VKK. Shear bond strength of repaired composites using surface treatments and repair materials: an in vitro study. J Int Oral Health 2014; 6(6): 22-5.
18. Dehghani S. Comparison of shear bond strength of composite and resin modified glass ionomer (RMGI) using 6th&7th generation of bonding agent. [DDS Thesis]. Isfahan, Iran: School of Dentistry, Islamic Azad University, Khorasgan (Isfahan) Branch; 2013. [In Persian].
چاپ شده
2021-03-14
استناد به مقاله
1.
فریناز کتیرایی‌فرFK, مهرداد برکتینMB, داوود قاسمیDG, کیمیا صادقپورKS. بررسی میزان استحکام اتصال کامپوزیت رزین ترمیمی با ماده‌ی فیشورسیلانت I-CON در روش‌های آماده‌سازی سطحی متفاوت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2021 [ارجاع شده 13می2021];:95-02. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1777

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد