ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بعد از درمان ایمپلنت در مقایسه با درمان ریشه

  • Golnoush Momeni گلنوش مومنی دانش‌آموخته‌ی دندان‌پزشکی، دانشكده‌ی دندان‌پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Ehsan Rafiei احسان رفیعی استادیار، گروه پریودانتیکس، دانشکده‌ی‌ دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Parisa Ranjbarian پریسا رنجبریان استادیار، گروه اندودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • Sajad Babaei سجاد بابایی دانشجوی دند‌ان‌پزشکی، دانشکده‌ی دند‌ان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تصمیم‌گیری درباره‌ی نگهداری دندان با انجام درمان ریشه یا کشیدن دندان و درمان ایمپلنت یک تصمیم بالینی است و نیازمند ارزیابی دقیق عواملی است که درمان نهایی و کیفیت زندگی بیماران را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هدف این پژوهش، ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بعد از درمان ایمپلنت تک دندان در مقایسه با درمان ریشه بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع تحلیلی- مقطعي است و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان 80 بیمار مراجعه‌کننده به دانشكده‌ی دندان‌پزشكي دانشگاه آزاد اسلامی واحد  اصفهان (خوراسگان) در سال 1399-1400 را در دو گروه (اندو و ایمپلنت) که در یک سال اخیر سابقه‌ی درمان ریشه در دندان‌های پیشین و یا سابقه‌ی ایمپلنت تک‌دندان قدامی و گذاشتن پروتز آن را داشته‌اند با استفاده از پرسشنامه‌ی (Oral Health Impact Profile- 12) OHIP-12 بررسی می‌کند. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون Shapiro-Wilk و
test Independent sample T- در سطح خطای 0/05 درصد مورد بررسی قرار گرفت (0/05 > p value).

يافته‌ها: امیانگین نمره‌ی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بیمار پس از ایمپلنت تک دندان (16/95) و درمان ریشه‌ی دندان (16/83) بود و تمامی متغیرهای مورد بررسی بیش از حد متوسط به دست آمد. اختلاف معنی‌داری بین نوع درمان و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بیماران مشاهده نشد (0/885 = p value). اختلاف بین جنسیت بیماران و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در درمان ایمپلنت معنی‌دار مشاهده شد (0/036 = p value).

نتیجه‌گیری: میزان کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بعد از درمان ایمپلنت تک دندان در مقایسه با درمان ریشه در بیماران یکسان و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان از حد متوسط بالاتر بود.

کلید واژه‌ها: کیفیت زندگی؛ ایمپلنت دندانی؛ درمان كانال ریشه.

مراجع

1. DeVan MM. The nature of the partial denture foundation: suggestions for its preservation. J Prosthet Dent 1952; 2(2): 210-8.
2. Torabinejad M. Apples and oranges. J Endod 2003; 29(8): 541-2.
3. Bader HI. Treatment planning for implants versus root canal therapy: a contemporary dilemma. Implant Dent 2002; 11(3): 217-23.
4. Caplan DJ, Weintraub JA. Factors related to loss of root canal filled teeth. J Public Health Dent 1997; 57(1): 31-9.
5. Torabinejad M, Goodacre CJ. Endodontic or dental implant therapy: the factors affecting treatment planning. J Am Dent Assoc 2006; 137(7): 973-7.
6. Torabinejad M, Anderson P, Bader J, Brown LJ, Chen LH, Goodacre CJ, et al. Outcomes of root canal treatment and restoration, implant-supported single crowns, fixed partial dentures, and extraction without replacement: a systematic review. J Prosthet Dent 2007; 98(4): 285-311.
7. Davarpanah M, Martinez H, Tecucianu JF, Fromentin O, Celletti R. To conserve or implant: Which choice of therapy? Int J Periodontics Restorative Dent 2000; 20(4): 412-22.
8. Trope M, Delano EO, Ørstavik D. Endodontic treatment of teeth with apical periodontitis: single vs. multivisit treatment. J Endod 1999; 25(5): 345-50.
9. ØSRSTAVIK D, Hörsted‐Bindslev P. A comparison of endodontic treatment results at two dental schools. Int Endod J 1993; 26(6): 348-54.
10. Sargolzaie N, Moeintaghavi A, Shojaie H. Comparing the quality of life of patients requesting dental implants before and after implant. Open Dent J 2017; 11: 485-91.
11. Torabinejad M, Salha W, Lozada JL, Hung YL, Garbacea A. Degree of patient pain, complications, and satisfaction after root canal treatment or a single implant: a preliminary prospective investigation. J Endod 2014; 40(12): 1940-5.
12. Liu P, McGrath C, Cheung GS. Improvement in oral health-related quality of life after endodontic treatment: a prospective longitudinal study. J Endod 2014; 40(6): 805-10.
13. Mohammadzadeh Z, Jafarnejad F, Movahed T. Comparison of oral health-related quality of life among adult referred to public and private dental clinics of Mashhad, Iran [in Persian]. J Mashhad Dent Sch 2017; 41(3): 239-50.
14. Navabi N, Unacceptable performance in oral health related quality of life assessments in Iran [in Persian]. J Res Dent Sci 2015; 11(4): 187-9.
15. Motallebnejad M, Hadian H, Mehdizadeh S, Hajiahmadi M. Validity and reliability of the Persian version of the oral health impact profile (OHIP)-14. Casp J Intern Med 2011; 2(4): 314-20.
16. Ravaghi V, Farrahi-Avval N, Locker D, Underwood M. Validation of the Persian short version of the Oral Health Impact Profile (OHIP-14). Oral Health Prev Dent 2010; 8(3): 229-35.
17. Narenjiha M, Haghighat S, Bahador H, Shajari J, Haji MH. Patients’satisfaction from doctors’communication: a survey in ghods clinic in Tehran [in Persian]. Iran J Med Edu 2012; 12(1): 77-89.
18. Gürdal P, Çankaya H, Önem E, Dinçer S, Yílmaz T. Factors of patient satisfaction/dissatisfaction in a dental faculty outpatient clinic in Turkey. Community Dent Oral Epidemiol 2000; 28(6): 461-9.
19. Seyedmajidi M, Motallebnejad M, Bijani A, Sabbagzadeh M. Defining effective factors on patients' satisfaction referring to dental faculty in Babol University of Medical Sciences: A principle step to socially accountable medical education [in Persian]. MEDEDJ 2013; 1(2): 58-66.
20. Nagappan N, John J. Patient satisfaction with the dental services offered by a dental Hospital in India. J Indian Assoc Public Health Dent 2014; 12(4): 297-301.
21. Dorriz H, Farid F, Seidi D. Evaluation of patients' satisfaction from dental care services provided by dental school of Tehran University of Medical Sciences in academic year 2006-2007 [in Persian]. J Dent Med 2010; 23(4): 249-55.
چاپ شده
2022-12-21
استناد به مقاله
1.
گلنوش مومنیGM, احسان رفیعیER, پریسا رنجبریانPR, سجاد باباییSB. ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بعد از درمان ایمپلنت در مقایسه با درمان ریشه. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 21دسامبر2022 [ارجاع شده 24می2024];:348-55. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1963

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد