بررسی عملکرد دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تکمیل پرونده‌ی دندان‌پزشکی در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰

  • Adel Tabesh عادل تابش عادل تابش، استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Haniye Sadat Sajadi حانیه سادات سجادی دانشیار، مرکز تحقیقات بهره‌برداری از دانش سلامت، مرکز تحقیق و توسعه‌ی سیاست‌های دانشگاه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
  • Zahra Saberi زهرا صابری دانشیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، پژوهشکده‌ی علوم دندان‌پزشکی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Hossein Honarasa حسین هنرآسا رزیدنت، گروه پروتز‌های دندانی، دانشکده‌ی دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: این مطالعه با هدف بررسی عملکرد دانشجویان دانشکده‌ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تکمیل پرونده‌ی دندانپزشکی انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه به صورت مقطعی در بهار سال ۱۴۰۰ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و با شرکت ۲۰۰ نفر از دانشجویان دو سال آخر دانشکده‌ی دندانپزشکی انجام شد. در این مطالعه از پرسشنامه‌ای پژوهشگرساخته جهت بررسی عملکرد دانشجویان در پر کردن پرونده‌ی دندانپزشکی استفاده شد.  جهت پاسخ‌دهی به سوالات پرسشنامه معیار لیکرت با ۵ گزینه به کار رفت: هرگز، به‌ ندرت، گاهی اوقات، اغلب اوقات و همیشه؛ که به ترتیب نمره‌ی ۱ تا ۵ به هر یک از پاسخ‌ها اختصاص داده شد. سپس نتایج به صورت میانگین و انحراف معیار گزارش و با استفاده از آزمون Independent t-test (با سطح معنی‌داری 0/05)، رابطه‌ی آن‌ها نسبت به جنسیت و سال تحصیلی بررسی شد.

یافته‌ها: عملکرد ۷۷ درصد دانشجویان در بازه‌ی ۲ تا کمتر از ۴ قرار گرفت که به عنوان عملکرد متوسط گزارش شد. عملکرد 0/5 درصد ضعیف و عملکرد ۵/۲۲ درصد خوب گزارش شد. همچنین عملکرد دانشجویان بر خلاف جنسیت، نسبت به سال تحصیلی رابطه‌ی معناداری داشت (0/001 p value < )، به طوری که دانشجویان سال ۵ از دانشجویان سال ۶ عملکرد بهتری داشتند.

نتیجه‌گیری: عملکرد بیشتر دانشجویان دو سال آخردندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تکمیل پرونده­ی دندانپزشکی در سطح متوسط می باشد. همچنین در این مطالعه دیده شد که سال تحصیلی دانشجویان، بر خلاف جنسیت آن‌ها، می‌تواند بر عملکردشان اثرگذار باشد؛ به طوری که دانشجویان سال ۵ از دانشجویان سال ۶ عملکرد بهتری داشتند.

کلید واژه ها: دانشجویان دندانپزشکی، ارزیابی فرایند درمان، مدارک دندانپزشکی، پرونده‌سازی

مراجع

1. Platt M, Yewe-Dyer M. How accurate is your charting? Dent Update1995; 22(9): 374.
2. Morgan RG. Quality evaluation of clinical records of a group of general dental practitioners entering a quality assurance programm. Br Dent J 2001; 191(8): 436-41.
3. Pessian F, Beckett HA. Record keeping by undergraduate dental students: A clinical audit. Br Dent J 2004; 197(11): 703-5.
4. Amos KJ, Bearman M, Palermo C. Evidence regarding teaching and assessment of record-keeping skills in training of dental students. J Dent Educ 2015; 79(10): 1222-9.
5. Ahmadi M, Asadi F, Jalalifard B, Sadoughi F. Health Information Management (managing a strategic resource) [in persian]. Tehran, Iran: Vajehpardaz; 2004.
6. Ríos Santos JV, García M, Segura-Egea JJ, Fernández Palacín A, Bullon P. Audit of dental reports (II): First Phase-II study in a Spanish Faculty of Dentistry. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2008; 13(8): E529-35.
7. McAndrew R, Ban J, Playle R. A comparison of computer-and hand-generated clinical dental notes with statutory regulations in record keeping. Eur J Dent Educ 2012; 16(1): e117-21.
8. Murphy BJ. Principles of good medical record documentation. J Med Pract Manage 2001; 16(5): 258-60.
9. Safdari R, Farzandipour M. The role of health information in quality control of health care [in Persian]. J Iran Med Rec Associat 1996; 2(6): 24-33.
10. Huffman EK. Manual for the medical records librarians. Berwyn, Illinois: Physicians’ Records Co; 1994. p. 57-124.
11. Zarei J, Beghlar M, Chettroz A, Goudarzi S, Nikkhah S, Amini M. Document management in the health system styles [in Persian]. Tehran, Iran: Tandis Publications; 2011; p. 9.
12. Davarpanah A, Mehdi Gholikhan R. Medical records management [in Persian]. Tehran, Iran: Research Deputy Minister of Health Ministry; 1993. p. 23-17.
13. Charangowda BK. Dental records: An overview. J Forensic Dent Sci 2010; 2(1): 5-10.
14. Holmboe ES. Practice audit, medical record review, and chart-stimulated recall. In: Holmboe ES, Hawkins RE, editors. Practical guide to the evaluation of clinical competence. Philadelphia, PA: Mosby; 2008. p. 60-74.
15. Brown NL, Jephcote VE. Inaccurate dental charting in an audit of 1128 general dental practice records. Dent Update 2017; 44(3): 254-60.
16. Osborn JB, Stoltenberg JL, Newell KJ, Osborn SC. Adequacy of dental records in clinical practice: a survey of dentists. J Dent Hyg 2000; 74(4): 297-306.
17. Seif Rabiee MA, Sedighi I, Mazdeh M, Dadras F, Shokouhee Solgi M, Moradi A. Study of hospital records registration in teaching hospitals of Hamadan University of Medical Sciences in 2009 [in Persian]. Avicenna J Clin Med 2009; 16(2): 45-9.
18. Chong JA, Chew JKY, Ravindranath S, Pau A. Clinical audit teaching in record-keeping for dental undergraduates at international medical university, Kuala Lumpur, Malaysia. J Dent Educ 2014; 78(2): 206-12.
چاپ شده
2023-12-25
استناد به مقاله
1.
عادل تابشAT, حانیه سادات سجادیHSS, زهرا صابریZS, حسین هنرآساHH. بررسی عملکرد دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تکمیل پرونده‌ی دندان‌پزشکی در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 25دسامبر2023 [ارجاع شده 25فوریه2024];:313-20. Available from: https://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/2034

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         doaj

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد