بررسی مقایسه‌ی اثر دهان‌شویه‌های کلرهگزیدین 2/0 درصد و پرسیکا بر تغییر رنگ کامپوزیت رزین

  • Fatemeh Ebrahimzadeh فاطمه ابراهیم زاده دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، اصفهان، ایران
  • Hooman Fakhar هومان فخار دانشجوی دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، اصفهان، ایران
  • Hosein Akbari حسین اکبری دانشیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، اصفهان، ایران
  • Ramin Mosharraf رامین مشرف استاد، گروه پروتزهای دندانی، مرکز تحقیقات مواد دندانی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Azin Farzad آذین فرزاد استادیار، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تغییر رنگ ترمیم‌های کامپوزیت رزین، منجر به نارضایتی بیماران می‌شود. از جمله عواملی که موجب تغییر رنگ این گونه ترمیم‌ها می‌شوند، برخی از دهان‌شویه‌ها هستند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان تغییر رنگ ایجاد شده توسط دهان‌شویه‌های کلرهگزیدین 0/2 درصد و پرسیکا بر روی نمونه‌های کامپوزیت رزین بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌‌ی مداخله‌ای در دانشکده‌های دندان‌پزشکی کاشان و اصفهان در سال 1398-99 انجام شد. تعداد 30 نمونه دیسک مانند از کامپوزیت Charisma Diamond ساخته شدند. رنگ اولیه‌ی نمونه‌ها با استفاده از سیستم CIE Lab در اسپکتروفتومتر اندازه‌گیری شد. سپس نمونه‌ها به 3 گروه (A، B و C) (10 = n) تقسیم شدند. گروه شاهد (A) در آب مقطر، گروه B در دهان‌شویه‌ی کلرهگزیدین 2/0 درصد و گروه C در دهان‌شویه‌ی پرسیکا قرار گرفتند. پس از آن مجدداً رنگ نمون‌ه‌ها اندازه‌گیری شد. داده‌ها با آزمون One-way ANOVA و t-test تجزیه و تحلیل شدند (0/05 = α).

یافتهها: میزان l، a، b و ΔE پس از استفاده از دهان‌شویه‌های کلرهگزیدین 0/2 درصد و پرسیکا افزایش یافت. میانگین Δl، Δa، Δb و ΔE در بین گروه‌ها تفاوت آماری معنی‌داری را نشان داد (0/05 > p value).

نتیجهگیری: تغییر رنگ ناشی از دهان‌شویه‌ی پرسیکا، بیشتر از دهان‌شویه‌ی کلرهگزیدین 0/2 درصد و گروه شاهد بود. پس برای بیماران دارای ترمیم کامپوزیت رزین، دهان‌شویه‌ی کلرهگزیدین 0/2 درصد، بهتر است.

کلید واژه‌ها: کامپوزیت رزین، کلرهگزیدین، دهان‌شویه‌ها

مراجع

1. Menon A, Ganapathy DM, Mallikarjuna AV. Factors that influence the colour stability of composite resins. Drug Invention Today 2019; 11(3): 744-9.
2. Zhou X, Huang X, Li M, Peng X, Wang S, Zhou X, et al. Development and status of resin composite as dental restorative materials. J Appl Polym Sci 2019; 136(44): 48180.
3. Rahmani M, Radvar M, Parisay I. Effects of combined use of Hydrogen peroxide and chlorhexidine mouthrinses on gingivitis, plaque and tooth staining. J Mashhad Dent Sch 2005; 29(3,4): 199-208. [In Persian].
4. Özdaş DÖ, Kazak M, Çilingir A, Subaşı MG, Tiryaki M, Günal Ş. Color stability of composites after short-term oral simulation: An in vitro study. Open Dent J 2016; 10: 431-7.
5. Poggio C, Beltrami R, Scribante A, Colombo M, Chiesa M. Surface discoloration of composite resins: Effects of staining and bleaching. Dent Res J 2012; 9(5): 567-73.
6. Manojlovic D, Lenhardt L, Milićević B, Antonov M, Miletic V, Dramićanin M. Evaluation of staining-dependent colour changes in resin composites using principal component analysis. Sci Rep 2015; 5: 14638.
7. Bahbishi N, Mzain W, Badeeb B, Nassar HM. Color stability and micro-hardness of bulk-fill composite materials after exposure to common beverages. Materials 2020; 13(3): 787.
8. Tin-Oo MM, Saddki N, Hassan N. Factors influencing patient satisfaction with dental appearance and treatments they desire to improve aesthetics. BMC Oral Health 2011; 11(1):6.
9. Poggio C, Ceci M, Beltrami R, Mirando M, Wassim J, Colombo M. Color stability of esthetic restorative materials: a spectrophotometric analysis. Acta Biomater Odontol Scand 2016; 2(1): 95-101.
10. Meena B, Hasija M, Wadhwani K, Wadhwa D. Spectrometric analysis of intentionally stained hybrid and nanohybrid composites–An in vitro study. J Int Clin Dent Res Organ 2019; 11(2): 76-82.
11. Maleki Pour MR, Shirani F, Mazaheri H, Moghtadaei M, Ghasemi M. Effects of three commonly used mouthwashes on color stability of bleached teeth. J Islam Dent Assoc Iran 2015; 27(3): 144-9. [In Persian].
12. Khosravi M, Esmaeili B, Nikzad F, Khafri S. Color stability of nanofilled and microhybrid resin-based composites following exposure to chlorhexidine mouthrinses: An in vitro study. J Dent 2016; 13(2): 116-25.
13. Darbandi A, Nikfar F. Comparison between the two mouth rinses (persica & antiseplic irsha) on recurrent aphthous stomatitis. J Dent Sch Shahid Beheshti Univ Med Sci 2007; 4(70): 435-8. [In Persian].
14. Zajkani E. Effects of 0.2% chlorhexidine and re-polishing on the color stability of nanofilled composite resins. JDMT 2019; 8(2): 73-8.
15. Darbandi A, Jahani M. Comparison between cholorhexidine & persica in control & prevention of oral complications after chemotherapy. Daneshvar Med 2003; 10(44): 11-6. [In Persian].
16. Reinhardt JW, Balbierz MM, Schultz CM, Simetich B, Beatty MW. Effect of tooth-whitening procedures on stained composite resins. Operative Dentistry 2019; 44(1): 65-75.
17. Mundim FM, Garcia LdFR, Cruvinel DR, Lima FA, Bachmann L, Pires-de FdCP. Color stability, opacity and degree of conversion of pre-heated composites. J Dent 2011; 39(Suppl 1): e25-e9.
18. Uzun G, Keyf F, Burduroglu D. The effect of curing time and immersion solutions on discoloration of hybrid composites and nanocomposites. SRM J Res Dent Sci 2015; 6(1): 11-6.
19. Chang J-Y, Chen W-C, Huang T-K, Wang J-C, Fu P-S, Chen J-H, et al. Evaluating the accuracy of tooth color measurement by combining the Munsell color system and dental colorimeter. Kaohsiung J Med Sci 2012; 28(9): 490-4.
20. Polli MJ, Arossi GA. Effect of finishing and polishing on the color stability of a composite resin immersed in staining solutions. JDRR 2015; 2(3): 120-6.
21. Barutcigil Ç, Yıldız M. Intrinsic and extrinsic discoloration of dimethacrylate and silorane based composites. J Dent 2012; 40(Suppl 1): e57-e63.
22. Baig AR, Shori DD, Shenoi PR, Ali SN, Shetti S, Godhane A. Mouthrinses affect color stability of composite. J Conserv Dent 2016; 19(4): 355-9.
23. Ahrari F, Eslami N, Zamani R. The effect of mouthrinses containing metal nanoparticles on color stability of composite resin. J Mashhad Dent Sch 2015; 39(1): 1-8. [In Persian].
24. Abdulbaqi HR, Himratul-Aznita WH, Baharuddin NA. Anti-plaque effect of a synergistic combination of green tea and Salvadora persica L. against primary colonizers of dental plaque. Arch Oral Biol 2016; 70: 117-24.
25. Salah R, Mohammed A, Abdulbaqi HR. A 4-day plaque-regrowth anti-plaque effect of a combination of green tea and salvadora persica L.: A randomized controlled crossover clinical trial. Indian J Public Health 2019; 10(10): 2150-4.
26. Moeintaghavi A, Arab H, Khajekaramodini M, Hosseini R, Danesteh H, Niknami H. In vitro antimicrobial comparison of chlorhexidine, persica mouthwash and miswak extract. J Contemp Dent Pract 2012; 13(2): 147-52.
چاپ شده
2021-03-14
استناد به مقاله
1.
فاطمه ابراهیم زادهFE, هومان فخارHF, حسین اکبریHA, رامین مشرفRM, آذین فرزادAF. بررسی مقایسه‌ی اثر دهان‌شویه‌های کلرهگزیدین 2/0 درصد و پرسیکا بر تغییر رنگ کامپوزیت رزین. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 14مارس2021 [ارجاع شده 13می2021];:73-9. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1804

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد