مقایسه‌ی شیوع اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی در بیماران کلاس ΙΙ با سابقه‌ی درمان ارتودنسی، بدون درمان و با درمان ارتوسرجری

  • Mohammad Najafian محمد نجفیان دانش‌آموخته‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Susan Sadeghian سوسن صادقیان استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Eilnaz Ehrami ایلناز احرامی دستیار تخصصی، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Nasim Esnaashari نسیم اثنا عشری استادیار، گروه ارتودنسی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اکثر ارتودنتیست‌ها بر این باورند که درمان ارتودنسی، باعث ایجاد (Temporomandibular disorder) TMD نمی‌شود اما برخی محققین بر این باورند که درمان ارتودنسی، باعث بروز TMD می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی شیوع علائم اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی در بیماران اسکلتال کلاس II در سه گروه با سابقه‌ی درمان ارتو، ارتوسرجری و بدون درمان بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 99 بیمار بالغ اسکلتال کلاس ΙΙ مراجعه‌کننده به بخش تخصصی ارتودنسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال 1398 انتخاب شدند. شیوع TMD در سه زیر گروه: دریافت‌کننده‌ی درمان ارتودنسی بدون ارتوسرجری، دریافت‌کننده‌ی درمان ارتودنسی به همراه ارتو سرجری، بدون دریافت درمان ارتودنسی بررسی شدند. با استفاده از ایندکس و پرسش‌نامه‌ی Helkimo به بررسی شاخص‌های Anamnestic و Dysfunction پرداخته شد. داده‌ها با آزمون‌های آماری Kruskal-Wallis، Chi-Square و Fisher's exact test تجزیه و تحلیل شدند (0/05 > p value).

یافته‌ها: در بررسی شدت و شیوع TMD در افراد بالغ دارای مال‌اکلوژن کلاس ΙΙ، بین سه گروه مورد مطالعه، در مقایسه‌ی شاخص Anamnestic و شاخص Dysfunction بین بیماران با سابقه‌ی درمان ارتودنسی، ارتوسرجری و بدون درمان، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (0/05 <p value ). در بررسی TMD در افراد بالغ دارای مال‌اکلوژن کلاس II Div1 و Div 2 بین سه گروه مورد مطالعه، در مقایسه‌ی شاخص Anamnestic و شاخص Dysfunction بین بیماران سابقه‌ی درمان ارتودنسی، ارتوسرجری و بدون درمان، اختلاف معنی‌داری وجود نداشت (0/05 <p value ).

نتیجه‌گیری: شدت و شیوع TMD در افراد بالغ دارای مال‌اکلوژن کلاس ΙΙ، بین سه گروه مورد مطالعه، تفاوت نداشت.

کلید واژه‌ها: اختلال مفصل گیجگاهی- فکی، ارتودنسی، ارتوگناتیک سرجری.

مراجع

1. Thilander B, Myrberg N. The prevalence of malocclusion in Swedish schoolchildren. Scand J Dent Res 1973; 81(1): 12-21.
2. Batista KB, Thiruvenkatachari B, Harrison JE, O'Brien KD. Orthodontic treatment for prominent upper front teeth (Class II malocclusion) in children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev 2018; 3(3): CD003452.
3. Sonnesen L, Bakke M, Solow B. Malocclusion traits and symptoms and signs of temporomandibular disorders in children with severe malocclusion. Eur J Orthod 1998; 20(5): 543-59.
4. McNamara Jr JA. Components of class II malocclusion in children 8-10 years of age. Angle Orthod 1981; 51(3): 177-202.
5. Sadeghian S, Omrani A, Jahanbakhshi MR, Rafiei M, Rostamsolat E. Effect of bionator treatment on skeletal and dental changes in Cl II patients. J Isfahan Dent Sch 2017; 13(2): 170-80. [In Persian].
6. McNamara JA Jr. Orthodontic treatment and temporomandibular disorders. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1997; 83(1): 107-17.
7. Okeson J. Orofacial pain. IL, USA: Quintessence Publishing; 1996. p. 43-7.
8. Dworkin SF, LeResche L. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: review, criteria, examinations and specifications, critique. J Craniomandib Disord 1992; 6(4): 301-55.
9. McNeill C. Management of temporomandibular disorders: concepts and controversies. J Prosthet Dent 1997; 77(5): 510-22.
10. LeResche L. Epidemiology of temporomandibular disorders: implications for the investigation of etiologic factors. Crit Rev Oral Biol Med 1997; 8(3): 291-305.
11. Carlsson GE. Epidemiology and treatment need for temporomandibular disorders. J Orofacial Pain 1999; 13(4): 232-7.
12. Mundt T, Mack F, Schwahn C, Bernhardt O, Kocher T, Biffar R. Association between sociodemographic, behavioral, and medical conditions and signs of temporomandibular disorders across gender: results of the of health in Pomerania (SHIP-0). Int J Prosthodont 2008; 21(2): 141-8.
13. Gonçalves DA, Dal Fabbro AL, Campos JA, Bigal ME, Speciali JG. Symptoms of temporomandibular disorders in the population: an epidemiological study. J Orofac Pain 2010; 24(3): 270-8.
14. Dervis E. Changes in temporomandibular disorders after treatment with new complete dentures. J Oral Rehabil 2004; 31(4): 320-6.
15. Moss ML, Salentijn L. The primary role of functional matrices in facial growth. Am J Orthod 1969; 55(6): 566-77.
16. van Gastel J, Quirynen M, Teughels W, Carels C. The relationships between malocclusion, fixed orthodontic appliances and periodontal disease. A review of the literature. Aust Orthod J 2007; 23(2): 121-9.
17. Conti A, Freitas M, Conti P, Henriques J, Janson G. Relationship between signs and symptoms of temporomandibular disorders and orthodontic treatment: a cross-sectional study. Angle Orthod 2003; 73(4): 411-7.
18. Fernández-González FJ, Cañigral A, López-Caballo JL, Brizuela A, Moreno-Hay I, Río-Highsmith JD, et al. Influence of orthodontic treatment on temporomandibular disorders. A systematic review. J Clin Exp Dent 2015; 7(2): e320-7.
19. di Paolo C, Pompa G, Arangio P, Di Nunno A, Di Carlo S, Rosella D, et al. Evaluation of temporomandibular disorders before and after orthognathic surgery: Therapeutic considerations on a sample of 76 patients. J Int Soc Prev Community Dent 2017; 7(2): 125-9.
20. Helkimo M. Epidemiological surveys of dysfunction of the masticatory system. Oral Sci Rev 1976; 7: 54-69.
21. Henrikson T, Nilner M. Temporomandibular disorders, occlusion and orthodontic treatment. J Orthod 2003; 30(2): 129-37.
22. Valle-Corotti K, Pinzan A, do Valle CV, Nahás AC, Corotti MV. Assessment of temporomandibular disorder and occlusion in treated class III malocclusion patients. J Appl Oral Sci 2007; 15(2): 110-4.
23. Giray B, Sadry S. Modifications in Class I and Class II Div. 1 malocclusion during orthodontic treatment and their association with TMD problems. Cranio 2021; 39(1): 65-73.
24. Mohlin B, Axelsson S, Paulin G, Pietilä T, Bondemark L, Brattström V, et al. TMD in relation to malocclusion and orthodontic treatment. Angle Orthod 2007; 77(3): 542-8.
چاپ شده
2021-12-22
استناد به مقاله
1.
محمد نجفیانMN, سوسن صادقیانSS, ایلناز احرامیEE, نسیم اثنا عشریNE. مقایسه‌ی شیوع اختلالات مفصل گیجگاهی- فکی در بیماران کلاس ΙΙ با سابقه‌ی درمان ارتودنسی، بدون درمان و با درمان ارتوسرجری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 22دسامبر2021 [ارجاع شده 13آگوست2022];:384-92. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1884

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد